2 VSOL 391/2015-P507-8
KSBR 44 INS 10499/2014 2 VSOL 391/2015-P507-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, PSČ 760 01, identifikační číslo osoby 25309439, zastoupeného JUDr. Miroslavem Holotíkem, bytem v Kroměříži, Erbenovo nábřeží 958/22, PSČ 767 01, o přihlášce pohledávky č. 507 věřitele č. 487 K+K Autoservis Czech s. r. o., se sídlem v Praze 4, Hodonínská 415, PSČ 141 00, identifikační číslo osoby 27401197, zastoupeného JUDr. Davidem Termerem, advokátem, se sídlem v Praze 1-Novém Městě, Opatovická 156/24, PSČ 110 00, rozhodl o odvolání věřitele K+K Autoservis Czech s. r. o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.3.2015, č. j. KSBR 44 INS 10499/2014-P507-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 507 věřitele č. 487 K+K Autoservis Czech s. r. o. (bod I. výroku) a vyslovil, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (bod II. výroku).

Insolvenční soud-odkazuje na § 173 odst. 1, 4 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ )-dospěl k závěru, že věřitel podal přihlášku pohledávky opožděně. Vyšel přitom ze zjištění, že lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 16.3.2015 a věřitel dodal svou přihlášku do mailové schránky insolvenčního soudu dne 17.3.2015. Usnesení o úpadku dlužníka a povolení jeho reorganizace ze dne 16.1.2015, kterým byli věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.1.2015 v 10:36 hod.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel K+K Autoservis Czech s.r.o. (dále jen odvolatel ). Tvrdil, že lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 17.3.2015. Tento závěr učinil odvolatel na základě toho, že usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.1.2015, a proto přihlašovací lhůta začala běžet dne 17.1.2015. Podle odvolatele je v dané věci nutno aplikovat § 57 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ) a na samotný způsob určení konce lhůty § 57 odst. 2 o. s. ř. Zdůraznil, že lhůta pro přihlášení pohledávek je lhůtou procesní. Současně poukázal na článek JUDr. Miloše Tomsy, CSc. Promlčení, prekluze a počítání času v novém občanském zákoníku , uveřejněný v časopise Obchodní právo č. 11/2012, str. 386-392, z něhož citoval, že: Obecně platí (§ 605 a násl.), že lhůta nebo doba určená podle dnů (což samozřejmě platí i pro počátek běhu lhůty nebo doby určené počtem týdnů, měsíců či let) počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek . Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V posuzované věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení, i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Pro posouzení správnosti napadeného usnesení je podstatné, že insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a povolení jeho reorganizace usnesením ze dne 16.1.2015, č. j. KSBR 44 INS 10499/2014-A-163, které obsahovalo výzvu určenou věřitelům dlužníka k přihlášení pohledávek ve lhůtě dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku (IV. výrok usnesení). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.1.2015. Odvolatelova přihláška pohledávky v celkové výši 80.177,77 Kč byla doručena insolvenčnímu soudu dne 17.3.2015 prostřednictvím datové schránky. Uvedené skutečnosti ostatně odvolatel ani nezpochybňoval.

Odvolateli lze předně přisvědčit v tom, že lhůta pro podání přihlášky pohledávky je lhůtou procesní (k tomu srovnej důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.4.2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněného pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Správný je rovněž jeho názor, že na běh lhůty pro podání přihlášky je třeba aplikovat § 57 o. s. ř.

Odvolací soud se však neztotožňuje s výkladem § 57 odst. 1 a 2 o. s. ř., který ve svém odvolání prosazuje odvolatel. Odvolatel tvrdí, že s ohledem na znění § 57 odst. 1 o. s. ř. se do běhu lhůty nepočítá den doručení (zveřejnění) rozhodnutí o úpadku. Přistoupit na tuto odvolatelem podanou interpretaci by znamenalo, že jím určený konec lhůty by nesplňoval požadavky stanovené § 57 odst. 2 věty první o. s. ř., tedy aby se poslední den lhůty svým označením shodoval se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odvolatelem vyjádřený názor vede ke kumulativní aplikaci prvního a druhého odstavce § 57 o. s. ř., což v případě obecného ustanovení (§ 57 odst. 1 o. s. ř.) a speciálního ustanovení (§ 57 odst. 2 o. s. ř.) není možné. Ve svém důsledku by to vedlo k tomu, že znění § 57 odst. 2 o. s. ř. by ztratilo svůj smysl.

Z výše uvedených zjištění a úvah odvolacího soudu rezultuje závěr, že insolvenční soud rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele pro opožděnost napadeným usnesením správně. Proto odvolací soud toto usnesení jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci 16. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu