2 VSOL 492/2012-A-18
KSBR 40 INS 3470/2011 2 VSOL 492/2012-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka gp production a.s. v likvidaci, se sídlem 603 00 Brno, Hlinky 505/118, IČO: 277 09 582, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 8.6.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.5.2012, č.j. KSBR 40 INS 3470/2011-A-13,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění jen tak, že dlužníku se ukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud či soud ) dlužníku uložil, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na účet nebo v pokladně Krajského soudu v Brně.

Na odůvodnění uvedl, že z obsahu tohoto insolvenčního spisu ani z údajů ve spise, vedeném soudem pod sp. zn. KSBR 44 INS 14324/2010, nelze dovodit, že prostředky na krytí nákladů insolvenčního řízení by bylo možno zajistit jinak. Dlužník má v majetku (dle seznamu majetku ze dne 2.3.2011) hotovost ve výši 20.942,-Kč, fotoaparát a dvě pohledávky za Pavlem Veselým, které jsou přihlášeny do insolvenčního řízení tohoto dlužníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs. Pohledávka ve výši 1.050.000,-Kč byla v řízení zjištěna jako zajištěná nemovitostmi, jejichž hodnota činí cca 3.000.000,-Kč. Dlužník je však v pořadí až třetím zajištěným věřitelem, vzniku jeho zajištění na nemovitostech předchází zajištění pro pohledávku věřitele Komerční banka a.s. ve výši 1,7 mil. Kč a pro pohledávku věřitele ČR-

Finanční úřad Brno-venkov ve výši 784.000,-Kč. Navíc dle soupisu majetkové podstaty dlužníka Pavla Veselého jsou nemovitosti ve společném jmění tohoto dlužníka a jeho manželky. Proto podle soudu nelze dovodit, že dlužníkova pohledávka pravděpodobně bude uspokojena z předmětu zajištění. Druhá pohledávka, přihlášená dlužníkem do řízení dlužníka Pavla Veselého ve výši 1.339.209,09 Kč, byla na přezkumu popřena a o její pravost je veden incidenční spor. Proto nelze automaticky předpokládat, že dlužníkovy pohledávky, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Pavla Veselého, budou uspokojeny, případně že je jisté, že mu bude vrácena složená záloha, kterou ve výši 50.000,-Kč uhradil na náklady insolvenčního řízení dlužníka Pavla Veselého. I kdyby v budoucnu tato záloha byla dlužníku vrácena, nelze po insolvenčním správci spravedlivě požadovat, aby do té doby financoval průběh insolvenčního řízení ze svých prostředků. Výši zálohy určil insolvenční soud v částce 50.000,-Kč. Přitom vyšel z předpokládané výše výdajů na činnost insolvenčního správce bezprostředně po vydání rozhodnutí o úpadku, které je nutno hradit ihned.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání. Namítal, že stanovená záloha 50.000,-Kč není v tomto případě nutná a přiměřená. Soud prvního stupně dostatečně nevyhodnotil, že dlužník disponuje pouze částkou 20.942,-Kč, a proto povinnost zaplatit zálohu 50.000,-Kč není schopen splnit. Další jeho zadlužování by nebylo rozumné a proto dlužníkovi není jasné , z čeho by měl soudem požadovanou zálohu 50.000,-Kč uhradit. Dlužník nesouhlasil s názorem soudu o nepravděpodobnosti uspokojení jeho pohledávek v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 14324/2010 ve věci dlužníka Pavla Veselého; naopak je reálný předpoklad, že jako zajištěný věřitel bude aspoň částečně uspokojen (v této souvislosti odkázal na zprávu insolvenčního správce v řízení dlužníka Pavla Veselého, podle které budou dlužníkovy nemovitosti zpeněženy za částku 3,4 mil. Kč). Zajištění věřitelé s lepším právem mají pohledávky cca 2,6 mil. Kč a po odpočtu nákladů zpeněžení a poměrné části odměny insolvenčního správce lze předpokládat, že dlužníkova pohledávka bude alespoň částečně uspokojena. Proto se v odvolacím řízení domáhal změny či zrušení napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pIatném znění (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písmeno c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné jen zčásti.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Zjištění o majetkové situaci dlužníka, uvedená v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají obsahu spisu. Ostatně dlužník proti těmto zjištěním nebrojí a své námitky vznáší proti správnosti právního závěru soudu prvního stupně.

Ze zprávy insolvenčního správce Mgr. Miroslava Lahody ze dne 29.9.2011 v insolvenčním řízení dlužníka Pavla Veselého, vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 14324/2010, vyplývá, že společné jmění dlužníka Pavla Veselého a jeho manželky Lucie Veselé je předluženo a do majetkové podstaty ve smyslu § 274 IZ náleží celé SJM dlužníka a jeho manželky. Ze zprávy insolvenčního správce Mgr. Miroslava Lahody ze dne 31.5.2012, v uvedeném insolvenčním řízení vyplývá, že byly zpeněženy movité věci za částku cca 29.000,-Kč, nemovitosti dlužníka byly nabídnuty uchazečům, nejvyšší nabídka v ceně 3.400.000,-Kč byla odsouhlasena dvěma zajištěnými věřiteli, ostatní se dosud nevyjádřili. Po obdržení souhlasu přistoupí správce k prodeji nemovitostí (rodinného domu).

Po zhodnocení skutečností, plynoucích ze spisu, se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně potud, že v této věci jsou prostředky ze zálohy nutné na náklady insolvenčního řízení. Nikoli však na úhradu jeho počátečních nákladů, ale jako jistota pro úhradu konečných nákladů insolvenčního řízení. Dlužník má k dispozici finanční hotovost cca 20.000,-Kč a z této částky lze, s ohledem na strukturu a rozsah majetku dlužníka, pokrýt počáteční výdaje insolvenčního řízení, které správci pravidelně vznikají bezprostředně po zjištění úpadku (cestovné, telekomunikační poplatky, poštovné, náklady zpeněžení movité věci, případně pohledávek).

V případě zpeněžování majetku dlužníka však činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000,-Kč (bez DPH, viz § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb.), k tomu je třeba připočítat i náhradu jeho hotových výdajů. S ohledem na strukturu majetku dlužníka (jedna movitá věci a dvě pohledávky) nelze důvodně dovozovat, že z výtěžku zpeněžení bude možno pokrýt i konečné náklady insolvenčního řízení. Jakékoli úvahy o výši uspokojení dlužníkovy zajištěné pohledávky, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Pavla Veselého, o uspokojení jeho další přihlášené a popřené pohledávky a o uspokojení jeho pohledávky a podstatou (uhrazené zálohy na náklady insolvenčního řízení tohoto dlužníka) jsou, vzhledem k dané fázi řízení tohoto dlužníka, jen spekulací.

Protože dlužník je ze svých prostředků cca 20.000,-Kč schopen bezesporu pokrýt počáteční náklady insolvenčního řízení, případně zčásti uhradit i náklady konečné, postačuje jako záruka pro pokrytí konečných nákladů insolvenčního řízení záloha v částce 30.000,-Kč a nikoli v částce 50.000,-Kč, jak její výši určil insolvenční soud.

Proto odvolací soud změnil napadené usnesení pouze co do výše uložené zálohy tak, že dlužníku uložil zaplatit zálohu ve výši 30.000,-Kč (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. srpna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu