2 VSOL 397/2015-A-12
KSBR 44 INS 3196/2015 2 VSOL 397/2015-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , IČO: 71580484, bytem Okružní 2033/45, 591 01 Žďár nad Sázavou, o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. března 2015, č.j. KSBR 44 INS 3196/2015-A-6

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. března 2015, č.j. KSBR 44 INS 3196/2015-A-6 se m ě ní tak, že insolvenční návrh dlužníka s e n e o d m í t á.

Odův odně ní:

Krajský soud označeným usnesením insolvenční návrh dlužníka v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ odmítl pro vadu přílohy-seznamu majetku, přičemž ač byl soudem vyzván k doplnění příloh insolvenčního návrhu, seznam majetku ve stanovené lhůtě dle pokynů soudu řádně nedoplnil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník toliko blanketní odvolání.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu 10.2.2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu 10.2.2015 domáhá rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby oddlužení bylo řešeno formou zpeněžení majetkové podstaty. V návrhu uvedl z movitého majetku běžné vybavení domácnosti a nemovitost-byt; v seznamu nemovitého majetku ovšem byt nijak neidentifikoval. Usnesením ze dne 11.února 2015, č.j. KSBR 44 INS 3196/2015-A-4 insolvenční soud (krom jiného) vyzval dlužníka, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční návrh, a to tak, že předloží doplněný seznam majetku, ve kterém nezaměnitelně dle údajů plynoucích z katastru nemovitostí označí svůj nemovitý majetek (označení byt v osobním vlastnictví bez dalších bli žších údajů je nedostačující), předložený doplněný seznam dlužník podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný, a poučil jej o následcích tak, že nebudou-li ve lhůtě stanovené soudem k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo nebudou-li přílohy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, soud insolvenční návrh odmítne (§ 128 odst. 2 insolvenčního zákona). Dlužník na výzvu reagoval podáním doručeným soudu 25.2.2015, v němž byt identifikoval a doložil též výpis z katastru nemovitostí, řipojil též prohlášení o pravdivosti, správnosti a úplnosti údajů. Na to krajský soud rozhodl napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 104 IZ: (1) Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. (2) V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. (4) Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Krajský soud zcela důvodně reflektoval na údaje dlužníka v návrhu a v seznamu nemovitého majetku, které byly nedostatečné, a správně vyzval dlužníka, aby doplnil insolvenční návrh tak, že předloží řádně doplněný seznam majetku, ve kterém nezaměnitelně dle údajů plynoucích z katastru nemovitostí označí svůj nemovitý majetek, předložený doplněný seznam dlužník podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný, a poučil jej o následcích případné nečinnosti. Se závěrem soudu, že dlužník vytýkané vady neodstranil, ovšem odvolací soud nesouhlasí. Dlužník nemovitost-byt v osobním vlastnictví identifikoval, doložil též výpis z katastru nemovitostí týkající se bytu, tedy svou povinnost řádně nemovitost označit splnil. V podání též připojil prohlášení o pravdivosti, správnosti a úplnosti údajů s podpisem, čímž vady seznamu nemovitého majetku zhojil a vytýkanou vadou návrh již netrpí.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle ustanovení § 220 o.s.ř. odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Poučen í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu