2 VSOL 465/2015-B-56
KSBR 26 INS 13881/2012 2 VSOL 465/2015-B-56

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka JAG TRADE s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 4008, PSČ 760 01, identifikační číslo: 26218623, o schválení konečné zprávy, o zrušení konkursu, o odvolání insolvenčního správce Euroinsolvence v.o.s., se sídlem Zlín, Nábřeží 599, PSČ 760 01, identifikační číslo: 29024382, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 13881/2012-B-47 ze dne 27.3.2015,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 2.3.2015 a schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 140.213,34 Kč včetně DPH a jeho hotové výdaje ve výši 10.252,80 Kč (výrok I.), zrušil konkurs na majetek dlužníka z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující (výrok II.), určil, že hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 10.252,80 Kč budou uspokojeny ze zálohy na náklady insolvenčního řízení a že zbývající část zálohy ve výši 39.747,20 Kč bude insolvenčním správcem vrácena insolvenčnímu navrhovateli Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (výrok III.), a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 20 dnů od právní moci usnesení písemně sdělil soudu, zda splnil povinnosti podle ustanovení § 313 odst. 2 insolvenčního zákona a zda vrátil zbývající část zálohy na náklady insolvenčního řízení insolvenčnímu navrhovateli (výrok IV.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční správce předložil konečnou zprávu spolu s vyúčtováním odměny a výdajů ze dne 10.2.2015, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 2.3.2015. Účastníci řízení byli vyrozuměni o konečné zprávě a poučeni o tom, že mohou proti ní podat námitky do 15 dnů od jejího zveřejnění. Proti konečné zprávě nebyly žádné námitky podány, soud proto podle ustanovení § 304 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) bez nařízení jednání schválil konečnou zprávu, včetně hotových výdajů insolvenčního správce a jeho odměny, která byla vyúčtována v souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjmy majetkové podstaty činily 1.900.284,32 Kč, výdaje majetkové podstaty včetně odměny insolvenčního správce činily 1.950.732,10 Kč. Příjmy majetkové podstaty tak nepostačují ani k úhradě odměny a výdajů insolvenčního správce, pro uspokojení věřitelů nejsou v majetkové podstatě k dispozici žádné finanční prostředky. Soud proto podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) IZ zrušil konkurs pro nedostatek majetku. Insolvenční navrhovatel zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, která byla vydána insolvenčnímu správci. Vzhledem k tomu, že příjmy nepostačují k úhradě odměny a výdajů insolvenčního správce, budou hotové výdaje insolvenčního správce uhrazeny ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. Zbývající nevyčerpaná část zálohy bude insolvenčním správcem vrácena insolvenčnímu navrhovateli. Proti tomuto usnesení, výslovně proti výrokům I. a III., podal odvolání insolvenční správce. Namítl, že v souvislosti se správou a údržbou majetkové podstaty mu vznikly výdaje v celkové výši 286.065,60 Kč, na část těchto výdajů, která nebyla uspokojena z výtěžku zpeněžení, byla použita záloha na náklady insolvenčního řízení. Podle jeho názoru záloha na náklady insolvenčního řízení byla využita (spotřebována) v souladu s insolvenčním zákonem v plné výši, a to na úhradu hotových výdajů a výdajů spojených se správou a údržbou majetkové podstaty, neboť majetek dlužníka nebyl ke krytí těchto nákladů zcela postačující. V doplnění odvolání insolvenční správce opravil konečnou zprávu ze dne 10.2.2015 (předložil její nové znění). K tomu mimo jiné uvedl, že v konečné zprávě byla omylem uvedena částka celkových výdajů ve výši 1.950.732,10 Kč, avšak početní chybou došlo k tomu, že nebyla připočtena položka představující pohledávku státu-daň z nemovitostí ve výši 23.000 Kč. Výdaje z majetkové podstaty proto činí celkem 1.973.732,10 Kč, nikoliv původně uvedených celkem 1.950.732,10 Kč. Tato početní chyba se promítla i v pohledávkách za majetkovou podstatou, které byly mylně uvedeny celkem ve výši 443.975,74 Kč, namísto ve výši 465.975,74 Kč. Insolvenční správce navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném rozsahu změnil tak, že bude schválena konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce v souladu s jeho odvoláním, a dále aby bylo rozhodnuto tak, že ze složené zálohy se nevrací insolvenčnímu navrhovateli žádná částka a že z prostředků státu bude uhrazeno na účet insolvenčního správce 23.447,78 Kč. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je třeba zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSBR 26 INS 13881/2012-B-17 ze dne 9.4.2013 (pravomocným téhož dne) byla insolvenčnímu správci vydána záloha ve výši 50.000 Kč, složená na náklady insolvenčního řízení, s tím, že tato bude vyúčtována insolvenčním správcem v konečné zprávě. Podáním ze dne 10.2.2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 2.3.2015) podal insolvenční správce konečnou zprávu. Součástí konečné zprávy insolvenční správce učinil i návrh na zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Vyhláškou ze dne 2.3.2015, č. j. KSBR 26 INS 13881/2012-B-46 soud prvního stupně oznámil, že konečná zpráva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 2.3.2015 pod č. j. KSBR 26 INS 13881/2012-B-45, s poučením, že účastníci mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění zprávy v insolvenčním rejstříku podat proti ní námitky u insolvenčního soudu. Žádné námitky proti konečné zprávě podány nebyly. Podle § 302 odst. 1, věty prvé IZ, v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Podle § 304 odst. 1 a odst. 2 IZ, insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření. Podle § 304 odst. 5 IZ, nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání. Podle § 304 odst. 6 IZ, rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno. Podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ, insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. V přezkoumávané věci vyšlo v odvolacím řízení najevo, že konečná zpráva ze dne 10.2.2015, kterou soud prvního stupně napadeným usnesením schválil, je nesprávná, což ostatně insolvenční správce svým odvoláním potvrdil a současně opravil chyby této konečné zprávy. Za tohoto stavu je třeba, aby soud prvního stupně postupem podle ustanovení § 304 IZ opravenou konečnou zprávu přezkoumal a znovu o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce rozhodl. K tomu odvolací soud považuje za nutné uvést, že z ustanovení § 297 odst. 1 IZ vyplývá, že nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, jakož i nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty, lze použít prostředků získaných zálohou na náklady insolvenčního řízení nebo zálohu poskytnutou věřitelským výborem. Není-li rozhodnutí o schválení konečné zprávy pravomocné, nelze zrušit konkurs podle ustanovení § 308 IZ, jak učinil soud prvního stupně napadeným usnesením. Z tohoto důvodu není správné ani rozhodnutí soudu prvního stupně o zrušení konkursu. Odvolací soud proto napadené rozhodnutí podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení soud prvního stupně důsledně dodrží postup podle ustanovení § 304 IZ a teprve poté, co bude pravomocně schválena konečná zpráva, podle výsledků řízení rozhodne o zrušení konkursu podle ustanovení § 308 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 26. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu