2 VSOL 442/2010-P1-10
KSOS 25 INS 7501/2010 2 VSOL 442/2010-P1-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Smetanova 670, 783 91 Uničov, o přihlášce pohledávky věřitele č. 1 BRE BANK, S.A., se sídlem Senatorska 18, 00950 Varšava, Polská republika, podnikajícího v České republice prostřednictvím organizační složky podniku se sídlem Jugoslávská 1, 120 00 Praha 2, adresa pro doručování: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2010, č.j. KSOS 25 INS 7501/2010-P1-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl o odmítnutí přihlášky věřitele č. 1 BRE BANK, S.A., kterého současně poučil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení skončí právní mocí tohoto usnesení.

Na odůvodnění uvedl, že podáním ze dne 13.8.2010 byl věřitel insolvenční správkyní vyzván k opravě a doplnění přihlášky tak, že mimo jiné doloží, že Mgr. Lukasz Kryński, který přihlášku podepsal, je oprávněn jednat jménem věřitele a nikoliv pouze jeho organizační složky. Protože věřitel na výzvu správkyně svou přihlášku řádně nedoplnil (nepředložil plnou moc), postupoval soud prvního stupně na základě podnětu správkyně ze dne 3.9.2010 podle ust. § 173 a 185 zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) tak, že přihlášku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, kterým se domáhal jeho zrušení. Potvrdil, že byl insolvenční správkyní vyzván k doložení, že Mgr. Lukasz Kryński byl oprávněn jednat jménem věřitele a nikoliv pouze jeho organizační složky, avšak poukazoval na to, že ještě před uplynutím lhůty pro doplnění přihlášky dne 31.8.2010 zaslal žádost o prodloužení lhůty, aby mohl požadované dokumenty zajistit.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba zrušit.

Insolvenční zákon upravuje v ust. § 188 odst. 2 IZ postup pro případ, kdy přihláška pohledávky neobsahuje náležitosti dle ust. § 174 odst. 2 IZ. Nelze-li přihlášku pro její vady nebo neúplnost přezkoumat, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů. Pokud věřitel přes výzvu a poskytnuté poučení o následcích jejímu nevyhovění přihlášku včas a řádně nedoplní nebo neopraví, je to důvod pro vydání usnesení, že se k přihlášce nepřihlíží a že se proto přihláška odmítá (§ 185 IZ).

Je zřejmé, že popsaný postup se uplatní pouze v případě, pokud přihláška vykazuje vady, které brání jejímu přezkumu. V dané věci se však z odůvodnění napadeného usnesení podává, že důvodem, který vedl soud prvního stupně k odmítnutí přihlášky, je nedoložení oprávnění osoby, která přihlášku podepsala, jednat za věřitele, tj. vada průkazu k jednání za právnickou osobu. Soud prvního stupně tak nepřípustně směšuje posuzování vad přihlášky pohledávky a zkoumání podmínek řízení.

Insolvenční zákon neobsahuje žádnou úpravu podmínek řízení o přihláškách pohledávek, pročež nelze než podle ust. § 7 odst. 1 IZ přiměřeně postupovat podle ust. § 103 a 104 o.s.ř. Měl-li soud prvního stupně ve shodě s insolvenční správkyní za to, že Mgr. Lukasz Kryński, který za věřitele podepsal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, dosud řádně nedoložil své oprávnění jednat za věřitele dle ust. § 21 o.s.ř., měl se postupem dle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř. pokusit učinit opatření k odstranění tohoto nedostatku podmínky řízení, jež sice brání pokračování v řízení o podané přihlášce, avšak je nedostatkem odstranitelným. Jako vhodný prostředek k odstranění tohoto nedostatku podmínky řízení se jeví výzva k předložení řádného průkazu, jež by doložil oprávnění Mgr. Lukasze Kryńského jednat za věřitele. Pokud by této výzvě věřitel nevyhověl, pak by teprve bylo možno přistoupit k vydání rozhodnutí, jež by reagovalo na zjištěný nedostatek. Takovým rozhodnutím by nemohlo být odmítnutí přihlášky dle ust. § 185 IZ, ale jedině rozhodnutí o zastavení řízení o přihlášce dle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř.

S ohledem na to, že soud prvního stupně podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř. nepostupoval, namísto toho nesprávně rozhodl o odmítnutí přihlášky věřitele, nadto se zcela nepřípadným odkazem na ust. § 173 odst. 1 IZ, odvolacímu soudu nezbylo, než podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 27. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu