2 VSOL 431/2011-B-32
KSBR 28 INS 4836/2009 2 VSOL 431/2011-B-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka D&D Projekt spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 27 68 42 11, o způsobu řešení úpadku dlužníka, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.4.2011, č.j. KSBR 28 INS 4836/2009-B-10,

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že se na majetek dlužníka prohlašuje konkurs. Na odůvodnění uvedl, že o způsobu řešení úpadku dlužníka nebylo rozhodnuto v usnesení ze dne 18.2.2011, jímž bylo rozhodnuto o zjištění úpadku, protože nebylo vyloučeno řešení dlužníkova úpadku reorganizací. Dlužníkův úpadek nelze řešit oddlužením, neboť dlužník je podnikatelem. Protože dlužník v určené lhůtě (nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů) nepodal návrh na povolení reorganizace, je podle soudu prvního stupně v současné době jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs. Proto postupoval dle § 149 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a rozhodl o způsobu řešení úpadku konkursem.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Ve svém podání pouze označil rozhodnutí, které odvoláním napadá, neuvedl však žádné odvolací důvody ani nenavrhl, jak má odvolací soud rozhodnout. Odvolání v tomto směru nedoplnil v avizované 15 denní lhůtě od podání odvolání, nereagoval ani na usnesení odvolacího soudu ze dne 21.7.2011, č.j. KSBR 28 INS 4836/2009, 2 VSOL 431/2011-B-26, které se považuje za doručené dnem 31.7.2011. Označeným usnesením byl vyzván, aby ve lhůtě 10 od doručení doplnil odvolání tak, že konkrétně uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se svým odvoláním domáhá. Současně byl poučen, že v případě nedoplnění odvolání ve stanovené lhůtě bude odvolání odmítnuto.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se k odvolání vyjádřilo v podání ze dne 12.8.2011. Podle státního zastupitelství odvolání neobsahuje zákonné obsahové náležitosti stanovené v 205 odst. 1 o.s.ř. a pro tento nedostatek nelze v odvolacím řízení pokračovat. Navrhlo, aby bylo odvolání odmítnuto.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu ( o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Náležitosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně upravuje § 205 o.s.ř. Podle odstavce 1 tohoto zákonného ustanovení musí být v odvolání vedle obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze zdůvodnit jen důvody, které jsou taxativně vyjmenovány v odstavci 2 tohoto ustanovení.

Z § 212a odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Napadeným rozhodnutím je usnesení o způsobu řešení úpadku, tedy rozhodnutí ve věci samé. Proto bylo možno odvolání odůvodnit jen některým z důvodů uvedených v § 205 odst. 2 o.s.ř. Dlužník však v podaném odvolání žádný odvolací důvod neuvedl, není tak zřejmé, co konkrétně vytýká rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně, jaké má výhrady proti věcné správnosti rozhodnutí, která skutková zjištění soudu prvního stupně jsou nesprávná či nedostatečná a který právní názor soudu prvního stupně pokládá za nesprávný.

Dlužník nedoplnil své odvolání o řádný odvolací důvod ani přes výzvu odvolacího soudu ze dne 21.7. S ohledem na to, že neuvedení odvolacího důvodu je v daném případě vadou, která brání dalšímu pokračování odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu