2 VSOL 443/2014-B-43
KSOS 38 INS 790/2011 2 VSOL 443/2014-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Ing. Haliny anonymizovano , anonymizovano , bytem Třinec--Lyžbice 898, identifikační číslo 11536926, zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Škroupova 1114/ 4, PSČ 702 00, o návrhu insolvenčního správce na vydání předběžného opatření, rozhodl o odvolání V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, PSČ 739 61, identifikační číslo 25888188, a Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostravice 429, PSČ 739 14, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č j. KSOS 38 INS 790/2011-B-11 ze dne 13.3.2014 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 790/2011-B-13 ze dne 17.3.2014,

takto:

I. Odvolání Aleny anonymizovano ze dne 26.3.2014 se o d m í t á .

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zakázal společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o. prodat nebo jinak zcizit, pronajmout, zatížit věcným břemenem, zástavním právem, předkupním právem či jiným právem třetí osoby nemovitosti specifikované ve výroku rozhodnutí (výrok I.) a uložil navrhovateli předběžného opatření, aby do 60 dnů od doručení tohoto usnesení podal u insolvenčního soudu odpůrčí žalobu ohledně neúčinného právního úkonu, a to smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o. ze dne 15.4.2010 uzavřené mezi Ing. Halinou anonymizovano a Bohdanem Sikorou jakožto převodci a Alenou anonymizovano jakožto nabyvatelkou.

Proti tomuto usnesení podali odvolání společnost V.I.T. GROUP, s.r.o. a Alena anonymizovano .

Odvolací soud se nejprve zabýval odvoláním Aleny anonymizovano z hlediska toho, zda je tato oprávněnou osobou podat proti napadenému usnesení odvolání.

Podle § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Vzhledem k tomu, že napadeným usnesením nebyla Aleně anonymizovano uložena žádná povinnost, odvolací soud její odvolání proti napadenému usnesení podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Společnost V.I.T. GROUP, s.r.o. v odvolání pouze uvedla, že napadá usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 790/2011-B-11 ze dne 13.3.2014 a opravné usnesení č.j. KSOS 38 INS 790/2011-B-13 ze dne 17.3.2014, kterým mu byla zakázána jakákoliv dispozice s nemovitostmi a spoluvlastnickými podíly na nemovitostech uvedených v těchto usneseních, vše v k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání společnosti V.I.T. Group, s.r.o. bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 82 odst. 1 věty prvé IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle § 76 odst. 1 písm. d) a odst. 2. o.s.ř., předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy. Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSOS 38 INS 790/2011-A-88 ze dne 21.10.2013, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSOS 38 INS 790/2011, 2 VSOL 1073/2013-A-112 ze dne 30.1.2014, byl zjištěn úpadek dlužnice Ing. Haliny anonymizovano a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Radim Kubica, se sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ 738 01. Podáním ze dne 10.3.2014 doplněným podáním ze dne 13.3.2014 insolvenční správce podal u soudu prvního stupně návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhal vůči společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o. zákazu prodat nebo jinak zcizit, pronajmout, zatížit věcným břemenem, zástavním právem, předkupním právem či jiným právem třetí osoby nemovitosti specifikované v návrhu. Svůj návrh odůvodnil tím, že dne 19.11.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice, usnesením ze dne 30.1.2014 bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o úpadku dlužnice. V průběhu své činnosti zjistil, že dlužnice a Bohdan Sikora jakožto převodci uzavřeli s Alenou anonymizovano jakožto nabyvatelkou smlouvu o převodu obchodního podílu ze dne 15.4.2010, jejímž předmětem byl převod obchodního podílu na společnost V.I.T. GROUP, s.r.o., identifikační číslo 25888188, na Alenu anonymizovano , která byla účetní v této společnosti, a proto jí úmysl o zkrácení musel být znám. Navíc smlouva byla uzavřena méně než jeden rok před zahájením insolvenčního řízení. Převod obchodního podílu je právním úkonem bez přiměřeného protiplnění, když byl převeden za částku 1.000.000 Kč, avšak předpokládaná hodnota 50% podílu činí přibližně 15.000.000 Kč. Cena nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Pavla Kozielky uvedená mimo jiné i v prohlášení vkladatele ze dne 18.7.2012 činí přibližně 56.590.000 Kč, dlouhodobý hmotný majetek dle rozvahy společnosti k 31.12.2010 činí 25.811.594 Kč a vlastní kapitál společnosti dle této rozvahy činí 1.087.826 Kč. Cena za převod obchodního podílu byla evidentně odvozena z hodnoty vlastního kapitálu, k prodeji obchodního podílu tedy došlo za cenu podhodnocenou o 14.389.203 Kč, neboť jeho faktická hodnota činila minimálně 15.389.203 Kč. Společnost V.I.T.GROUP, s.r.o. navíc nevykazuje žádnou výraznou podnikatelskou aktivitu (pouze prodej majetku a pronájem nemovitého majetku), její majetek se tedy nezvětšuje. Společnost V.I.T. GROUP, s.r.o. má ve vlastnictví nemovitosti, jiný její majetek není znám a z účetní závěrky ani nevyplývá, snaží se zbavit se nemovitého majetku, když podala návrh na vklad nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Mlýn Šenov a.s., identifikační číslo 29449278, vedené pod č. j. V-2338/2014 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. Po přezkumném jednání bude insolvenčním správcem podána žaloba na odporovatelnost předmětného právního úkonu, přičemž obchodní podíl společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o. má svou hodnotu jen v případě, že uvedené nemovitosti budou součástí obchodního jmění této společnosti. K návrhu doložil výpis z katastru nemovitostí, LV č. 723 pro k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, ze kterého vyplývá, že práva k nemovitostem na tomto LV jsou dotčeny změnou právních vztahů v řízení vedeném pod č. j. V-2338/2014-807 a č. j. V-2581/2014-807. Dále doložil výpis z katastru nemovitostí, LV č. 3335 pro k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov, vedený u téhož katastrálního úřadu, ze kterého vyplývá, že práva k nemovitostem na tomto LV jsou dotčeny změnou právních vztahů v řízení vedeném pod č. j. V-2338/2014-807. Dále k návrhu doložil rozvahu společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o. ke dni 31.12.2010, prohlášení vkladatele obchodní společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o. o vkladu do základního jmění společnosti Mlýn Šenov a.s. ze dne 18.7.2012, smlouvu o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 15.4.2010 mezi Bohdanem Sikorou a Ing. Halinou anonymizovano jako převodci a Alenou anonymizovano jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod obchodního podílu ve společnosti V.I.T. GROUP, s.r.o., a to ve výši 50% na Bohdana Sikoru a ve výši 50% na Ing. Halinu anonymizovano , za úplatu 1.000.000 Kč za obchodní podíl o velikosti 50% vzhledem k celku.

Úprava předběžných opatření v insolvenčním zákoně se liší od úpravy obsažené v občanském soudním řádu především možností nařídit předběžné opatření i bez návrhu, předběžným opatřením může insolvenční soud ustanovit předběžného správce a dále insolvenční zákon obsahuje ustanovení § 112, § 113, § 122 odst. 3 a § 324 odst. 3 upravující další odchylky ve vztahu k předběžným opatřením v insolvenčním řízení. Jinak je insolvenční soud při rozhodování o tom, zda nařídí předběžné opatření, povinen přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu (§ 74 a násl. o.s.ř.), což mimo jiné znamená, že rozhodné skutečnosti pro rozhodnutí o předběžné opatření musí mít soud před rozhodnutím prokázány, případně alespoň osvědčeny, a předběžné opatření nelze vydat tam, kde by šlo o úpravu faktických (nikoliv právních) vztahů mezi účastníky, a zpravidla ani tam, kde by nešlo o úpravu předběžnou, ale ve svých důsledcích konečnou.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně rozhodl o nařízení předběžného opatření, kterým zakázal třetí osobě (nikoli účastníku insolvenčního řízení), a to společnosti V.I.T. Group, s.r.o., aby nenakládala s předmětnými nemovitostmi (§ 76 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř.). Odvolací soud dospěl k závěru, že navrhovatel předběžného opatření svá tvrzení k nařízení předběžného opatření osvědčil, když doložil listiny, které jeho tvrzení dokládají, tedy osvědčil, že jsou dány důvody pro žalobu o odporovatelnost právního úkonu (smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 15.4.2010 uzavřené mimo jiné mezi dlužnicí a Alenou anonymizovano ) a je osvědčena i skutečnost, že předmětné nemovitosti společnost V.I.T. GROUP, s.r.o. hodlá vložit do společnosti Mlýn Šenov a.s., identifikační číslo 29449278, tedy je zcizit. Současně lze uzavřít, že skutečnost, zda společnost V.I.T. Group, s..r.o. bude vlastníkem předmětných nemovitostí, má vliv na hodnotu obchodního podílu, jehož převod navrhovatel předběžného opatření shledává odporovatelným úkonem a ohledně něhož hodlá podat příslušnou žalobu. Nadto odvolací soud dospěl k závěru, že uložení této povinnosti lze po společnosti V.I.T. Group, s.r.o. spravedlivě žádat, když jediným jejím společníkem ke dni vydání předběžného opatření (§ 75c odst. 4 o.s.ř.) byla Alena anonymizovano (nabyvatelka obchodního podílu).

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud shledal rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné, a proto napadené usnesení ve výroku I. jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a odvolatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu