2 VSOL 44/2012-B-24
KSOS 8 INS 3738/2011 2 VSOL 44/2012-B-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlu anonymizovano Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Dr. M. Tyrše 31/07, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupeného Mgr. Radimem Kubicou, advokátem, se sídlem Frýdek-Místek, Lysohorského 702, PSČ 738 01, o schválení povoleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlu anonymizovano ze dne 5.1.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.12.2011, č.j. KSOS 8 INS 3738/2011-B-13,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen insolvenční soud ) neschválil oddlužení dlu anonymizovano (výrok I.), na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude řešen jako nepatrný (výrok II.), a vyslovil, že účinky konkursu nastávaj anonymizovano zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Podle odůvodnění insolvenční soud svým rozhodnutím ze dne 15.3.2011 rozhodl o úpadku dlu anonymizovano a povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenční správkyni a vyslovil související výroky dle § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále též jen IZ ). Dne 16.5.2011 proběhla první schůze věřitelů, na které soud ze zprávy insolvenční správkyně a výpovědi dlu anonymizovano zjistil, že dlužník ukončil pracovní poměr a od 11.5.2011 nastoupil do nového zaměstnání. Na této schůzi, kde nebylo rozhodováno o způsobu řešení dlužníkova úpadku, soud dlužníkovi uložil, aby do 30.6.2011 předložil soudu pracovní smlouvu, další listiny o výši své mzdy nebo darovací smlouvu tak, aby nezajištění věřitelé byli uspokojeni do minimálního zákonného limitu. Dne 28.7.2011 (viz č.l. B-8) předložila insolvenční správkyně doklady o výši mzdy dlu anonymizovano za měsíce květen a červen 2011, dne 27.10.2011 doložila potvrzení zaměstnavatele dlu anonymizovano o výši jeho čistého příjmu za období červen až srpen 2011. Na další jednání dne 20.12.2011, k němuž byl dlužník předvolán a v předvolání rovněž soudem vyzván k doložení jiného příjmu, než od svého zaměstnavatele nebo darovací smlouvy tak, aby bylo dosaženo minimálního plnění 30 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, se dlužník bez omluvy nedostavil. Protože v řízení nebyl doložen jiný příjem než průměrná mzda u zaměstnavatele dlu anonymizovano ve výši 9.412,- Kč měsíčně a při tomto zjištěném příjmu by byl dlužník v oddlužení splátkov anonymizovano schopen uspokojit pouze 7,9 % svých nezajištěných závazků, jejichž celková výše činí 1.238.281,08 Kč (v roce 2012, kdy dojde k navýšení částky životního minima a tím i nezabavitelné části mzdy 6,3 %), soud neschválil oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlu anonymizovano konkursem s tím, že ten bude řešen jako nepatrný (§ 395 odst. 1 písm. b/, § 405 odst. 1, 2, § 314 IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání (v němž se označil adresou bydliště Dr. M. Tyrše 3107, Frýdek-Místek a stejná adresa je uvedena i na anonymizovano o udělení plné moci dne 5.1.2012 jeho zástupci). V anonymizovano insolvenčnímu soudu, že do jeho příjmu nezahrnul cestovní náhrady a stravné, které pobíral pravidelně v průměrné výši 7.012,-Kč měsíčně. Dlužník je nadále zaměstnán u zaměstnavatele PAŠKO CZ s.r.o., se sídlem Svazarmovská 317, Frýdek-Místek, skončila mu již zkušební lhůta a od ledna 2012 došlo ke zvýšení jeho hrubé mzdy na částku 20.500,-Kč měsíčně, čemuž odpovídá čistý měsíční příjem 16.189,-Kč. Dlužník tvrdil, že se o zvýšení mzdy dověděl již před vydáním napadeného usnesení, nemohl to však soudu sdělit, protože na jednání nebyl přítomen, neboť nevěděl o jeho konání. Dále tvrdil, že se přestěhoval a změnil doručovací adresu , což dle svých slov soudu oznámil, předvolání však bylo doručováno na starou adresu, na které se již nezdržuje . Ze svého nynějšího příjmu by při povolení oddlužení byl schopen uhradit částku, přesahující 30 % hodnoty pohledávek svých věřitelů. Vzhledem k tomu, že mu nebylo soudem řádně doručeno předvolání, a proto nemohl osvědčit nové skutečnosti, dlužník v odvolacím řízení navrhl, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a věc vrátil soudu prvního stupně zpět k novému projednání, případně, aby sám rozhodl o úpadku dlu anonymizovano Ladislava anonymizovano a povolil jeho řešení oddlužením . K odvolání dlužník připojil nepodepsanou kopii platového výměru ze dne 15.12.2011.

Insolvenční správkyně se k podanému odvolání vyjádřila tak, že ze svého příjmu 16.189,-Kč měsíčně by byl dlužník schopen uspokojit minimální zákonný limit pohledávek svých věřitelů a zásadní námitky proti schválení oddlužení dlu anonymizovano nevznáší. K jeho doručovací adrese uvedla, že jí zasílané zásilky dlužník přebíral i v prosinci roku 2011 na adrese Dr. M. Tyrše 3107, 738 01 Frýdek-Místek.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo

(§ 206, § 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a po té dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení, byť z důvodů zcela jiných, než dlužník uvádí ve svém odvolání.

Nad rámec skutečností, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, které odpovídají obsahu spisu a s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 7.3.2011 návrhem dlu anonymizovano , spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl podán na příslušném formuláři. Dlužník v něm jako své trvalé bydliště označil adresu Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše, č.p. 31/07, PSČ 738 01 . Na této adrese rovněž převzal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení ze dne 8.3.2011 (č.l. A-2 spisu) a usnesení o zjištění úpadku a povolení oddlužení ze dne 15.3.2011 (založené na č.l. A-4 spisu). Tyto soudní písemnosti mu byly doručovány do vlastních rukou s možností uložení (obálkou typu I. dle instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.5.2009, č.j. 58/2009-OD-Org., dále jen Instrukce). Na jednání schůze věřitelů dne 16.5.2011 nebylo rozhodováno o způsobu oddlužení, dne 16.11.2011 soud nařídil jednání na den 20.12.2011. Ve spise se nenachází nic, z čeho by bylo možno dovodit změnu doručovací adresy dlu anonymizovano (v době od jednání soudu dne 16.5.2001 do jednání dne 20.12.2011 jsou ve spise založena jen podání insolvenční správkyně, spis neobsahuje žádný úřední záznam o telefonickém sdělení dlu anonymizovano , z něhož by vyplývala změna doručovací adresy). Předvolání na jednání soudu dne 20.12.2011 v 9:35 hod. bylo dlužníku doručováno rovněž do vlastních rukou s možností uložení (o anonymizovano typu I. dle Instrukce). Z poštovní relace na obálce, v níž bylo doručováno předvolání, vyplývá, že dlužník nebyl na uvedené adrese zastižen, proto byla zá anonymizovano připravena k vyzvednutí dne 23.11.2011 a adresátu byla zanechána výzva k vyzvednutí zásilky. Dále je na poštovní obálce prohlášení doručujícího orgánu, že zásilku nebylo možné po uplynutí 10 dnů vložit do schránky adresáta, a proto byla, po uplynutí úložní doby 10 dnů, vrácena dne 6.12.2011 soudu. Podle otisku prezentačního ra anonymizovano se soudu zá anonymizovano vrátila dne 7.12.2011. Insolvenční soud zveřejnil dne 9.12.2011 v insolvenčním rejstříku sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř., v němž označil dlu anonymizovano jako adresáta, jeho adresu dle návrhu, spisovou značku a označení doručované písemnosti. Dále byl v tomto sdělení dlužník uvědoměn o tom, že 10. den od uložení písemnosti se považuje za den doručení soudní zásilky, kterou ovšem nebylo možno vhodit do domovní či jiné adresátem užívané schránky, a proto byla vrácena odesílajícímu soudu; dlužník byl poučen o možnosti vyzvednutí zásilky u insolvenčního soudu. Sdělení bylo vyvěšeno na úřední desce insolvenčního soudu v době od 9.12.2011 do 12.1.2012.

Z dlužníkem k odvolání připojené kopie platového výměru ze dne 15.12.2011 vyplývá, že dlužník je zaměstnán u společnosti PAŠKO CZ s.r.o., se sídlem Svazarmovská 317, Frýdek Místek, IČ 27775283, jako řidič silniční nákladní dopravy. Zaměstnavatel je spokojen s jeho prací, proto mu s účinností od 1.1.2011 navýšil hrubou měsíční mzdu na částku 20.500,-Kč. Kopie platového výměru není podepsána ani zaměstnavatelem, ani dlužníkem.

Na základě uvedených skutečností dospěl odvolací soud k těmto závěrům:

1.Postupu insolvenčního soudu při doručování předvolání na jednání dne 20.12.2011 (schůze věřitelů) nelze ničeho vytknout. Toto předvolání, stejně jako ostatní listiny, byly dlužníku doručovány zvlášť (§ 75 IZ) na adresu pro doručování, kterou sdělil ve svém návrhu (§ 46b o.s.ř.). Dlužník soudu, dle obsahu spisu, žádnou změnu skutečností významných pro doručování nesdělil (§ 46a odst. 3 o.s.ř.) a jeho nekonkrétní a nedoložené tvrzení v odvolání k opačnému závěru nevede. I kdyby skutečně došlo ke změně jeho doručovací adresy, nebyla by tato změna vůči soudu, bez jejího oznámení, účinná. Proto soud doručoval předvolání k jednání dne 20.12.2011 správně na adresu pro doručování Dr. M. Tyrše 3107, 738 01 Frýdek Místek . Předvolání bylo dlužníku doručováno do vlastních rukou, s možností uložení zásilky, prostřednictvím České pošty s.p. (provozovatel poštovních služeb). Dne 23.11.2011 učinila pošta neúspěšný pokus o doručení zásilky a zanechala dlužníku výzvu k jejímu vyzvednutí, stejného dne byla zá anonymizovano uložena v provozovně České pošty s.p. ve Frýdku Místku 1 a připravena k vyzvednutí. Od 24.11.2011 začala běžet 10 denní lhůta, po jejím uplynutí, v pondělí dne 5.12.2011, byla zá anonymizovano , obsahující předvolánku na jednání dne 20.12.2011, dlužníku doručena (§ 49 odst. 2,3,4 o.s.ř.). Protože po uplynutí úložní lhůty si dlužník zásilku nevyzvedl a jak plyne ze záznamu pošty na obálce zásilky, nebylo ji možno vhodit do domovní schránky, byla zá anonymizovano vrácena odesílajícímu soudu, který dále postupoval podle § 49 odst. 4, věta třetí o.s.ř. Doru anonymizovano o doručování předmětné zásilky obsahuje veškeré náležitosti dle § 50g o.s.ř., je veřejnou listinou a údaje na ní uvedené se považují za pravdivé (§ 50f odst. 3 o.s.ř.). Tvrzení dlu anonymizovano o tom, že se přestěhoval a změnil doručovací adresu , a že dle svých slov tuto změnu soudu oznámil, pravdivost údajů na doručence nevyvracejí a jak uvedeno shora, samotná změna doručovací adresy, bez splnění oznamovací povinnosti dle § 46a odst. 3 o.s.ř., je právně nevýznamná. Odvolací soud proto (shodně se insolvenčním soudem) uzavírá, že předvolání na jednání dne 20.12.2011 bylo dlužníku doručeno dne 5.12.2011 a dlužníku nebyla způsobena újma na jeho procesních právech.

2. Odvolací ná anonymizovano dlu anonymizovano , že soud do jeho příjmu nezahrnul stravné, které činilo v průměru 7.012,-Kč měsíčně, je nedůvodná. Náhrady cestovních výloh nelze zahrnout do jiných příjmů dle § 299 o.s.ř. pro účely splátek při oddlužení plněním splátkové anonymizovano a tento příjem, byť by se jednalo o pravidelný příjem, nelze použít jako zdroj uspokojování pohledávek dlužníkových věřitelů (viz např. názor vyslovený v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 6.9.2010, sp.zn. KSUL 69 INS 405/2010, 3 VSPH 296/2010).

3. Dlužník jako zásadní důvod svého odvolání tvrdil, že mzda, kterou bude pobírat od počátku roku 2012, dosáhne výše, ze které bude schopen měsíčně splácet tak vysokou splátku (§ 398 odst. 3 IZ), že v průběhu pěti let trvání účinků schváleného oddlužení uhradí svým nezajištěným věřitelům minimální zákonný limit 30% hodnoty jejich pohledávek. Tuto zcela zásadní skutečnost však dlužník soudu nesdělil, ač mohl a měl (dlužník netvrdil žádný důvod, který by mu již dne 15.12.2001, kdy je datována jím předložená kopie platového výměru, bránil sdělit soudu budoucí výši své mzdy), přitom již na jednání první schůze věřitelů mu bylo uloženo doložit listiny osvědčující splnění minimálního zákonného limitu. Proto tato skutečnost nevyšla v řízení před insolvenčním soudem najevo a naopak, podle dlužníkem (respektive insolvenční správkyní) doloženého příjmu z období červen až srpen 2011, by dlužník minimální zákonný limit svým nezajištěným věřitelům v oddlužení neuhradil. V této situaci nemohl insolvenční soud postupovat jinak, než oddlužení neschválit a rozhodnout o řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 395 odst. 1, písm. b/, § 405 odst. 1,2 IZ).

3. V řízení o zjištění úpadku a jeho řešení se neuplatní omezení odvolacích důvodů dle § 205a odst. 1 o.s.ř. a pokud dlužník v odvolání argumentuje tím, že vzhledem ke zvýšení své mzdy by pro futuro splnil zákonný limit pro schválení povoleného oddlužení, je třeba se tímto argumentem zabývat věcně. Dlužník ke svému tvrzení doložil zaměstnavatelem nepotvrzený platový výměr o mzdě ve výši 20.500,-Kč měsíčně a tvrdí že jeho čistá mzda od 1.1.2012 činí 16.189,-Kč měsíčně. Z této čisté mzdy by podle výpočtu odvolacího soudu byl schopen na splátky svých závazků vůči nezajištěným věřitelům hradit 7.427,-Kč měsíčně, což po dobu pěti let plnění splátkové anonymizovano činí 445.620,-Kč. Hodnota všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů dlu anonymizovano činí 1.238.281,-Kč; 30% z této částky je 371.484,-Kč, spolu s odměnou a náhradou hotových výdajů insolvenčního správce (plátce DPH), ve výši 64.800,-Kč, činí č anonymizovano , kterou by dlužník musel být schopen v průběhu oddlužení na pohledávky a náklady insolvenčního řízení uhradit, 436.284,-Kč. Navíc pohledávky věřitelů č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. co do částky 38.322,-Kč a č. 3 Home Credit, a.s., co do částky 115.827,27 Kč byly popřeny, (celková výše popřených pohledávek činí 154.149,27 Kč), věřitelé těchto pohledávek byli vyrozuměni dle § 197 IZ a poučeni o možnosti podání žaloby dle § 198 odst. 1 IZ již v červenci 2012, dosud však dle obsahu insolvenčního spisu nebyla žádná žaloba o určení pohledávky v rámci tohoto insolvenčního řízení podána. Za těchto okolností, pokud bude osvědčeno dlužníkovo tvrzení o zvýšení jeho mzdy, lze reálně předpokládat, že bylo by možno rozhodnout o schválení oddlužení.

4. Protože výše dlužníkovy mzdy od 1.1.2012 je zcela zásadní pro závěr o tom, zda je či není dána pře anonymizovano schválení oddlužení dle § 395 odst. 1, písm. b) IZ a dlužník tuto zásadní skutečnost soudu sdělil až v odvolacím řízení, v němž se touto otázkou odvolací soud nemůže zabývat jako první (§ 213 odst. 4 o.s.ř.), dospěl odvolací soud k závěru, že napadené usnesení je třeba zrušit a věc vrátit insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (§ 219a odst. 2 o.s.ř.). Odvolací soud zdůrazňuje, že postupu insolvenčního soudu a jeho rozhodnutí nelze ničeho vytknout a důvod p anonymizovano spočívá výhradně v tom, že dlužník jako účastník řízení neplnil svou povinnost dle § 101 odst. 1 o.s.ř.

5. V dalším řízení bude třeba vyzvat dlu anonymizovano k doložení výše jeho čisté mzdy za dobu od ledna 2012 dosud a na základě výsledků tohoto šetření bude teprve možno rozhodnout o tom, zda se oddlužení dlu anonymizovano schvaluje či nikoliv.

Poučení : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu