2 VSOL 463/2011-P9-7
KSBR 31 INS 10240/2010 2 VSOL 463/2011-P9-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 388/12, 588 12 Dobronín, o přihlášce pohledávky věřitele ESSOX s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26 76 46 52, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.6.2011, č. j. KSBR 31 INS 10240/2010-P9-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 9 věřitele ESSOX s.r.o. se n e o d m í t á.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 9 věřitele ESSOX s.r.o. ve výši 35.011,23 Kč, doručenou soudu dne 10.5.2011 (výrok I.) a současně věřitele uvědomil, že právní moci usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 8.9.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice a usnesením ze dne 14.10.2010 byl zjištěn její úpadek. Věřitelé dlužnice byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Současně byli poučeni, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 14.10.2010 a stanovená lhůta uplynula dne 15.11.2010. Věřitel podáním ze dne 5.5.2011, doručeným soudu prvního stupně dne 10.5.2011, přihlásil svou pohledávku v celkové výši 35.011,23,-Kč. Vzhledem k tomu, že věřitel odevzdal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 6.5.2011, soud prvního stupně postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen "IZ") a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Tvrdil, že přihlášku podal včas, když účinky úpadku nenastaly dne 14.10.2010, ale dne 6.4.2011 v 8.29 hod. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dále uvedl, že soud prvního stupně nezveřejnil usnesení, kterým se insolvenční řízení vedené pod spis. zn. KSBR 31 INS 10241/2010 spojuje ke společnému projednávání pod sp. zn. KSBR 31 INS 10240/2010. Podle věřitele došlo k pochybení soudu a tato skutečnost nemůže jít nijak "na vrub" věřiteli. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud poté, co dovodil, že odvolání je včasné a podané k tomu oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice Marta anonymizovano podala u Krajského soudu v Brně dne 8.9.2010 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Toto řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 31 INS 10241/2010. Téhož dne podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení i manžel dlužnice Jozef Kraus a řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 31 INS 10240/2010. Usnesením ze dne 14.10.2010, č. j. KSBR 31 INS 10240/2010-A-7 soud prvního stupně zjistil úpadek obou dlužníků (Jozefa Krause i Marty anonymizovano ). Výrokem V. byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlédne a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Ve věci dlužníka Jozefa Krause bylo usnesení o zjištění úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.10.2010, v řízení dlužnice Marty anonymizovano bylo uvedené rozhodnutí zveřejněno dne 6.4.2011.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 112 odst. 1 o.s.ř., v zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Podle ust. § 179a odst. 1 instrukce ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, jestliže v průběhu řízení dojde ke spojení věcí, usnesení o spojení věcí se založí také do spojených spisů a až do skončení řízení se do nich zakládají opisy (fotokopie) všech protokolů a rozhodnutí, které jsou součástí původního spisu.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že soud prvního stupně pochybil, když před společným rozhodnutím o úpadku obou manželů nespojil ke společnému řízení věci vedené pod sp. zn. KSBR 31 INS 10240/2010 a KSBR 31 INS 10241/2010. Pokud tak neučinil, měl alespoň v každém tomto insolvenčním řízení zveřejnit usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku ve stejný okamžik. Skutečnost, že usnesení o úpadku obou manželů bylo v insolvenčním řízení dlužnice Marty anonymizovano zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.4.2011 (tedy téměř za 6 měsíců po zveřejnění stejného usnesení v insolvenčním řízení dlužníka Jozefa Krause) nemůže jít k tíži věřitele. Jak vyplývá z insolvenčního zákona, je počátek běhu lhůty k podávání přihlášek pohledávek v usnesení o zjištění úpadku vázán na zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst.1 IZ). Věřitel však nemohl předpokládat, že soud prvního stupně rozhodl o úpadku ve vztahu k oběma manželům společně. Za této situace nelze než uzavřít, že věřitel, který podal svoji přihlášku k poštovní přepravě dne 6.5.2011, přihlásil svou pohledávku za dlužnicí Martou anonymizovano včas právě s ohledem na datum zveřejnění usnesení o úpadku v tomto insolvenčním řízení (6.4.2011).

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele ESSOX s.r.o. se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. září 2011 Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu