2 VSOL 445/2015-P-11
KSBR 38 INS 24445/2014 2 VSOL 445/2015-P-11-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Helena Myšková v insolvenční věci dlužníka: Bohumil anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 318, 691 81 Březí, IČ: 74519735, o přihlášce pohledávky č. 11 ve výši Kč 184.491 Kč věřitele č. 10: s Autoleasing, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ 140 00, IČ: 27089444, o odvolání věřitele č. 10 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. února 2015, č. j. KSBR 38 INS 24445/2014-P-11-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. února 2015, č. j. KSBR 38 INS 24445/2014-P-11-2 s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 11 ve výši Kč 184.491 Kč věřitele č. 10 společnosti s Autoleasing, a.s. se neodmítá a účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení t r v á.

Odůvodnění:

Krajský soud označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky č. 11 ve výši Kč 184.491 Kč věřitele č. 10: s Autoleasing, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ 14000, IČ: 27089444 (dále jen věřitel č. 10) doručenou soudu dne 11.2.2015 (odstavec I. výroku) a současně tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení (odstavec II. výroku). Krajský soud vycházel z faktu, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 8. 9. 2014 návrhem dlužníka, usnesením ze dne 10. 12. 2014, č.j. KSBR 38 INS 24445/2014-A-13 byl zjištěn úpadek dlužníka a výrokem V. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky, současně byli věřitelé poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10. 12. 2014, poslední den lhůty stanovené -7 pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynul dne 9. 1. 2015, proto přihlášku pohledávky č. 11 věřitele č. 10 doručenou soudu dne 11.2.2015 považoval za opožděnou a podle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) přihlášku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel č. 10 a namítal, že s dlužníkem uzavřel dne 17.1.2012 smlouvu o úvěru za účelem financování části kupní ceny vozidla Mercedes Sprinter Diesel 315 CDI/L KAWA, VIN: WDB890663515182472 a na základě této smlouvy poskytl věřitel č. 10. dlužníkovi úvěr ve výši 200.000 Kč. Ve smluvním vztahu založeném smlouvou o úvěru dlužník vystupoval jako fyzická osoba podnikající výhradně pod identifikačním číslem 74519735. Ustanovení § 420 odst. 2 zákona č, zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, stanoví: Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. V rozporu s tímto ustanovením však v případě insolvenčního řízení dlužníka nebylo do insolvenčního rejstříku zapsáno identifikační číslo dlužníka, přestože tento je v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) veden jako fyzická osoba podnikající pod identifikačním číslem 74519735. S ohledem na skutečnost, že v insolvenčním řízení dlužníka nebyly řádně zveřejněny veškeré údaje o dlužníkovi a věřitel č. 10 tak neměl možnost dlužníka v insolvenčním rejstříku řádně identifikovat, má věřitel č. 10 za to, že lhůta stanovená usnesením krajského soudu ze dne 10.12.2014, č. j. KSBR 38 INS 2444b/2014-A-13, běžet nezačala. V dané věci věřitel č. 10 odkázal též na konstantní judikaturu vrchních soudů, např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.2.2011, sp. zn. 3 VSOL 494/2010, či usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.2.2011, sp. zn. 2 VSPH 1193/2010. Z uvedených skutečností vyplývá, že lhůta k podání přihlášky č. 11 věřitele č. 10 byla zachována. Odvolatel proto navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se přihláška pohledávky č. 11 věřitele č. 10 se neodmítá a účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení trvá.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu dne 8. 9. 2014, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.). -7

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 10 je důvodné.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval řešení oddlužením. V návrhu se dlužník identifikoval jménem a příjmením datem narození a rodným číslem a osobním stavem, přičemž byť ne v kolonce osobních údajů, ale v textu oddílu 07 návrhu, uvedl údaje o svém podnikání (nyní přerušeném), o podnikatelských závazcích a sdělil i své identifikační číslo podnikatele. Usnesením krajského soudu ze dne 10. 12. 2014, č.j. KSBR 38 INS 24445/2014-A-13 byl zjištěn úpadek dlužníka, soud dlužníkovi povolil oddlužení a odstavcem V. výroku usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky a současně byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Soud v záhlaví rozhodnutí označil dlužníka: Bohumil anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 318, 691 81 Březí . Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10. 12. 2014, přičemž doposud zde soud informaci o identifikačním čísle dlužníka jako podnikatele neuveřejnil.

Insolvenční soud zapisuje do seznamu dlužníků identifikační číslo dlužníka-fyzické osoby-který je podnikatelem, z úřední povinnosti, podle stavu zápisu v informačních systémech veřejné správy. Činí tak i tehdy, pokud dlužník má podnikatelskou činnost pozastavenu nebo v době podání insolvenčního návrhu již nepodniká, ale z podnikání vznikly věřitelům pohledávky způsobující úpadek dlužníka. Věřitel, který ve svých evidencích vede údaje o osobách podnikatelů podle identifikačního čísla osoby, má právo z těchto údajů vycházet. Lhůta k podání přihlášky pohledávky počne tomuto věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o insolvenčním řízení dlužníka byla řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna na základě identifikačního čísla dlužníka.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 věty první a druhé IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou -7 podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále sídlo, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo.

Insolvenční soud zapisuje do seznamu dlužníků identifikační číslo dlužníka-fyzické osoby-který je podnikatelem, z úřední povinnosti, podle stavu zápisu v informačních systémech veřejné správy. Činí tak i tehdy, pokud dlužník má podnikatelskou činnost pozastavenu nebo v době podání insolvenčního návrhu již nepodniká, ale z podnikání vznikly věřitelům pohledávky způsobující úpadek dlužníka. Věřitel, který ve svých evidencích vede údaje o osobách podnikatelů podle identifikačního čísla osoby, má právo z těchto údajů vycházet. Lhůta k podání přihlášky pohledávky počne tomuto věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o insolvenčním řízení dlužníka byla řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna na základě identifikačního čísla dlužníka.

Zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů o insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ustanovení § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (jedním z více systémů), veřejně přístupným na internetu.

Údaje o osobě, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ), vychází z identifikátorů osob (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Je-li dlužník fyzickou osobou, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků též identifikační číslo, přičemž údaj o identifikačním čísle dlužníka-jestliže je soudu znám-zapíše insolvenční soud, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů -7 po tomto okamžiku (§ 420 odst. 3 a 4). Tento zápis soud provádí z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována (srov. též ustanovení § 153a odst. 1 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, které výslovně odkazuje na povinnou lustraci identifikačního čísla ve veřejných seznamech-RES -http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp, ARES-http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ apod.).

Údaj o identifikačním čísle osoby-dlužníka je tedy soudu znám (jestliže ho nemá k dispozici dříve přímo z insolvenčního návrhu či z jiných podání, jak tomu je v projednávané věci), jakmile mu je znám údaj o rodném čísle dlužníka a může proto k němu díky informačním systémům veřejné správy připojit jako další identifikátor dlužníka i údaj o jeho identifikačním čísle. K tomu soud využívá především údaje z Registru ekonomických subjektů (RES), který je veřejným seznamem, vedeným podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z toho, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří ve svých evidencích, zejména o obchodně závazkových vztazích, vedou údaje o osobách podnikatelů podle identifikačního čísla osoby, mají právo-vzhledem k tomu, že jde o údaj, který bez pochybností identifikuje osobu, jíž je identifikační číslo přiděleno-porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně určitého podnikatele bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh.

Zásadním pochybením soudu bylo, že u dlužníka přehlédl dokonce avizovaný status podnikatele, při jeho identifikaci nepoužil jeho identifikační číslo podnikatele ani je nezapsal do seznamu dlužníků. Usnesení o úpadku bylo bez tohoto údaje zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10. 12. 2014, přičemž doposud zde soud informaci o identifikačním čísle dlužníka jako podnikatele nedoplnil a nezveřejnil. Odvolatel-věřitel č.10 přitom důvodně na základě smluvního vztahu založeného smlouvou o úvěru identifikoval dlužníka jako fyzickou osobu podnikající výhradně pod identifikačním číslem 74519735. Jelikož věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, byl odvolatel zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníku byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je ve smyslu § 420 IZ součástí tohoto informačního systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční soud však v rozporu s ustanovením § 420 IZ nezapsal identifikační číslo dlužníka jako podnikatele -7 do systému ISIR, proto odvolateli dosud nepočala běžet lhůta stanovená k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku. Odvolatel zcela správně poukazuje na skutečnost, že postup soudu není v souladu ani s jednotnou judikaturou obou vrchních soudů; ta je podpořena i judikaturou NS ČR (srovnej např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2010, ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. sp. zn. KSUL 77 INS 6087/2009, 3 VSPH 139/2010-P22-9, MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P26-7 či ze dne 23. ledna 2012, sp. zn. KSPA 56 INS 388/2008 2 VSPH 1332/2011-P11-7, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. února 2011, č. j. KSOS 34 INS 1308/2009, 3 VSOL 494/2010-P121-11 nebo usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 29 NSČR 11/2012). Závěr soudu prvního stupně o opožděnosti přihlášené pohledávky odvolatele proto není správný.

Odvolací soud z těchto důvodů podle ustanovení § 220 odst. 3 o.s.ř. rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č.10 se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení dále trvá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu