2 VSOL 492/2010-P15-6
KSBR 31 INS 6250/2010 2 VSOL 492/2010-P15-6

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Fügnerova 453, 763 02 Zlín, o přihlášce pohledávky č. 15 věřitele ESSOX s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26 76 46 52, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.7.2010, č.j. KSBR 31 INS 6250/2010-P15-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 15 věřitele ESSOX s.r.o. (výrok I). a současně uvědomil věřitele o tom, že právní mocí usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že soud prvního stupně usnesením ze dne 16.6.2010, č.j. KSBR 31 INS 6250/2010-A-6 zjistil úpadek dlužnice a mj. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30dnůode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.6.2010 v 14:45 hod. a lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dnem 17.7.2010. Podáním ze dne 13.7.2010, které bylo doručeno Krajskému soudu v Plzni dne 15.7.2010, přihlásil věřitel svoji pohledávku ve výši 21.126,45,-Kč do insolvenčního řízení. Dle soudu prvního stupně Krajský soud v Plzni vyslovil svoji nepříslušnost a podání věřitele dne 21.7.2010 předal k poštovní přepravě, které bylo Krajskému soudu v Brně doručeno dne 22.7.2010. Přihláška pohledávky č. 15 byla podána po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek, a proto soud postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. V něm vyjádřil přesvědčení, že přihláška pohledávky byla podána včas, tj. byla odevzdána k poštovní přepravě dne 13.7.2010. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení v plném rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř. ), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 2 písm. b) IZ se pro účely tohoto zákona se rozumí insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení,

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dle ust. § 173 odst. 4 IZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.6.2010, č.j. KSBR 31 INS 6250/2010-A-6, kterým byl zjištěn úpadek dlužnice, povoleno oddlužení, ustanoven insolvenční správce a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlédne a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dnem 17.6.2010 v 14:45 hod. a tím nastaly jeho účinky (§ 89 odst. 1 IZ).

V daném případě lhůta pro přihlášení pohledávek byla insolvenčním soudem určena v rozmezí, které insolvenční zákon připouští, věřitelé byli o povinnosti přihlásit své pohledávky řádně poučeni a byli poučeni i o následcích pro případ, že své pohledávky nepřihlásí včas. Toto usnesení bylo věřitelům oznámeno způsobem předpokládaným v insolvenčním zákoně, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 18.6.2010 a její poslední třicátý den připadl na 17.7.2010.

Lhůta k podání přihlášky je lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (tzv. procesní lhůta, § 57 odst. 3 o.s.ř.). To ovšem platí za předpokladu, že věřitel přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu vskutku adresuje, tzn. že na zásilce, kterou spolu s přihláškou předává k poštovní přepravě, uvede adresu insolvenčního soudu, který rozhodnutí o úpadku dlužníka vydal.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že dne 13.7.2010 věřitel vyplnil příslušný formulář pro přihlášení své pohledávky a na tomto formuláři správně označil insolvenční soud-Krajský soud v Brně. Z přihlášky je dále patrno, že přihlašuje pohledávku v celkové výši 27.126,46,-Kč z titulu smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru č. 0100037679, uzavřené dne 6.10.2004 s dlužnicí. Odvolatel zásilku obsahující přihlášku předal k poštovní přepravě 14.7.2010, nicméně adresoval ji nikoliv Krajskému soudu v Brně, nýbrž Krajskému soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Pošta na tuto adresu přihlášku doručila dne 15.7.2010 a Krajský soud v Plzni přihlášku odvolatele bez dalšího postoupil Krajskému soudu v Brně dne 21.7.2010 jejím předáním k poštovní přepravě. Přihláška pohledávky byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 22.7.2010.

Jak vyplývá z citovaného § 2 písm. b) IZ, insolvenčním soudem není každý krajský soud, který je věcně příslušný k vedení insolvenčního řízení v prvním stupni (§ 7 odst. 1 IZ, § 9 odst. 4 o.s.ř.), nýbrž pouze ten krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení ve věci konkrétního dlužníka. Tímto soudem je v přezkoumávané věci Krajský soud v Brně, nikoli Krajský soud v Plzni. Přihlášku podanou k poštovní přepravě v zásilce adresované Krajskému soudu v Plzni proto nelze považovat za přihlášku podanou u insolvenčního soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2010, sp.zn 29 NSČR 2/2010, dostupné na webových stránkách tohoto soudu).

Z ustanovení § 173 odst. 4 IZ vyplývá, že s podáním přihlášky u jiného než insolvenčního soudu zákon nespojuje žádné účinky. Nepříslušný soud má toliko povinnost neprodleně postoupit došlou přihlášku insolvenčnímu soudu (bez jakéhokoliv rozhodnutí o tomto podání, včetně vyslovení nepříslušnosti ). Účinky spojené s podáním přihlášky v případě, kdy je podána jinému než insolvenčnímu soudu, nastávají až dnem, kdy přihláška skutečně dojde insolvenčnímu soudu. Pokud přihláška pohledávky došla insolvenčnímu soudu od jiného než insolvenčního soudu po přihlašovací lhůtě, pak k ní již nelze přihlížet (§ 173 odst. 1 IZ) a následky zmeškání této lhůty se pak nutně musí promítnout v rozhodnutí, jímž insolvenční soud opožděnou přihlášku odmítne.

V této souvislosti lze rovněž poukázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, která k ustanovení § 173 IZ mimo jiné uvádí, že z úpravy obsažené v odstavci 4 větě druhé plyne, že podání přihlášky u jiného než insolvenčního soudu (věcně a místně příslušného) může mít pro věřitele fatální důsledky spočívající v tom, že takovým úkonem není zachována lhůta k podání přihlášky. Uvedená úprava je však nezbytná pro posílení právní jistoty v řešení otázky účasti věřitelů na insolvenčním řízení .

V této věci odvolatel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 14.7.2010 v zásilce, adresované Krajskému soudu v Plzni, který nebyl insolvenčním soudem. S tímto datem účinky spojené s podáním přihlášky spojovat nelze. Tyto účinky se připínají až ke dni 22.7.2010, kdy byla přihláška pohledávky doručena Krajskému soudu v Brněm, k čemuž došlo až po té, co dne 17.7.2010 uplynula lhůta k přihlašování pohledávek.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že odvolatel podal svou přihlášku pohledávky po stanovené lhůtě a s ohledem na právní důvod vzniku jeho pohledávky (§ 165 odst. 2, § 168, § 169 IZ) k ní nelze pro její pozdní přihlášení ve smyslu ust. § 173 odst. 1 IZ přihlížet, a to bez ohledu na důvody zmeškání této lhůty. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 185 IZ přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení. Prominutí zmeškání lhůty dle ust. § 83 IZ je v insolvenčním řízení vyloučeno.

Usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto bylo postupem podle ust. § 219 o.s.ř. odvolacím soudem potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR (§ 238a odst. 1, písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. prosince 2010

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu