2 VSOL 451/2010-P25-11
KSBR 24 INS 2057/2010 2 VSOL 451/2010-P25-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jan Bukovský Synové spol. s r.o., se sídlem Vojnův Městec 201, PSČ: 592 22, IČ: 41 60 07 97, o přihlášce pohledávky č. 25 věřitele Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.9.2010, č.j. KSBR 24 INS 2057/2010-P25-3, takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že doplnění přihlášky pohledávky č. 25, spočívající v navýšení pohledávky na neuhrazené daňové povinnosti dlužníka na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za měsíce únor a březen roku 2010 o 220,-Kč, tj. na celkovou částku 1.320,-Kč, se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl doplnění přihlášky pohledávky č. 25 věřitele Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou doručené insolvenčnímu soudu dne 21. června 2010 ve výši 220,-Kč a současně rozhodl, že právní mocí usnesení končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení co do částky 220,-Kč.

Na odůvodnění uvedl, že věřitel si dne 7.6.2010 podal do insolvenčního řízení přihlášku pohledávky pro částku 4.100,-Kč, přičemž při přezkumném jednání dne 21.6.2010 byla tato pohledávka věřitele přezkoumána a v plné výši zjištěna. Doplnění přihlášky pro částku 220,-Kč bylo podáno k poštovní přepravě dne 18.6.2010 a soudu doručeno dne 21.6.2010. Toto doplnění měl soud prvního stupně za opožděné, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené pro podání přihlášek (její poslední den připadl na 7.6.2010) a po přezkumném jednání. Proto s poukazem na ust. § 173 odst. 1, § 185 a § 192 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) doplnění přihlášky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Tvrdil, že přihláškou datovanou 4.6.2010 přihlásil do insolvenčního řízení odhadnutou pohledávku ve výši 4.100,-Kč, která sestávala z dílčích pohledávek, a to neuhrazené daňové povinnosti na dani z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za období únor a březen 2010 ve výši 1.100,-Kč a neuhrazené (nevyměřené) daňové povinnosti na DPH za období od 1.5.2010 do 5.5.2010 ve výši 3.000,-Kč. Následné doplnění přihlášky podle odvolatele není možno posuzovat jako novou přihlášku pohledávky, ani jako zvýšení či snížení pohledávky již přihlášené, či změnu výše nebo pořadí, ale o vyčíslení včas přihlášené dřívější odhadnuté pohledávky .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.5.2010, č.j. KSBR 24 INS 2057/2010-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka. V tomto usnesení, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byli věřitelé vyzváni, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů. Dne 7.6.2010 podal věřitel k poštovní přepravě přihlášku pohledávky v celkové výši 4.100,-Kč, která sestávala z nevykonatelné pohledávky-neuhrazené daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za období únor a březen 2010 v odhadnuté výši 1.100,-Kč (označené jako pohledávka č. 1) a z neuhrazené a dosud nevyměřené daňové povinnosti na DPH za období od 1.5.2010 do 5.5.2010 v odhadnuté výši 3.000,-Kč (označené jako pohledávka č. 2). Dne 18.6.2010 podal věřitel k poštovní přepravě podání označené jako Upřesnění odhadnuté pohledávky, které bylo doručeno Krajskému soudu v Brně dne 21.6.2010 v 07.50 hod. Věřitel v tomto podání mimo jiné upřesnil pohledávku č. 1 na dani z příjmů fyzických osob na částku 1.320,-Kč. Jako důvod uvedl, že daňová povinnost byla v přihlášce odhadnuta a platebním výměrem č.j. 52858/10/351911709433 ze dne 21.5.2010 byla daň vyměřena právě na částku 1.320,-Kč. Dne 21.6.2010 v 8.30 hod se u soudu prvního stupně konalo přezkumné jednání, při němž byla přezkoumána (a zjištěna) i pohledávka Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou ve výši 4.100,-Kč.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání.

Podle ust. § 192 odst. 2 IZ věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí, jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

V přezkoumávané věci nebylo sporu o tom, že věřitel si včas přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za měsíce únor a březen roku 2010 v (odhadnuté) výši 3.000,-Kč. Již v usnesení ze dne 24.10.2008, č.j. KSOS 22 INS 1796/2008, 3 VSOL 125/2008-P13-16, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. 23 v roce 2010, Vrchní soud v Olomouci formuloval a odůvodnil závěr, že ust. § 192 odst. 2 IZ umožňuje věřiteli kromě jiných dispozic s přihlášenou pohledávkou také změnu výše uplatňované pohledávky spočívající v jejím zvýšení. Doplnění přihlášky pohledávky, jímž nedochází ke změně právního důvodu uplatněné pohledávky, ale (pouze) k jejímu zvýšení, tak není možno považovat za podání nové přihlášky (pro kterou by platila lhůta dle ust. § 136 odst. 2 písm. d/ IZ), ale za dispozici s přihlášenou pohledávkou ve smyslu ust. § 196 odst. 2 IZ.

Pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení se tak stalo rozhodným, zda věřitel změnil výši přihlášené pohledávky (což z obsahového hlediska odpovídá jím tvrzenému upřesnění pohledávky) ještě před přezkumem. Jak plyne z výše uvedených zjištění z obsahu insolvenčního spisu, doplnění přihlášky věřitel podal k poštovní přepravě již dne 18.6.2010 a soud měl toto podání k dispozici ještě před zahájením přezkumného jednání. Věřitel tedy provedl dispozici s přihlášenou pohledávkou zcela v souladu s ust. § 192 odst. 2 IZ a soud prvního stupně pochybil, pokud doplnění přihlášky, spočívající v navýšení pohledávky č. 1 věřitele o 220,-Kč, odmítl.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že pro odmítnutí přihlášky nebyly v dané věci splněny podmínky stanovené v ust. § 185 IZ. Proto postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se doplnění přihlášky pohledávky neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 23. února 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu