2 VSOL 4/2011-P89-8
KSOS 13 INS 3426/2010 2 VSOL 4/2011-P89-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka ELKA TRANS CZECH s.r.o., se sídlem 739 15 Dobrá 15, IČ: 61 97 25 09, o přihlášce pohledávky věřitele č. 89 Petrol Tech s.r.o., se sídlem Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod (adresa pro doručování Nezdenice 227, 687 32), IČ: 27 37 30 60, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.10.2010, č.j. KSOS 13 INS 3426/2010-P89-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 89 Petrol Tech s.r.o. (výrok I.) a uvědomil věřitele o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že dne 1.4.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu, podaného dlužníkem. Dne 6.9.2010 soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Dále vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky a současně je poučil, že k později podaným přihláškám nebude soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.9.2010 a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 6.10.2010. Věřitel podal svoji přihlášku k poštovní přepravě dne 12.10.2010, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky odmítl. Současně věřitele uvědomil o tom, že právní mocí končí jeho účast v insolvenčním řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. V odvolání uvedl, že další pozdě doručené přihlášky P90 (věřitele MAN Truck & Bus Polska), P91 (věřitele TRAK MTD Andrzej Klimek), P88 a P87 (věřitele Transport zarobkowy Miroslawa Jedynak) nebyly jak ze strany soudu, tak insolvenčního správce odmítnuty a došlo tak ke zvýhodnění těchto přihlášek, resp. věřitelů, přičemž jen on byl z dalšího řízení vyloučen . Navrhl, aby odvolací soud znovu přijal jeho přihlášku pohledávky do řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 89 odst. 1 IZ , není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. c), d) IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 4 je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Ostravě usnesením č.j. KSOS 13 INS 3426/2010-A-18 ze dne 6.9.2010, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), prohlásil na jeho majetek konkurs (výrok III.), ustanovil insolvenčním správcem Ing. Petra Kluse (výrok II.) a výrokem V. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, které budou podány později soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Zveřejněním rozhodnutí o úpadku, které obsahuje náležitost dle ust. § 136 odst. 2, písm. c) a d) IZ, nastal také pro odvolatele účinek počátku běhu lhůty k přihlášení pohledávek (§ 89 odst. 1 IZ), jejíž poslední den připadl na středu 6.10.2010 (§ 57 o.s.ř.). Odvolatel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 12.10.2010, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku. Dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, o jakou pohledávku se jedná (vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou) ukládá všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimkou jsou případy pohledávek dle § 165 odst. 2 IZ, pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ). Odlišné postavení mají rovněž známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), což však není případ odvolatele (a naopak může být důvodem, proč-podle tvrzení odvolatele-nebyly odmítnuty přihlášky odvolatelem označených věřitelů z Polské republiky). Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatele dle ust. § 185 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR (§ 238a odst. 1, písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. února 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu