2 VSOL 432/2015-P510-7
KSBR 44 INS 10499/2014 2 VSOL 432/2015-P510-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, PSČ 760 01, identifikační číslo osoby 25309439, zastoupeného JUDr. Miroslavem Holotíkem, bytem v Kroměříži, Erbenovo nábřeží 958/22, PSČ 767 01, o přihlášce pohledávky č. 510 věřitele č. 490 Emila anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bruntále, Václavov 134, PSČ 793 41, rozhodl o odvolání věřitele Emila anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.3.2015, č. j. KSBR 44 INS 10499/2014-P510-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 510 věřitele č. 490 Emila anonymizovano (bod I. výroku) a vyslovil, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (bod II. výroku).

Insolvenční soud-odkazuje na § 173 odst. 1, 4 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ )-dospěl k závěru, že věřitel podal přihlášku pohledávky opožděně. Vyšel přitom ze zjištění, že lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 16.3.2015 a věřitel podal svou přihlášku k poštovní přepravě dne 24.3.2015. Usnesení o úpadku dlužníka a povolení jeho reorganizace ze dne 16.1.2015, kterým byli věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.1.2015.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Emil Ovšák (dále jen odvolatel ). Uvedl, že nemá přístup na internet, proto nevěděl o probíhajícím insolvenčním řízení a tudíž ani o termínu pro přihlášení pohledávek. Peníze, které mu dlužník dluží, jsou pro něj existenčně důležité a má na ně nárok.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V posuzované věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení, i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Pro posouzení správnosti napadeného usnesení je podstatné, že insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a povolení jeho reorganizace usnesením ze dne 16.1.2015, č. j. KSBR 44 INS 10499/2014-A-163, které obsahovalo výzvu určenou věřitelům dlužníka k přihlášení pohledávek ve lhůtě dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku (IV. výrok usnesení). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.1.2015 a lhůta určená pro přihlášení pohledávek uplynula dne 16.3.2015. Odvolatel přitom podal svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 24.3.2015 a doručena byla insolvenčnímu soudu dne 25.3.2015. Ostatně odvolatel tyto skutečnosti ani nezpochybňoval.

Na základě uvedených zjištění dospěl odvolací soud shodně s insolvenčním soudem k závěru, že odvolatel podal přihlášku pohledávky opožděně. Tento závěr není způsobilá zpochybnit ani argumentace odvolatele, že přihlášku pohledávky nestihl podat včas, neboť nemá internet. Stejně tak je z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu zcela bez významu námitka, že na úhradu své pohledávky má nárok.

Z výše uvedených zjištění a úvah odvolacího soudu rezultuje závěr, že insolvenční soud rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele pro opožděnost napadeným usnesením správně. Proto odvolací soud toto usnesení jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci 30. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu