2 VSOL 500/2014-A-39
KSBR 29 INS 30954/2012 2 VSOL 500/2014-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka imAGe Alpha, a.s., v likvidaci, se sídlem Brno, Hlinky 110, PSČ 603 00, identifikační číslo 25754556, zastoupeného Mgr. Evou Habánovou, advokátkou se sídlem Brno, Ponávka 2, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitelů a) HLINKY, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 510/110, PSČ 603 00, identifikační číslo 26216388, zastoupeného Mgr. Michalem Dobešem, advokátem se sídlem Brno, Křenová 71, PSČ 602 00, b) Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo 00001350, rozhodl o odvolání věřitele a) proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 30954/2012-A-27 ze dne 5.2.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.), rozhodl, že záloha na náklady insolvenčního řízení složená na účet soudu dne 4.1.2014 věřitelem-navrhovatelem HLINKY, a.s. ve výši 50.000 Kč se vrací složiteli (výrok III.) a vyzval jej, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil číslo účtu, na který má být záloha na náklady insolvenčního řízení soudem vrácena (výrok IV.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel HLINKY, a.s. se svým insolvenčním návrhem podaným u soudu dne 7.12.2012 prostřednictvím advokáta Mgr. Michala Dobeše domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka. K insolvenčnímu návrhu připojil procesní plnou moc, kterou byl tento advokát zmocněn statutárním orgánem navrhovatele, a to členy představenstva Petrem anonymizovano , anonymizovano (den vzniku členství 10.8.2012), a Mgr. Andreou anonymizovano , anonymizovano (den vzniku členství 10.8.2012). Z usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 35 Cm 317/2012-138 ze dne 11.6.2013 soud zjistil, že bylo určeno, že usnesení náhradní valné hromady společnosti navrhovatele ze dne 10.8.2014, kterým bylo rozhodnuto o nepotvrzení funkce člena představenstva paní Petře anonymizovano , anonymizovano , o zvolení pana Petra Němce, anonymizovano , paní Jany anonymizovano , anonymizovano , a paní Mgr. Andrey Černé, anonymizovano , do funkce člena představenstva, o zvolení pana Jiřího anonymizovano , anonymizovano , a pana Mgr. Jana anonymizovano , anonymizovano , do funkce člena dozorčí rady, je neplatné. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 5 Cmo 320/2013-182 ze dne 26.11.2013 bylo toto rozhodnutí Krajského soudu v Brně potvrzeno. Procesní plná moc pro advokáta Mgr. Michala Dobeše udělená členy představenstva Petrem anonymizovano a Mgr. Andreou anonymizovano proto nebyla platně udělena, přičemž vada průkazu k jednání za právnickou osobu je nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). Soud proto usnesením č. j. KSBR 29 INS 30954/2012-A-23 ze dne 22.7.2013 vyzval navrhovatele k odstranění nedostatku zastoupení a předložení procesní plné moci, ze které by vyplývalo, že advokát Mgr. Michal Dobeš byl zmocněn platně zvoleným statutárním orgánem, a to členy statutárního orgánu oprávněnými jednat jménem právnické osoby. Na výzvu soudu však nebyla předložena procesní plná moc, která by byla platně udělena statutárním orgánem oprávněným jednat jménem právnické osoby navrhovatele, a proto se nezdařilo odstranit vadu v řízení, která je nezbytným předpokladem pro další pokračování v řízení. Z tohoto důvodu soud podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal věřitel HLINKY, a.s. odvolání. Uvedl, že jako právní zástupce převzal zastoupení insolvenčního navrhovatele HLINKY, a.s. ve věci podání insolvenčního návrhu na dlužníka a v následném insolvenčním řízení z důvodu jeho dobré víry jako advokáta v zápis u obchodního rejstříku, z nějž vyplývá, že členy představenstva společnosti HLINKY, a.s. jsou pan Petr Němec, paní Jana anonymizovano a paní Mgr. Andrea Černá s tím, že jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány je představenstvo oprávněno jednat, a to společně vždy dva členové představenstva, a dále že jménem společnosti činí písemné právní úkony společně vždy členové představenstva. Trvá proto na tom, že plná moc, která mu byla udělena Mgr. Andreou anonymizovano a Petrem anonymizovano jako dvěma členy představenstva (jak předpokládají stanovy společnosti v čl. 28) k zastupování v insolvenčním řízení proti dlužníku, je platná a účinná, stejně tak jsou platné a účinné právní úkony jím učiněné na základě takové plné moci vůči třetím osobám. Poukázal na to, že ve vyjádření k výzvě soudu ze dne 5.8.2013 namítal nemožnost přezkoumávat tuto plnou moc a jím učiněné úkony na jejím základě jako právním zástupcem navrhovatele co do jejich platnosti a žádal, aby soud prvního stupně pokračoval v insolvenčním řízení. Podle jeho názoru soud prvního stupně nepostupoval správně, když i v případě, že by plná moc byla neplatná, měl rozhodnout usnesením o tom, že v řízení bude pokračovat pouze s navrhovatelem a ustanovit mu opatrovníka. Namítl, že napadeným usnesením soud prvního stupně de facto zamezil navrhovateli přístup k soudu, když tento nemůže jednat ani samostatně, ani prostřednictvím svého právního zástupce, a že dle současného stavu zápisu v obchodním rejstříku navrhovatel nemůže udělit jinou procesní plnou moc. Dále poukázal na to, že ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 Cm 317/2012 podal dovolání. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem podaným věřitelem HLINKY, a.s. dne 7.12.2012 u Krajského soudu v Brně prostřednictvím advokáta Mgr. Michala Dobeše, se sídlem Brno, Křenová 71. K návrhu byla doložena plná moc pro tohoto advokáta ze dne 13.11.2012 podepsaná za společnost HLINKY, a.s., členy představenstva Petrem anonymizovano a Mgr. Andreou anonymizovano . Usnesením č. j. KSBR 29 INS 30954/2012-A-14 ze dne 17.1.2013 byl insolvenční návrh věřitele HLINKY a.s. zamítnut, k odvolání věřitele Vrchní soud v Olomouci usnesením č. j. KSBR 29 INS 30954/2012, 2 VSOL 133/2013-A-20 ze dne 27.3.2013 toto rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dle úředního záznamu ze dne 20.5.2013 bylo soudem prvního stupně zjištěno, že u Krajského soudu v Brně je vedeno dosud neskončené řízení pod sp. zn. 35 Cm 317/2012, jehož výsledek může mít vliv na posouzení insolvenčního návrhu věřitele HLINKY, a.s. Usnesením č. j. KSBR 29 INS 30954/2012-A-23 ze dne 22.7.2013 byl věřitel HLINKY, a.s. vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení uvedl, zda nadále trvá na svém insolvenčním návrhu ze dne 7.12.2012 a aby odstranil vadu insolvenčního návrhu, když insolvenční návrh byl podán advokátem Mgr. Michalem Dobešem zplnomocněným členy představenstva společnosti HLINKA, a.s. Petrem anonymizovano , anonymizovano , a Mgr. Andreou anonymizovano , anonymizovano , kterým k jednání za právnickou osobu věřitele chybělo oprávnění. Toto usnesení bylo doručeno věřiteli HLINKY, a.s. dne 16.8.2013 a advokátu Michalu Dobešovi dne 29.7.2013. Podáním ze dne 5.8.2013 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne) advokát Mgr. Michal Dobeš za věřitele HLINKY, a.s. k výzvě soudu ze dne 22.7.2013 sdělil, že i nadále trvá na insolvenčním návrhu ze dne 7.12.2012 a že pokyn soudu prvního stupně k odstranění vady insolvenčního návrhu spočívající v absenci oprávnění je předčasný, neboť usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 35 Cm 317/2012-138 ze dne 11.6.2013 dosud nenabylo právní moci. Dále uvedl, že plná moc ze dne 13.11.2012 je platná a nelze ji přezkoumávat ani v případě, kdy bude pravomocně rozhodnuto o neplatnosti usnesení náhradní valné hromady společnosti HLINKY, a.s., jakož nelze přezkoumávat ani právní úkony, na jejím základě učiněné jím jako právním zástupcem. Poukázal na to, že jako právní zástupce věřitele HLINKY, a.s. převzal jeho právní zastoupení ve věci podání insolvenčního návrhu na dlužníka a v následném insolvenčním řízení z důvodu dobré víry v zápis v obchodním rejstříku. Navrhl, aby soud prvního stupně v insolvenčním řízení pokračoval a ve věci insolvenčního návrhu věřitele rozhodl tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka. Podáním ze dne 21.8.2013 (doručeným soudu prvního stupně dne 23.8.2013) věřitel HLINKY, a.s. prostřednictvím členů představenstva Jana anonymizovano , Petra Němce, Mgr. Andrey Černé reagoval na výzvu soudu prvního stupně ze dne 22.7.2013 tak, že se plně shoduje s vyjádřením zaslaným soudu jeho právním zástupcem Mgr. Michalem Dobešem ze dne 5.8.2013, že na insolvenčním návrhu ze dne 7.12.2012 nadále trvá a že pokyn soudu k odstranění vady insolvenčního návrhu spočívající v absenci oprávnění je předčasný. Shodně navrhl, aby v insolvenčním řízení bylo pokračováno a rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Podáním ze dne 27.6.2013 (doručeným soudu prvního stupně dne 2.7.2014) do řízení jako insolvenční navrhovatel přistoupil věřitel Československá obchodní banka, a.s.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti HLINKY, a.s. vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3310, vyplývá, že jako členové představenstva byli ke dni 13.11.2012 zapsáni mimo jiné Mgr. Andrea Černá, anonymizovano , a Petr Němec, anonymizovano . Způsob jednání za společnost k tomuto datu byl zapsán v obchodním rejstříku tak, že jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány jedná představenstvo, a to společně vždy dva členové představenstva. Jménem společnosti činí písemné právní úkony společně vždy dva členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

Z ustanovení § 27 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku účinného do 31.12.2013, vyplývá, že obchodní rejstřík plní funkci veřejného informačního systému, je veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Právní úprava obchodního rejstříku je ovládána principem publicity, a to ve formálním a materiálním smyslu. Ve formálním smyslu princip publicity znamená, že rejstřík je každému přístupný a každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si kopie a výpisy, v materiálním smyslu je principem dobré víry (veřejné důvěry), která má dvě stránky, a to pozitivní a negativní. Pozitivní stránka principu publicity v materiálním smyslu spočívá v tom, že skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění, vůči tomu, komu bylo známo provedení zápisu v obchodním rejstříku, jsou však účinné ode dne tohoto zápisu. Z negativní stránky principu publicity v materiálním smyslu pak vyplývá, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, nestanoví-li zákon jinak. Přitom ustanovení § 27 odst. 2 tohoto zákona poskytující ochranu tomu, kdo jedná v důvěře v zápis u obchodního rejstříku, poskytuje ochranu nejen účastníkům řízení, ale vztahuje se i na soud (k tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Odo 804/2001 ze dne 11.3.2002, přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Z výše uvedeného je zřejmé, že advokát Mgr. Michal Dobeš dne 7.12.2012 u Krajského soudu v Brně podal insolvenční návrh na dlužníka za insolvenčního navrhovatele-věřitele HLINKY, a.s. na základě plné moci ze dne 13.11.2012 udělené mu členy představenstva společnosti HLINKY, a.s. Mgr. Andreou anonymizovano a Petrem anonymizovano , kteří ke dni udělení plné moci byli zapsáni jako členové statutárního orgánu-představenstva společnosti HLINKY, a.s., přičemž tuto plnou moc udělili v souladu se zápisem způsobu jednání za společnost k tomuto datu v obchodním rejstříku. Advokát Mgr. Michal Dobeš proto jednal na základě dobré víry v zápis v obchodním rejstříku. Současně z obsahu spisu nevyplývá, že by některý z účastníků insolvenčního řízení namítal, že by tato plná moc nebyla udělena statutárním orgánem navrhovatele, tedy že by osoby jednající za navrhujícího věřitele nebyly k takovému jednání oprávněny. Soud prvního stupně proto nepostupoval správně, pokud z úřední činnosti zjišťoval, zda tyto osoby byly oprávněny k takovému jednání za insolvenčního navrhovatele a sám ze zjištění vyvodil následně závěr, že plná moc ze dne 13.11.2012 je neplatná a představuje proto vadu řízení ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. Soud prvního stupně tak nesprávně vyzval insolvenčního navrhovatele k odstranění této vady řízení a pro její neodstranění rovněž nesprávně insolvenční řízení zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř.

Z výše uvedených důvodů je řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Odvolací soud proto napadené rozhodnutí podle ustanovení

§ 219 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se bude soud prvního stupně zabývat insolvenčním návrhem věřitele HLINKY, a.s. věcně a současně posoudí i návrh na přistoupení k řízení podaný věřitelem Československá obchodní banka, a.s. v průběhu odvolacího řízení (§ 107 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhujícím věřitelům se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu