2 VSOL 414/2010-P29-7
KSBR 31 INS 2594/2010 2 VSOL 414/2010-P29-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka A1 WELD s.r.o., se sídlem Nádražní 431, 691 25 Vranovice, IČ: 26 90 40 47, o přihlášce pohledávky č. 29 věřitele OMNIPLAST s.r.o., se sídlem Podolí 471, PSČ: 664 03, IČ: 26 91 98 18, zastoupeného JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem Nám. Svobody 12, 602 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.8.2010, č.j. KSBR 31 INS 2594/2010-P29-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 29 věřitele OMNIPLAST s.r.o. (výrok I.) a výrokem II. věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V důvodech uvedl, že usnesením č.j. KSBR 31 INS 2594/2010-A-5 ze dne 14.4.2010 zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a mj. vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Současně byli poučeni o skutečnosti, že k přihláškám, které budou podány později, nebude insolvenční soud přihlížet a nebudou v rámci řízení uspokojeny. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 15.4.2010 v 10:45 hod, přičemž lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek uplynula dnem 15.5.2010. Podáním doručeným soudu dne 10.8.2010 přihlásil věřitel svou pohledávku v celkové výši 360.429,50 Kč. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky byla podána po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem, tedy opožděně, soud prvního stupně postupoval dle ust.

§ 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky věřitele odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. Namítal nespravedlnost procesu v části upravující propadnou lhůtu pro přihlášení pohledávek při účetně zjištěné skutečnosti, že věřitel je pravým věřitelem dlužníka a že jeho pohledávky za dlužníkem nebyly po právu uhrazeny . Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14.4.2010, č.j. KSBR 31 INS 2594/2010-A-5 zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil Mgr. Miroslava Sládka insolvenčním správcem. Současně vyzval věřitele, kteří u soudu dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlédne a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 15.4.2010. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 16.4.2010 a její třicátý den připadl na sobotu 15.5.2010, pročež se posledním dnem lhůty stalo pondělí 17.5.2010 (§ 57 odst. 2 druhá věta o.s.ř.). Věřitel podal svoji přihlášku pohledávky osobně na soud prvního stupně dne 10.8.2010. Přihlášku pohledávky tak věřitel podal po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, přičemž dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, pohledávku nesplatnou či pohledávku vázanou na podmínku, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimkou jsou pouze věřitelé ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatele dle ust. § 185 IZ odmítl.

Z obsahu odvolání vyplývá, že věřitel ani nezpochybňoval správnost závěru soudu prvního stupně, že přihlášku podal po uplynutí stanovené lhůty. Jeho námitky zpochybňující spravedlnost úpravy propadné lhůty pro přihlášení pohledávek nelze mít za důvodné. Obdobnými námitkami se zabýval (a shledal je neopodstatněnými) Nejvyšší soud v usnesení ze dne 4.9.2008, č.j. KSBR 38 INS 735/2008, NSČR 4/2008-P11, které bylo uveřejněno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. 25 v roce 2009. V zájmu stručnosti proto odvolací soud odkazuje na odůvodnění tohoto usnesení, s nímž se zcela ztotožňuje. Rozhodnutí Nejvyššího soudu obstálo i v rovině ústavněprávní, když ústavní stížnost proti němu podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 26.1.2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 19. října 2010

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu