2 VSOL 49/2012-A-12
KSOS 38 INS 17971/2011 2 VSOL 49/2012-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Jarmily Honcnejmanové, nar. 11.2.1958, bytem Ostrava -Muglinov, Klidná 492/19, PSČ 712 00, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 27.11.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.11.2011, č.j. KSOS 38 INS 17971/2011-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.11.2011, č.j. KSOS 38 INS 17971/2011-A-7 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 108 odst. 1-3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též IZ ), zastavil řízení s odůvodněním, že insolvenčním návrhem doručeným soudu 5.10.2011 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 25.11.2011, č.j. KSOS 38 INS 17971/2011-A-4, po té, kdy soud dospěl k závěru, že dlužnice zákonné podmínky pro oddlužení nesplňuje, bylo dlužnici uloženo, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení s citovanou výzvou bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.11.2010 a dlužnici bylo doručeno zvláštním způsobem dne 29.11.2011, právní moci nabylo 15.12.2011 a lhůta k zaplacení uplynula 22.12.2011. Jelikož záloha na náklady insolvenčního řízení dlužnicí ve stanovené lhůtě zaplacena nebyla (viz záznam účtárny soudu č.l. A-6), proto postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 IZ a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Uvedla v něm, že dne 7.12.2011 (na základě výzvy ze dne 25.11.2011) žádala soud o snížení zálohy na 5.000,-Kč, avšak nebylo jí odpovězeno. V návrhu předložila, že má příjmy a to invalidní důchod 7.212,-Kč, příjem ze zaměstnání u Varina Company s.r.o. 6.320,-Kč měsíčně (čistého 5.866,-Kč) a příjem z dohody o provedení práce se společností PS-Reality s.r.o. ve výši 5.000,-Kč. Z důvodu nevěrohodnosti dohody o provedení práce požádala PS-Reality s.r.o. o změnu na řádný pracovní poměr, tuto pracovní smlouvu s příjmem 4.000,-Kč ("čistého 3.600,-Kč") doložila dne 7.12.2011. Na základě všech těchto příjmů žádá o pokračování v řízení a snížení zálohy na 5.000,-Kč.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky ani pro potvrzení ani pro změnu napadeného usnesení z dále uvedených důvodů.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že dlužnice ve svém insolvenčním návrhu, který spojila s návrhem oddlužení (formou splátkového kalendáře) uvedla, že je rozvedená, nemá žádnou vyživovací povinnost, žádné dlužníky, žije s přítelem v jeho bytě, jehož vybavení patří jemu, má však závazky, které nepochází z podnikání, vůči více věřitelům po splatnosti déle než 30 dnů a tyto závazky není schopna hradit. Dále uvedla, že řada jejích věřitelů zahájila vůči ní proces vymáhání. Z dalších tvrzení v návrhu a předloženého seznamu závazků vyplývá, že dlužnice má splatné závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které dlužnice nehradí převážně od roku 2009 a 2010; jedná se o 19 závazků nezajištěných v celkové výši 1.057.292,-Kč vůči 17 věřitelům, v 5 případech jde o závazky vykonatelné. Ke svým příjmů dlužnice uvedla, že pobírá částečný invalidní důchod ve výši 7.212,-Kč měsíčně, od 1.4.2011 pracuje u společnosti Varia Company s.r.o., kde má příjem 6.320,-Kč měsíčně a má také podepsanou dohodu o provedení práce se společností PS-Reality, s.r.o., kde její odměna činí 5.000,-Kč měsíčně. Celkem tak má dle jejího tvrzení měsíční příjem 18.532,-Kč.

Ke svému návrhu dlužnice mimo jiné doložila dohodu o provedení práce uzavřenou s PS-Reality, s.r.o. z níž vyplývá, že byla uzavřena dne 1.9.2011 do 30.9.2011, s poznámkou ( avšak bez údajů, kdo ji učinil), že bude prodlužována do

31.12.2011, že počet hodin v roce 2011 nepřesáhne 150 a že za odvedenou administrativní práci obdrží odměnu 5.000,-Kč měsíčně. Z doložených listin od společnosti Varina Company, s.r.o. vyplývá dlužnice zde měla příjem z pracovního poměru za období od června do srpna 2011 5.665,-Kč měsíčně čistého (hrubého 6.320,-Kč měsíčně).

Usnesením ze dne 25.11.2011 (A-4) soud prvního stupně uložil dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení s odůvodněním, že dlužnice podmínky pro oddlužení (tedy úhradu nejméně 30% všem nezajištěným věřitelům po dobu 5 let) nesplňuje. Soud prvního stupně v tomto rozhodnutí uzavřel, že z příjmů dlužnice lze pro účely oddlužení využít toliko příjmy z částečně invalidního důchodu ve výši 7.212,-Kč dále příjmy od zaměstnavatele Varina Company, s.r.o. ve výši "6.320,- Kč, naproti tomu příjmy z dohody o provedení práce uzavřené dle ust. § 75 a násl. zákoníku práce pro oddlužení využít nelze, neboť se jedná o příjem, z něhož nemohou být v rámci výkonu rozhodnutí prováděny srážky z příjmů (§ 299 o.s.ř.). Dlužnice tak má dle soudu prvního stupně k dispozici pro oddlužení toliko měsíční příjem 13.532,-Kč, při výši udávaných závazků (nezajištěných) v celkové výši 1.057.292,-Kč by tak byla schopna, po odpočtu nezabavitelných částek a úhradě odměny a výdajů insolvenčního správce (měsíčně), uhradit svým věřitelům toliko cca 25,3% jejich pohledávek. Proto dospěl soud prvního stupně k závěru, že úpadek dlužnice bude nutno řešit konkursem a že na úhradu počátečních nákladů insolvenčního správce a na jeho odměnu je potřeba záloha ve výši 50.000,-Kč, neboť tyto prostředky nelze zajistit jinak. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 29.11.2011. Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním doručeným soudu dne 1.12.2011. Kromě toho, že v něm uvedla důvody svého úpadku a její počáteční kroky, kterými chtěla svou situaci řešit (avšak neúspěšně) dále uvedla, že nemá možnost zálohu v požadované výši zaplatit a proto žádá o snížení její částky na 5.000,-Kč. Spolu s tímto podáním dlužnice doložila novou, tentokrát pracovní smlouvu uzavřenou dne 30.11.2011 se společností PS-Reality, s.r.o., z níž vyplývá, že dlužnice bude v tomto pracovním poměru pracovat od 1.12.2011 na dobu neurčitou a její příjem bude činit 4.000,-Kč měsíčně.

Aniž soud prvního stupně na toto podání dlužnice reagoval vydal dne 5.1.2012 nyní odvoláním napadené usnesení.

Odvolací soud na základě shora uvedených zjištění dospěl k závěru, že v daném případě nebyl postup soudu prvního stupně zcela správný, když se podáním dlužnice doručeným soudu 1.12.2011 (A-5-datovaným 27.11.2011) vůbec nezabýval, přestože se zcela nepochybně jednalo o reakci dlužnice na uloženou povinnost v usnesení ze dne 25.11.2011, k zaplacení zálohy. Z obsahu tohoto podání vyplývá, že dlužnice se zálohou na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč nesouhlasí, doložila další listinu, která má prokazovat další její příjem (4.000,-Kč měsíčně), proto dlužnice dle jejího názoru nyní podmínky pro oddlužení splňuje a žádala současně o snížení zálohy na 5.000,-Kč. Dle názoru odvolacího soudu toto podání dlužnice nemělo ujít pozornosti soudu prvního stupně a pokud z něj soud prvního stupně nemohl nade vší pochybnost dovodit (dle jeho obsahu-§ 41 odst. 2 o.s.ř.), že (zda) jde o odvolání, pak měla být dlužnice vyzvána, aby se k tomuto podání, zda jde o její odvolání, zcela jednoznačně vyjádřila. Jelikož soud prvního stupně shora naznačeným způsobem nepostupoval, pak se jedná o vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud proto uzavírá, že závěry soudu prvního stupně o tom, že usnesení ze dne 25.11.2011 (A-4) nabylo právní moci dne 15.12.2011 jsou předčasné a z tohoto důvodu byl předčasný (a tudíž i nesprávný) jeho postup dle ust. § 108 odst. 3 IZ, když řízení pro nezaplacení zálohy zastavil.

Ze shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení ze dne 5.1.2012 (A-7) zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se bude soud prvního stupně podáním dlužnice ze dne 27.11.2011 (A-5), včetně doložené pracovní smlouvy, opětovně zabývat. Pokud bude mít pochybnosti (které však odvolací soud nemá) o tom, zda jde o odvolání, pak dlužnici vyzve, aby se v tomto směru jednoznačně vyjádřila. Bude-li soudem prvního stupně zjištěno (byť až na základě vyjádření dlužnice), že dlužnice tímto podáním mínila podat odvolání proti usnesení ze dne 25.11.2011, pak s ohledem na to, že usnesení ze dne 25.11.2011 bylo vydáno asistentem soudce, bude na samosoudci, který danou věc dle rozvrhu práce projednává a rozhoduje, aby zvážil, zda tomuto odvolání lze či nikoliv zcela vyhovět (§ 374 odst. 3 o.s.ř., v návaznosti na ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. a § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb.).

Na adresu dlužnice odvolací soud v závěru pro úplnost dodává, že dle dosavadního obsahu spisu dlužnice svůj příjem z částečně invalidního důchodu dosud nedoložila, měla by dále doložit rovněž svůj pracovní poměr u společnosti Varina Company, s.r.o. a své čisté příjmy u této společnosti za celou dobu (nejméně za rok 2011), co u této společnosti pracuje. V neposlední řadě by měla doložit svůj čistý měsíční příjem z pracovní smlouvy ze dne 30.11.2011, uzavřené se společností PS-Reality, s.r.o., kterou ke svému podání ze dne 27.11.2011 doložila.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu