2 VSOL 506/2011-P3-7
KSBR 28 INS 8168/2010 2 VSOL 506/2011-P3-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, o přihlášce pohledávky věřitele CETELEM ČR, a.s., se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, identifikační číslo osoby 25 08 56 89, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.4.2012, č. j. KSBR 28 INS 8168/2010-P3-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl jako pozdě podanou přihlášku pohledávky č. 3 věřitele CETELEM ČR, a.s. (výrok I.), nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uvědomil věřitele, že právní moci usnesení končí v rozsahu přihlášky pohledávky č. 3 jeho účast v insolvenčním řízení (výrok III.).

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 25.8.2010, č. j. KSBR 28 INS 8168/2010-A-11 rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, soud nepřihlíží. Dne 16.4.2012 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele ze dne 21.9.2010. Soud prvního stupně uzavřel, že věřitel odevzdal přihlášku pohledávky k doručení elektronickou poštou dne 16.4.2012, tedy pozdě, když lhůta k přihlášení pohledávek skončila dne 24.9.2010. Proto postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku odmítl. O nákladech řízení rozhodl dle ust. § 146 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ). 2 VSOL 506/2012-P3-7 Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel CETELEM ČR, a.s. (dále jen odvolatel ). Namítal, že přihláškou pohledávky doručenou do datové schránky soudu dne 16.4.2012 informoval soud o skutečnosti, že první podání přihlášky do insolvenčního řízení bylo provedeno v řádném časovém termínu, tedy do 21.9.2010. K důkazu o podání přihlášky ve lhůtě připojil doručenku ze dne 21.9.2010. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 uvedeného ustanovení tato lhůta nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25.8.2010, č. j. KSBR 28 INS 8168/2010-A-10 zjistil úpadek dlužnice a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Lhůta uplynula dne 24.9.2010. Z obsahu spisu dále plyne, že podáním ze dne 21.9.2010, doručeným soudu prvního stupně dne 21.9.2010, si odvolatel přihlásil svou pohledávku za dlužnicí ve výši 30.494,-Kč z titulu smluv o úvěru ze dne 2.5.2000 a 25.5.2009. Tato pohledávka je vedena pod číslem přihlášky 4 (P4). Obsahem přihlášky pohledávky ze dne 21.9.2010, doručené soudu prvního stupně dne 16.4.2012 a evidované pod číslem přihlášky 3 (P3), je 2 VSOL 506/2012-P3-7 rovněž pohledávka odvolatele za dlužnicí ve výši 30.494,-Kč, která mu vznikla z titulu smluv o úvěru ze dne 2.5.2000 a 25.5.2009. Z obsahu obou přihlášek pohledávek (P3 a P4) je zcela zjevné, že se jedná o jednu a tutéž pohledávku odvolatele.

Z uvedeného je zřejmé, že podání doručené soudu prvního stupně dne 16.4.2012 je ve skutečnosti přihláškou pohledávky evidovanou již pod P4, která byla soudu doučena dne 21.9.2010. Proto nebylo důvodu, aby soud prvního stupně s tímto podáním nakládal jako s přihláškou nové pohledávky, zaevidoval ji jako P3, a aby vydal rozhodnutí, jímž toto podání jako opožděnou přihlášku podle ust. § 185 IZ odmítl. Závěr o nesprávném postupu soudu prvního stupně nemůže zvrátit ani skutečnost, že odvolatel nepřipojil (ačkoliv tak učinit mohl a měl) ke svému podání doručenému soudu dne 16.4.2012 žádné sdělení, ze kterého by bylo zřejmé, že tímto svým úkonem pouze soud informuje o již podané přihlášce pohledávky. Soud prvního stupně měl v tomto směru věnovat náležitou pozornost dokladu o doručení ze dne 21.9.2010, který odvolatel skutečně k listinám doručeným dne 16.4.2012 doložil.

Za této situace odvolací soud postupoval dle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení bez náhrady zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25. července 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu