2 VSOL 50/2015-B-17
KSBR 27 INS 21844/2013 2 VSOL 50/2015-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků a) Ireny anonymizovano , anonymizovano , a b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Hostětice 22, Telč, PSČ 588 56, o návrhu věřitele RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, identifikační číslo 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava -Moravská Ostrava, PSČ 702 72, na zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 27 INS 21844/2013-B-9 ze dne 10.10.2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 27 INS 21844/2013-B-9 ze dne 10.10.2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh věřitele RWE Energie, s.r.o. na zrušení schváleného oddlužení dlužníků. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 5.11.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 17.4.2014 věřitel navrhl zrušení oddlužení dlužníků z důvodu nepoctivého záměru dlužnice, neboť tato neuvedla v seznamu závazků svůj závazek vůči věřiteli z titulu neuhrazené dodávky zemního plynu ve výši 3.328,93 Kč s tím, že tuto pohledávku vymáhá u obecného soudu v řízení, které bylo přerušeno. Dále uvedl, že dlužnice změnila od uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu své příjmení i bydliště, v jeho silách nebylo ztotožnit dlužnici s probíhajícím insolvenčním řízením a pohledávku přihlásit do řízení ve stanoveném termínu. Soud nařídil za tímto účelem jednání na den 5.8.2014, u kterého dlužnice uvedla, že věřitel věděl o jejím přestěhování, neboť jí na novou adresu zaslal upomínku k zaplacení, fakturu a složenky na částku 3.529 Kč. Ke změně jejího příjmení došlo v roce 2008 sňatkem, tuto okolnost věřiteli sdělovala pouze telefonicky. V roce 2011 se přestěhovala, v jejím původním bytě zůstaly její děti a měly dořešit převod uživatelů energií, nakonec o byt přišly. Soud dospěl k závěru, že podmínky schváleného oddlužení dlužnice řádně plní a neporušuje své zákonné povinnosti. Nepoctivost záměru v jednání dlužnice soud neshledal, neboť dlužnice řádně označila věřitele v seznamu svých závazků, jakož i v insolvenčním návrhu. Pokud neoznačila konkrétní nárok věřitele, není tato skutečnost zásadním porušením, pro které by soud hodnotil nepoctivost jednání dlužnice. Dlužnice se nesnažila své závazky vůči tomuto věřiteli zamlčet. Za nepoctivé jednání dlužnice nelze považovat ani změnu příjmení z důvodu sňatku a ani její přestěhování, ostatní věřitelé i přes tyto skutečnosti své pohledávky vůči dlužnici řádně a včas přihlásili. Soud proto návrh věřitele jako nedůvodný zamítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že dlužnice v seznamu závazků neuvedla závazek za období od 24.6.2010 do 23.2.2012 ve výši 3.328,93 Kč, a proto její seznam závazků nebyl úplný. Její tvrzení jsou ryze účelová, když jej nijak jako věřitele nekontaktovala za účelem sdělení změny příjmení, nebyla jí zaslána žádná upomínka na její nové příjmení a na její novou adresu. Poukázal na to, že dlužnice změnila od uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu ze dne 8.8.2006 k odběrnému místu Kosmákova 3960/40, Brno-Židenice, své příjmení z původního Čechalová na současné anonymizovano a adresu z původní Kosmákova 3960/40, Brno-Židenice, na Telč, Hostětice 22, a proto nemohl svou pohledávku přihlásit ve stanoveném termínu do insolvenčního řízení. Nelze mu tak přičítat k tíži skutečnost, že si nepřihlásil pohledávku za dlužnicí řádně a včas, když dlužnici správně neztotožnil, protože uvedla jiné osobní údaje sloužící k její identifikaci (příjmení a adresu) než uvedené ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu. Pohledávku za období od 24.6.2010 do 23.2.2012 (dle faktur ze dne 13.9.2011 a ze dne 23.5.2012) vymáhá u Okresního soudu v Jihlavě v řízení pod sp. zn. 9 C 92/2014, které bylo přerušeno. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a následně zrušil oddlužení dlužnice z důvodu jejího nepoctivého záměru.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž by nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d) IZ), a dospěl k níže uvedeným závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení ve věci dlužnice bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení podaným u soudu prvního stupně dne 7.8.2013, kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu dlužnice uvedla mimo jiné nezajištěný-vykonatelný závazek vůči věřiteli Jihomoravská plynárenská, a.s., ve výši 41.500 Kč s tím, že tento závazek vymáhá soudní exekutor JUDr. Petr Kocián a je po splatnosti od 21.9.2011. Tento závazek dlužnice uvedla i v připojeném seznamu závazků, k tomu označila exekuční řízení probíhající pod sp. zn. 137 EX 13049/10. Usnesením č. j. KSBR 27 INS 21844/2013-A-4 ze dne 12.8.2013 bylo spojeno insolvenční řízení ve věci dlužnice vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 21844/2013 a insolvenční řízení ve věci manžela dlužnice Pavla anonymizovano vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 21845/2013, ke společnému řízení tak, že nadále bude vedeno pod sp. zn. KSBR 27 INS 21844/2013. Do insolvenčního řízení ve věci manžela dlužnice Pavla anonymizovano přihlásil dne 11.9.2013 věřitel Jihomoravská plynárenská, a.s., pohledávku za dlužníkem Pavlem Šimkem z titulu smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu uzavřené dne 3.12.2011 ve výši 12.557 Kč, vykonatelnou podle rozsudku Městského soudu v Brně sp. zn. 45 C 97/2009 ze dne 20.10.2009 a exekučně vymáhanou soudním exekutorem JUDr. Petrem Kociánem, Exekutorský úřad Brno-venkov, vedené u soudního exekutora pod sp. zn. 137 EX 13049/10. Usnesením č. j. KSBR 27 INS 21844/2013-B-5 ze dne 5.11.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníků a bylo jim uloženo, aby po dobu 5 let platili nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce počínaje 25. prosincem 2013 tak, jak je stanoveno ve výroku tohoto rozhodnutí, do splátkového kalendáře je zahrnut i věřitel Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ 49970607, se zjištěnou pohledávkou ve výši 33.451,83 Kč. Podáním ze dne 17.4.2014 věřitel RWE Energie, s.r.o. navrhl zrušení oddlužení dlužnice s odkazem na ustanovení § 418 IZ s odůvodněním, že dlužnice od uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu ze dne 8.8.2006 k odběrnému místu Kosmákova 3960/40, Brno-Židenice, změnila své příjmení z původního Čechalová na současné anonymizovano a adresu z původní Kosmákova 3960/40, Brno-Židenice, na současnou Telč, Hostětice 22, v jeho silách nebylo ztotožnit dlužnici s probíhajícím insolvenčním řízením, a proto nemohl svou pohledávku přihlásit ve stanoveném termínu do insolvenčního řízení. Vůči dlužnici má pohledávku dle faktury ze dne 13.9.2011 za období od 24.6.2010 do 9.9.2011 ve výši 1.505,43 Kč včetně DPH splatnou dne 3.10.2011, dále dle faktury ze dne 23.5.2012 za období od 10.9.2011 do 23.2.2012 ve výši 1.823,50 Kč včetně DPH splatnou dne 26.3.2012, a to za dodávku zemního plynu na odběrném místě Kosmákova 3960/40, Brno-Židenice. Dlužnou částku v celkové výši 3.328,93 Kč včetně DPH dlužnice v seznamu závazků neuvedla. Dále uvedl, že tuto pohledávku vymáhá v soudním řízení, které je v důsledku insolvenčního řízení přerušeno. K tomu doložil listiny z příslušného soudního spisu, předmětné faktury a obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu včetně přehledů cen zemního plynu pro kategorie domácností a maloodběratele. Soud prvního stupně na základě návrhu věřitele na zrušení schváleného oddlužení nařídil na den 5.8.2014 jednání, ke kterému předvolal dlužníky a insolvenčního správce, a poté rozhodl napadeným rozhodnutím.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246, soud zjistil, že dne 1.1.2014 byla vymazána společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 49970607. Jako právní důvod výmazu je uvedeno, že tato společnost zaniká bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10-Strašnice, IČ 49903209, přičemž došlo k přechodu jmění společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. jakožto zanikající společností na tuto nástupnickou společnost a tato vstoupila do právního postavení společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle § 418 odst. 3 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat bez návrhu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v přezkoumávané věci bylo dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a poté společnost RWE Energie, s.r.o., která současně tvrdí a dokládá, že je věřitelem dlužnice a že dlužnice neuvedla závazek vůči němu v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků, navrhla zrušení schváleného oddlužení dlužnice pro její nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně sice správně nařídil k projednání návrhu věřitele na zrušení schváleného oddlužení jednání, ke kterému však v rozporu s ustanovením § 418 odst. 4 IZ věřitele, který navrhl zrušení oddlužení, nepředvolal. Věřitel se tak nemohl tohoto jednání účastnit, vyjádřit se k tvrzením dlužnice, jakož i k provedenému dokazování, případně doplnit svá skutková tvrzení a označit další důkazy. Za této situace soud prvního stupně zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava, a proto je nutno rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené rozhodnutí zrušil, současně podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně opětovně nařídí jednání k projednání návrhu věřitele na zrušení schváleného oddlužení, k tomuto jednání řádně předvolá všechny osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 4 IZ a znovu návrh věřitele posoudí a rozhodne o něm. Přitom přihlédne k tomu, že dlužnice v insolvenčním návrhu a seznamu závazků uvedla pouze vykonatelný závazek vůči jejímu manželovi, který je exekučně vymáhán a ke kterému dlužnice sama označila příslušnou spisovou značku exekučního řízení vedeného u soudního exekutora. Dlužnice si tedy musela si být vědoma toho, že jde o závazek jejího manžela přiznaný vykonatelným rozhodnutím, který je uspokojován v exekuci vedené vůči jejímu manželovi. Při posouzení poctivosti záměru dlužnice sledovaného návrhem na povolení oddlužení soud prvního stupně vezme v úvahu stávající judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, zejména rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 45/2010 ze dne 30.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 6/2008 ze dne 29.9.2010, sen. zn. 29 NSČR 14/2009 ze dne 28.7.2011 a sp. zn. 29 NSČR 32/2011 ze dne 28.2.2014. Za účelem prokázání tvrzení věřitele věřitele vyzve, aby doložil předmětnou smlouvu uzavřenou mezi právním předchůdcem věřitele-společností Jihomoravská plynárenská, a.s. a dlužnicí, neboť dosud soudu předložena nebyla, jakož i vyzve dlužnici k prokázání jejích tvrzení, že na novou adresu jí věřitel doručil upomínku k zaplacení a fakturu včetně složenky, když tuto skutečnost věřitel popírá. Teprve na základě dalších takto zjištěných skutečností opětovně posoudí návrh věřitele na zrušení schváleného oddlužení ve smyslu ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ, tedy opětovně posoudí, zda se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužnice nesledovala návrhem na povolení oddlužení nepoctivý záměr, a znovu ve věci rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení, k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu