2 VSOL 461/2012-B-60
KSBR 26 INS 16065/2011 2 VSOL 461/2012-B-60

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka LIGA, s.r.o., identifikační číslo: 494 35 647, se sídlem Hlohovec 194, PSČ 691 43, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem, se sídlem Břeclav, Jana Palacha 121/8, PSČ 690 02, o návrhu na zamítnutí reorganizace, rozhodl o odvolání věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o., identifikační číslo: 269 20 069, se sídlem Loukov 201, PSČ 768 75, ze dne 26.4.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.4.2012, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-B-26,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.4.2012, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-B-26, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í: Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 326 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zamítl jako nedůvodný návrh věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. na zamítnutí reorganizace s odůvodněním, že usnesením ze dne 19.3.2012, čj. KSBR 26 INS 16065/2011-B-18, které nabylo právní moci dne 29.3.2012, povolil soud dlužníkovi reorganizaci. Podáním doručeným soudu 12.4.2012 žádal shora uvedený věřitel s odkazem na ust. § 326 odst. 1 písm. a), odst. 2 IZ, aby soud návrh na reorganizaci zamítl, neboť dne 14.3.2012 byl tímto věřitelem podán insolvenční návrh na dlužníka Františka Opršala, jednatele dlužníka LIGA, s.r.o., na jehož základě byla pod č.j. KSBR 28 INS 6167/2012 vydána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Dle názoru soudu ust. § 326 IZ je aplikovatelné a dopadá jen na tu fázi insolvenčního řízení, kdy ještě není rozhodnuto o návrhu na povolení reorganizace. Vzhledem k tomu, že reorganizace již byla povolena poté, co pro tento způsob řešení úpadku hlasovali věřitelé na schůzi věřitelů, nelze již v této fázi insolvenčního řízení rozhodovat o zamítnutí návrhu na povolení reorganizace; rozhodování o takovém návrhu insolvenční zákon vůbec nepředpokládá. Navíc insolvenční řízení ohledně statutárního orgánu dlužníka by muselo probíhat v posledních 5 let před podáním návrhu na povolení reorganizace, nikoliv po jejím povolení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. včasné odvolání. Potvrdil, že o úpadku dlužníka v dané věci bylo rozhodnuto soudem prvního stupně usnesením ze dne 15.12.2011 (A-50), tentýž soud usnesením ze dne 19.3.2012 (B-18) rozhodl o povolení reorganizace (v odstavci I. výroku uvedeného usnesení). Nicméně již 14.3.2012 byl insolvenčním navrhovatelem PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o. podán u téhož soudu insolvenční návrh na dlužníka Františka Opršala, jednatele dlužníka; Krajský soud v Brně na základě tohoto jeho návrhu dne 14.3.2012 zveřejnil vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, věc je vedena pod sp. zn. KSBR 28 INS 6167/2012. Proto následně podal návrh na zamítnutí reorganizace ve věci dlužníka LIGA, s.r.o. s odvoláním na ust. § 326 odst. 1 písm. a), odst. 2 IZ, neboť má za to, že soud měl návrh na reorganizaci dlužníka LIGA, s.r.o. zamítnout, jelikož v době, kdy insolvenční soud rozhodoval o povolení reorganizace, to je dne 19.3.2012, již bylo vedeno insolvenční řízení ohledně statutárního zástupce insolvenčního dlužníka.

Dlužník v písemném vyjádření navrhl potvrzení napadeného usnesení, z důvodů jeho věcné správnosti. Insolvenční řízení na jednatele dlužníka zahájil věřitel pro pohledávku, která ovšem neexistuje. Kromě toho odvolatel je sice stále formálně věřitelem dlužníka, ovšem s vysokou pravděpodobností dojde k odmítnutí celé jeho přihlášky a tudíž ztratí aktivní věcnou legitimaci být účastníkem tohoto řízení, neboť dle dlužníka podal žalobu na určení své pohledávky opožděně, spor je veden pod C5 . Odvolání věřitele je proto dle dlužníka nedůvodné.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění je odvolání včasné, podané osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání odvolatele není důvodné.

Pokud jde o skutková zjištění ohledně pravomocného rozhodnutí o povolení reorganizace dlužníka, o obsahu návrhu odvolatele na zamítnutí návrhu dlužníka na povolení reorganizace, jenž byl soudu doručen 12.4.2012, odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení.

Podle ust. § 326 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení reorganizace, a) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) který znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení reorganizace bylo již dříve rozhodnuto, anebo c) který podal věřitel, jestliže jej neschválí schůze věřitelů (odst. 1). Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení reorganizace lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že ze shora uvedeného ustanovení vyplývá, že předmětem hodnocení insolvenčního soudu dle ust. § 236 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) IZ bude pouze předchozí úpadkové řízení ať již vedené podle insolvenčního zákona či zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, které však umožní insolvenčnímu soudu vycházet z výsledku těchto řízení, což není projednávaný případ.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 28 INS 6167/2012 totiž vyplývá, že byť řízení bylo zahájeno návrhem odvolatele dne 14.3.2012, do dne rozhodnutí insolvenčního soudu v dané věci o povolení reorganizace dlužníka, to je do 19.3.2012, o insolvenčním návrhu věřitele ve věci dlužníka Františka Opršala rozhodnuto nebylo a nebylo o něm rozhodnuto doposud. Za dané situace proto soudu prvního stupně nic nebránilo, aby na základě výsledků hlasování věřitelů reorganizaci dlužníku povolil.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 18. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu