2 VSOL 46/2012-A-13
KSOS 14 INS 14516/2011 2 VSOL 46/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem 793 92 Úvalno 106, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.12.2011, č. j. KSOS 14 INS 14516/2011-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech usnesení uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 16.8.2011. Insolvenční návrh neobsahoval všechny náležitosti, proto byla dlužnice vyzvána usnesením ze dne 5.9.2011, č. j. KSOS 14 INS 14516/2011-A-4 k doložení seznamů majetku, závazků, zaměstnanců a k doplnění údajů o příjmu. Usnesením ze dne 31.10.2011, č. j. KSOS 14 INS 14516/2011-A-6 byla opakovaně vyzvána k doložení příjmů pro následujících 5 let. S ohledem na tvrzení dlužnice dospěl soud k závěru, že dlužnice není v úpadku. Dlužnice má sice více věřitelů, ale své závazky jim pravidelně splácí, tedy nemá peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a je schopna tyto závazky plnit. Vzhledem k tomu, že v insolvenčním návrhu nebyly uvedeny rozhodující skutečnosti ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), soud insolvenční návrh odmítl dle ust. § 128 odst. 1 IZ. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. V něm uvedla, že je pravdou, že svým věřitelům splácí jejich pohledávky, ale existuje věřitel, který s ní od května 2011 nekomunikuje. Z toho plyne, že dlužnice není od května 2011 schopna uspokojit pohledávku tohoto věřitele, která je více jak 30 dnů po splatnosti. Podle dlužnice obsahuje její insolvenční návrh všechny potřebné přílohy k tomu, aby mohl soud rozhodnout a dále pokračovat v započatém řízení. Požádala odvolací soud o znovuotevření řízení a vrácení věci soudu prvního stupně k projednání.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí dle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. obsahovat náležitosti stanovené § 103 odst. 1 a 2 IZ. Mezi tyto zvláštní náležitosti patří uvedení skutečností osvědčujících jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ust. § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. V přezkoumávané věci se dlužnice insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 15.8.2011, doručeným soudu prvního stupně dne 16.8.2011 domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdila, že má 6 peněžitých závazků, které není schopna splácet po dobu delší než 3 měsíců. Dále uvedla, že někteří věřitelé souhlasili se splátkami (a ty splácí), ale někteří trvají na zaplacení celé částky najednou. V návrhu označila své věřitele a uvedla výši jejich závazků. Usnesením ze dne 5.9.2011, č. j. KSOS 14 INS 14516/2011-A-4 byla dlužnice vyzvána k doplnění insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení ve smyslu ust. § 104 IZ o seznamy majetku, závazků, zaměstnanců, o sdělení skutečností týkajících se závazků z podnikaní a doložení minulých a budoucí příjmů. Dlužnice na uvedené usnesení reagovala přípisem ze dne 22.9.2011, ve kterém řádně označila věřitele, u věřitelů VZP ČR, OSSZ Bruntál, Debtinvest Ltd., a Česká Pojišťovna, a.s. uvedla, že závazky jsou po splatnosti více jak rok a poslední splátka uhrazena dne 20.9.20011 , u věřitele Vodafone CZ dlužnice pouze uvedla, že závazek je po splatnosti více jak rok.

Takto vylíčená skutková tvrzení nejsou dle odvolacího soudu způsobilá naplnit znaky úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ. Dlužnice sice již v insolvenčním návrhu tvrdila existenci více věřitelů (6 věřitelů), které označila, uvedla výši závazků u jednotlivých věřitelů, u čtyřech věřitelů uvedla i právní důvod vzniku závazků, avšak návrh postrádá další konkrétní tvrzení o době splatnosti závazků, o tom, platby kterých závazků a kdy dlužnice zastavila (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ). Její tvrzení si vzájemně odporují, neboť v seznamu závazků dlužnice tvrdila, že závazky jsou po splatnosti více jak rok a poslední splátka uhrazena 20.9.2011, a v doplnění návrhu ze dne 21.11.2011 tvrdila, že dluhy pravidelně splácí v dohodnutých splátkách. V této souvislosti je možno odkázat na závěry formulované Nejvyšším soudem ČR, který v usnesení ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008 vysvětlil, že v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi osvědčujícími úpadek dlužníka rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky, jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2, písm. c/ IZ).

V poměrech přezkoumávané věci lze uzavřít, že dlužnice náležitě nevylíčila rozhodující skutečnosti ve vztahu ke znakům úpadku ve smyslu § 3 odst. 1, písm. b) a c) IZ. Návrh tedy neobsahuje všechna potřebná skutková tvrzení pro osvědčení úpadku dlužnice a je návrhem vadným. Proto postupoval soud prvního stupně správně, když tento insolvenční návrh odmítl dle ust. § 128 odst. 1 IZ.

Napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR v Brně (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 23. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu