2 VSOL 503/2015-P10-7
KSBR 32 INS 26405/2013 2 VSOL 503/2015-P10-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Velkém Karlově 30, PSČ 671 28, o přihlášce pohledávky P10 věřitele č. 10 JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí T. G. Masaryka 28, PSČ 672 01, identifikační číslo 00032336, rozhodl o odvolání věřitele č. 10 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.2.2015, č. j. KSBR 32 INS 26405/2013-P10-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, ve výši 7.854 Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení (bod II. výroku).

Insolvenční soud dospěl k závěru, že přihláška pohledávky, kterou věřitel č. 10 podal u České pošty, s. p. dne 20.2.2015, je opožděná. Věřitel ji měl podat k přepravě nejpozději dne 7.7.2014, neboť usnesení o zjištění úpadku dlužnice obsahující výzvu k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.6.2014 v 9.36 hodin. S poukazem na § 185 a § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) proto insolvenční soud přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Toto usnesení napadl odvoláním věřitel JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov (dále jen odvolatel ). Uvedl, že dlužnice měla pronajatou provozovnu v obci Jaroslavice a odvolatel jí smlouvu vypověděl dne 11.12.2013 z důvodu neplacení nájemného. Dále uvedl, že dlužnice může beztrestně dělat dluhy a soudy jí umožní oddlužení, zatímco věřitel je trestán za to, že nestihl podat včas přihlášku do insolvenčního řízení, zvlášť jedná-li se o podnikatelský subjekt, který má větší množství pohledávek . Požadoval zahrnout pohledávku do insolvenčního řízení s odůvodněním, že se jedná o nízkou částku, která by byla uspokojena alespoň částečně. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že pohledávka se zahrnuje do insolvenčního řízení .

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (24.9.2013) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. Avšak s ohledem na článek II. zákona č. 294/2013 Sb., účinného od 1.1.2014, podle kterého zůstávají zachovány právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je pro posouzení včasnosti přihlášky pohledávky rozhodné znění příslušných ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném do 31.12.2013.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení, i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, tato lhůta nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Pro posouzení správnosti napadeného usnesení je podstatné, že insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a povolení oddlužení usnesením ze dne 5.6.2014, č. j. KSBR 32 INS 26405/2013-A-28, které obsahovalo výzvu určenou věřitelům dlužnice k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů (výrok V. usnesení). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.6.2014. Odvolatel podal svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 20.2.2015. Ostatně odvolatel tyto skutečnosti ani nezpochybňoval.

Na základě uvedených zjištění dospěl odvolací soud shodně s insolvenčním soudem k závěru, že odvolatel podal přihlášku pohledávky opožděně. Tento závěr není způsobilá zpochybnit ani argumentace odvolatele, že přihlášku pohledávky nestihl podat včas, neboť má větší množství pohledávek. Stejně tak je z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu zcela bez významu námitka, že pohledávka odvolatele je pohledávkou v nízké výši (7.854 Kč).

Usnesení insolvenčního soudu je věcně správné, proto je odvolací soud podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci

se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu