2 VSOL 452/2010-P25-12
KSBR 24 INS 2057/2010 2 VSOL 452/2010-P25-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jan Bukovský Synové spol. s r.o., se sídlem Vojnův Městec 201, PSČ: 592 22, IČ: 41 60 07 97, o přihlášce pohledávky č. 25 věřitele Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.9.2010, č.j. KSBR 24 INS 2057/2010-P25-4, takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou v částce 3.000,-Kč. Na odůvodnění uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 4.100,-Kč a podáním doručeným soudu dne 17.6.2010 vzal svou přihlášku pohledávky částečně zpět v částce 3.000,-Kč. Proto v souladu s ust. § 184 a za použití ust. § 187 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) vzal částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel, který s rozhodnutím soudu prvního stupně nesouhlasil a navrhoval, aby bylo zrušeno. Tvrdil, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 4.100,-Kč, která sestávala z pohledávky ve výši 1.100,-Kč (daň z příjmů fyzických osob) a pohledávky v odhadnuté výši 3.000,-Kč-neuhrazené (nevyměřené) daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty ( DPH ) za období od 1.5. 2010 do 5.5.2010. Dne 17.6.2010 věřitel tyto dílčí odhadnuté pohledávky vyčíslil a upřesnil tak, že na dani z příjmů fyzických osob požaduje částku 1.320,-Kč a daňová povinnost na DPH za výše specifikované období nebyla vyměřena. Podle věřitele se nejedná o zvýšení či snížení pohledávky již přihlášené, částečné zpětvzetí přihlášky, či změnu výše nebo pořadí, ale o vyčíslení včas přihlášené dřívější pohledávky.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 184 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle ust. § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle §184 až 186 obdobně.

V přezkoumávané věci si věřitel podáním dne 7.6.2010 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem v celkové výši 4.100,-Kč, která sestávala z nevykonatelné pohledávky-neuhrazené daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za období únor a březen 2010 v odhadnuté výši 1.100,-Kč (označené jako pohledávka č. 1) a z neuhrazené a dosud nevyměřené daňové povinnosti na DPH za období od 1.5.2010 do 5.5.2010 v odhadnuté výši 3.000,-Kč (označené jako pohledávka č. 2). Podáním ze dne 17.6.2010 věřitel upřesnil pohledávku č. 1 na dani z příjmů fyzických osob na částku 1.320,-Kč s odůvodněním, že daňová povinnost byla v přihlášce odhadnuta a platebním výměrem č.j. 52858/10/351911709433 ze dne 21.5.2010 byla daň vyměřena právě na částku 1.320,-Kč. Současně ve vztahu k pohledávce č. 2 uvedl, že za období od 1.5. do 5.5.2010 nebyla vyměřena daňová povinnost na dani z přidané hodnoty, pročež přihlášenou odhadnutou pohledávku vyčíslil ve výši 0,-Kč .

Ust. § 184 IZ upravuje ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení v případě zpětvzetí jeho přihlášky, neboť věřitel není v dispozici s přihláškou pohledávek žádným způsobem omezen. Přihlášku pohledávky lze vzít zpět kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení, zcela nebo zčásti a bez uvedení jakéhokoliv důvodu, neboť insolvenční soud pohnutky věřitele nezkoumá. Zpětvzetí přihlášky je jednostranný úkon věřitele, který není možno následně vzít dalším úkonem zpět. Z výše učiněných zjištění z obsahu insolvenčního spisu nepochybně vyplývá, že věřitel v podání datovaném 17.6.2010 vyjádřil vůli dále v řízení neuplatňovat přihlášenou pohledávku za dlužníkem ve výši 3.000,-Kč z titulu dlužné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období od 1.5. do 5.5.2010. Tento procesní úkon nemůže z obsahového hlediska být ničím jiným než zpětvzetím přihlášené pohledávky ve smyslu ust. § 184 IZ, jakkoli jej sám věřitel označuje za upřesnění či vyčíslení odhadnuté pohledávky. Soud prvního stupně tedy postupoval zcela v souladu s ust. § 184 a § 187 IZ, když na základě podání věřitel ze dne 17.6.2010 vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele, a to pohledávky označené věřitelem v přihlášce jako pohledávky č. 2 ve výši 3.000,-Kč.

Napadené usnesení je věcně správné, proto bylo odvolacím soudem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 23. února 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu