2 VSOL 49/2013-A-16
KSBR 44 INS 21064/2012 2 VSOL 49/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenčním řízení dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenice 469, PSČ 588 23, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 21064/2012-A-11 ze dne 14.12.2012,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením č.j. KSBR 44 INS 21064/2012-A-9 ze dne 13.11.2012 soud uložil dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, současně byl dlužník poučen o možnosti zastavení řízení v případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 19.11.2012 a právní moci nabylo dne 5.12.2012, záloha měla být uhrazena do 11.12.2012. Dle sdělení účtárny soudu ke dni 12.12.2012 záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena nebyla. Soud proto podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že soudu musí být zřejmé, že je v invalidním důchodu a že se dostal do tíživé životní situace, a proto není v jeho možnostech uhradit takto vysokou částku. Namítl, že pokud by měl dostatek finančních prostředků, tak by nežádal o rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, ale řádně by splácel své závazky. Žádá proto o přehodnocení rozhodnutí a stanovení nižší zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212 a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 108 odst. 1 věty první a odst. 2 věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal u soudu prvního stupně dne 29.8.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že má více peněžitých závazků u 6 věřitelů, které jsou po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a není schopen je současně všechny plnit (splácet). Dále v návrhu specifikoval jednotlivé věřitele, výši pohledávek a data jejich splatnosti, případně uvedl, od kdy je v prodlení s placením dluhu. K návrhu dlužník doložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců (ve kterém prohlásil, že žádné zaměstnance nemá). Usnesením č.j. KSBR 44 INS 21064/2012-A-4 ze dne 31.8.2012 soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku nebo v hotovosti na pokladně soudu. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 4.9.2012 a dlužník si proti němu podáním ze dne 7.8.2012 (podaným na poště téhož dne a doručeným soudu prvního stupně dne 10.9.2012) podal odvolání. Usnesením č.j. KSBR 44 INS 21064/2012-A-9 ze dne 13.11.2012 soud prvního stupně opětovně uložil dlužníku, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku nebo v hotovosti na pokladně soudu, na doručence k tomuto usnesení je uvedeno toliko datum dodání (odevzdání) zásilky (písemnosti) dnem 19.11.2012 v 9.40 hod., avšak potvrzení o převzetí této zásilky dlužníkem doručenka neobsahuje. Doručenka rovněž neobsahuje datum vložení zásilky do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Na základě shora uvedených zjištění odvolací soud uzavírá, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je předčasné. Soud prvního stupně opakovaně uložil dlužníku usnesením ze dne 13.11.2012 zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, aniž by jeho předchozí rozhodnutí o uložení téže povinnosti ze dne 31.8.2012, proti kterému si dlužník podal včasné odvolání, bylo odklizeno buď rozhodnutím soudu prvního stupně odvolání dlužníka (§ 95 IZ), nebo rozhodnutím odvolacího soudu (§ 210 odst. 3 o.s.ř.). Vydání napadeného usnesení tedy předcházel nesprávný postup soudu prvního stupně, který tak řízení zatížil vadou, jež mohlo mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Navíc z obsahu doručenky dlužníka k usnesení ze dne 13.11.2012 nevyplývá, že by toto rozhodnutí bylo řádně dlužníku doručeno postupem podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se soud prvního stupně bude zabývat tím, že proti usnesení ze dne 31.8.2012 podal dlužník včasné odvolání. Pokud jde o usnesení ze dne 13.11.2012, bude se zabývat i odstraněním nedostatků v jeho doručování.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu