2 VSOL 387/2012-B-100
KSBR 31 INS 2341/2009 2 VSOL 387/2012-B-100

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenčním řízení dlužníka NOVAKO JIHLAVA s.r.o, IČO: 65278348, se sídlem U Rybníka 15a, 586 01 Jihlava-Bedřichov, rozhodl o odvolání věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČO: 45244782, zastoupeného JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 118, 603 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.2. 2012, č. j. KSBR 31 INS 2341/2009-B-78/4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně, kterým potvrdil ve funkci věřitelského výboru věřitele č. 52 PROFIL SERVIS PRAHA, spol. s r.o., věřitele č. 53 PKC Praha s.r.o. a věřitele č. 8 ISOSKLO, spol. s r.o., se z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením, vyhlášeným na schůzi věřitelů svolané na den 24.2. 2012, Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud či soud ) rozhodl, že potvrzuje ve funkci věřitelského výboru věřitele č. 52 PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o., věřitele č. 53 PKC Praha s.r.o. a věřitele č. 8 ISOSKLO, spol. s r.o. s tím, že proti svému usnesení připustil odvolání.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 62 Česká spořitelna, a.s. (dále též jen odvolatel ) obsáhlé odvolání. V něm, poté co shrnul procesní okolnosti věci a důvody podání návrhu na svolání schůze věřitelů, rekapituloval průběh schůze věřitelů konané dne 24.2.2012 a vytýkal insolvenčnímu soudu, že připustil, aby bylo hlasováno přímo o odvolání členů věřitelského výboru (dále též jen VV ), ačkoliv ve svém návrhu na svolání schůze věřitelů žádal, aby ta hlasovala o podání návrhu schůze věřitelů na odvolání všech tří členů VV. Schůze věřitelů proto nerozhodovala o tom, o čem měla dle návrhu odvolatele rozhodovat. Dále namítal, že při hlasování schůze věřitelů ponechal soud hlasovací práva rovněž odvolávaným členům VV a i jejich hlasy započetl do výsledku hlasování. V důsledku hlasů členů VV, o kterých věřitelská schůze hlasovala, nebylo podle soudu navržené usnesení přijato. Tím, že každý ze členů VV hlasoval ve vlastní věci , a věřitelé č. 52 a č. 53, kteří tvoří koncern, hlasovali navzájem ve věci druhého z nich, bylo podle odvolatele porušeno ust. § 53 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ). Hlasování těchto věřitelů neměl insolvenční soud připustit a pokud je připustil, neměl hlasy těchto věřitelů (členů VV) započítat do výsledku hlasování. Z toho důvodu soud chybně zaznamenal výsledek hlasování a podle odvolatele schůze věřitelů o podání návrhu na odvolání členů VV rozhodla a jejímu návrhu je dle § 63 odst. 3 IZ bez dalšího třeba vyhovět, neboť schůze věřitelů není při své úvaze o změně VV vázána tím, zda došlo k porušení povinnosti jeho člena. Pokud soud nerozhodl o odvolání členů stávajícího VV, ačkoliv k tomuto rozhodnutí byly splněny podmínky podle insolvenčního zákona, je jeho rozhodnutí nesprávné. Napadené usnesení je rovněž nepřezkoumatelné, neboť postrádá odůvodnění, přitom se nejedná o usnesení podle § 169 odst. 2, věta první o.s.ř.; na tato pochybení odvolatel na schůzi věřitelů upozornil. Z těchto důvodů se v odvolacím řízení domáhá změny napadeného usnesení tak, že soud odvolává členy VV, neboť má za to, že schůze věřitelů přijala usnesení o podání návrhu na jejich odvolání.

Podle § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřené ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení přípustné odvolání. Soud sice rozhodl potvrzujícím usnesením vydaným podle § 57 odst. 3 IZ, proti němuž není odvolání přípustné (§ 11, § 91 IZ) a které se nedoručuje (proto nemusí být zdůvodněno, § 169 odst. 3 o.s.ř.). Předmětné usnesení však soud vydal, aniž by mu předcházel řádný postup dle § 57 odst. 1, 2 či § 62 odst. 2 IZ. Proto je odvolání proti tomuto usnesení objektivně přípustné. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas a že obsahuje odvolací důvod podle ust. § 205 odst. 2, písm. g) o.s.ř., přezkoumal bez jednání napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ, § 206, § 212, § 212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř.), a po té dospěl k závěru, že toto usnesení je třeba zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dne 20.12. 2011 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh odvolatele na svolání schůze věřitelů dle § 47 odst. 1 IZ, k němuž se připojil věřitel č. 22 Komerční banka, a.s. (dále též jen další věřitel ). Podle návrhu, který je podán dvěma věřiteli s pohledávkami v objemu 10% všech přihlášených pohledávek (č. l. B-68 spisu), tito soud požádali o svolání schůze věřitelů, která by hlasovala o přijetí rozhodnutí o podání návrhu schůze věřitelů na odvolání tří členů věřitelského výboru z jejich funkce (věřitele č. 8 ISOSKLO spol. s r.o., věřitele č. 52 PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o. a věřitele č. 53 PKC Praha, s.r.o.-viz bod 3 navrženého programu) . Dne 24.1.2012 odvolatel doručil soudu urgenci vyhovění žádosti na svolání schůze věřitelů, ve které zdůraznil, že soud má povinnost tuto schůzi svolat tak, aby se konala do 30 dnů poté, co byl o její svolání požádán (§ 47 odst. 1 IZ). Insolvenční soud po té usnesením ze dne 15.2. 2012 č.j. KSBR 31 INS 2341/2009-B-73 svolal schůzi věřitelů na den 24.2.2012 s programem projednání návrhu na odvolání tří členů věřitelského výboru z jejich funkce, a to ISOSKLO, spol. s r.o., PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o. a PKC Praha s.r.o. (viz třetí odstavec programu schůze věřitelů ve výroku I. usnesení, dále jen bod programu ).

Podle protokolu o konání schůze věřitelů dne 24.2.2012, před projednáním bodu programu, odvolatel k dotazu soudu sdělil, že na svém návrhu, jak uvedl na č.l. B-68, na projednání návrhu odvolání všech členů věřitelského výboru ... trvá . Po té co soud sdělil přítomným věřitelům č. 8, č. 22, č. 52, č. 53 a č. 62 procentuální poměr jejich hlasů, vznesl odvolatel námitku, že věřitelé č. 52 a č. 53 tvoří koncern, a proto o bodu programu nemohou hlasovat. Dále odvolatel sdělil svůj názor na rozdílnost hlasování schůze věřitelů o přijetí návrhu na odvolání věřitelského výboru schůzí věřitelů a hlasování schůze věřitelů o odvolání členů a soud vyložil svůj výklad ust. § 53 IZ s tím, že: Odnětí hlasovacích práv an blok celému VV k hlasování o přijetí návrhu na odvolání věřitelského výboru schůzí věřitelů . je plýtváním času soudu i účastných věřitelů: pokud by schůze věřitelů při nehlasování členů VV přijala návrh na odvolání členů VV schůzí věřitelů (pro by hlasovali věř. č. 62 a 22) přijetí takového návrhu neznamená automaticky odvolání členů, ale pouze přijetí rozhodnutí, a tedy neřešení situace . Po té všichni přítomní věřitelé hlasovali v modelu nastaveném soudem , soud konstatoval, že schůze věřitelů nepřijala návrh na odvolání členů věřitelského výboru a vyhlásil napadené usnesení.

Podle § 46 odst. 2, IZ schůzi věřitelů přísluší volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů; rozhoduje též o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor. Schůze věřitelů si může vyhradit cokoli, co patří do působnosti věřitelských orgánů. Není-li ustanoven věřitelský výbor ani zástupce věřitelů a není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vykonává schůze věřitelů i jejich působnost.

Podle § 53 IZ nejde-li o volbu věřitelského výboru, nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní věci nebo ve věci osoby věřiteli blízké anebo osoby, která tvoří s věřitelem koncern.

Podle § 57 odst. 3, IZ volbu členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje. Pro usnesení schůze věřitelů podle § 62 odst. 2 platí věta první obdobně.

Podle § 62 odst. 2, IZ první schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského výboru rozhodne o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor. Může též odvolat některého z členů tohoto věřitelského výboru nebo jeho náhradníků nebo do něj zvolit dalšího člena nebo jeho náhradníka.

Podle § 63 odst. 1,3, IZ funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká jeho odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení. Z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu; podá-li však tento návrh schůze věřitelů, insolvenční soud mu vyhoví, je-li návrh v souladu se zákonem.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda soud svolal schůzi věřitelů s předmětem jednání, který odvolatel a další věřitel požadovali. Z obsahu jejich návrhu (viz č.l. B-68 spisu) vyplývá, že tito se domáhali, aby soud svolal schůzi věřitelů v záležitosti přijetí rozhodnutí o podání návrhu insolvenčnímu soudu na odvolání stávajících členů VV z jejich funkce. Svým návrhem se tito věřitelé nedomáhali, aby schůze věřitelů byla svolána s předmětem jednání projednání návrhu na odvolání členů VV z jejich funkce. Pokud soud svolal schůzi věřitelů dne 24.2.2012 s tímto programem, návrhu věřitelů nevyhověl a nedostál své povinnosti podle ust. § 47 odst. 1, § 48 odst. 1 IZ svolat na základě návrhu věřitelů schůzi za účelem záležitosti, pro kterou byl návrh podán.

Podle názoru odvolacího soudu další schůze věřitelů není oprávněna odvolat věřitelský výbor či jeho některého člena, který byl soudem potvrzen ve funkci po té, co jej první schůze věřitelů zvolila (či potvrdila ve funkci prozatimní věřitelský výbor nebo jeho člena). K tomuto závěru dospěl Vrchní soud v Olomouci jazykovým a systematickým výkladem ustanovení § 46 odst. 2, § 62 odst. 2 a § 63 již v rozhodnutí ze dne 13.1.2012, č.j. KSBR 37 INS 398/2010, 3 VSOL 562/2011-B-878, na jehož odůvodnění odvolací soud odkazuje. Pokud schůze věřitelů rozhoduje v souladu s programem, k němuž byla svolána, o tom, zda podá insolvenčnímu soudu návrh na odvolání některého členů VV či každého z jeho členů, insolvenčnímu soudu, jedná v souladu se svým oprávněním dle § 46 odst. 1 a § 63 odst. 3 IZ a nelze souhlasit s názorem, že tímto návrhem se neřeší další situace a jedná se o plýtvání času soudu i účastných věřitelů .

I když z dikce ust. § 63 odst. 3, věta první IZ vyplývá, že soud může odvolat věřitelský výbor jako orgán, systematickým a logickým výkladem § 63 odst. 3 a § 53 IZ, s přihlédnutím k úpravě § 62 odst. 2, věta druhá IZ, odvolací soud dovozuje, že schůze věřitelů může hlasovat o podání návrhu insolvenčnímu soudu na odvolání jen ve vztahu k jednotlivému členu VV (nikoli věřitelskému výboru jako celku). Jen tak se uplatní jak právo věřitelů-členů VV, kterých se rozhodnutí netýká, hlasovat na schůzi věřitelů, tak současně omezení hlasovacího práva věřitele dle § 53 IZ.

Zákaz, aby věřitel na schůzi věřitelů hlasoval ve vlastní věci je pravidlem, z něhož zákon činí výjimku v případě, kdy první schůze věřitelů hlasuje o volbě VV. Hlasování o tom, zda schůze věřitelů podá návrh na odvolání člena VV insolvenčnímu soudu, je hlasováním ve věci věřitele-člena VV, jehož postavení se týká. Dle názoru odvolacího soudu dotčený člen proto v záležitosti podání návrhu na odvolání své osoby z funkce nemůže hlasovat, stejně tak nemůže hlasovat o podání návrhu na odvolání blízké osoby nebo osoby, se kterou tvoří koncern (§ 53 IZ). Pokud však schůze věřitelů hlasuje o podání návrhu na odvolání člena VV a není zde jiná překážka, mohou nedotčení členové o přijetí tohoto usnesení schůze věřitelů hlasovat, neboť pouhé členství ve VV žádnou blokaci pro hlasování ve věci jiného člena VV nezakládá.

Při odvolacím soudem zastávaném výkladu, podle něhož schůze věřitelů nemůže člena věřitelského výboru odvolat přímo, ale může jen přijmout usnesení o podání návrhu na odvolání z jeho funkce soudu, a že dotčený člen nemůže hlasovat o přijetí usnesení o podání návrhu na své odvolání z funkce, v případě, že soud vyhoví návrhu schůze věřitelů, má člen VV proti vyhovujícímu usnesení soudu obranu (§ 64 odst. 1 IZ). V případě, že soud nevyhoví návrhu schůze věřitelů na odvolání člena VV, přísluší právo na přezkum každému z věřitelů, který hlasoval pro přijetí usnesení o podání návrhu (§ 64 odst. 2 IZ).

V této věci soud sice prvního stupně schůzi věřitelů nesvolal v pořádkové lhůtě dle § 47 odst. 1, druhá věta IZ, avšak tato skutečnost není pro posouzení správnosti napadeného usnesení významná. Důvody nesprávnosti postupu soudu spočívají v tom, že: 1. Schůze věřitelů nebyla svolána v požadované záležitosti, protože měla být svolána za účelem přijetí rozhodnutí o podání návrhu soudu na odvolání každého ze tří členů VV, nikoli o jejich přímém odvolání schůzí věřitelů. 2. Schůze věřitelů rozhodovala o odvolání VV, ačkoli jí o této záležitost nepřísluší rozhodovat. 3. Přes zákaz dle § 53 IZ hlasovali ve vlastní věci i jednotliví členové VV. Lze tedy uzavřít, že v důsledku vadného postupu soudu prvního stupně napadené usnesení nemělo být vydáno. Proto je odvolací soud podle § 219a) odst. 1 o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud svolá schůzi věřitelů s programem, který bude odpovídat navrženému bodu jednání schůze dle bodu II./3 návrhu odvolatele a dalšího věřitele. Na nově svolané schůzi věřitelů budou věřitelé s hlasovacími právy hlasovat ve vztahu ke každému ze tří členů VV o tom, zda navrhují podání návrhu na jeho odvolání insolvenčnímu soudu (budou tedy zvlášť hlasovat ve vztahu k věřiteli č. 8 ISOSKLO, spol. s r.o., zvlášť ve vztahu k věřiteli č. 52 PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o., zvlášť ve vztahu k věřiteli č. 53 PKC Praha s.r.o.). Věřitelé-členové VV jsou vyloučeni z hlasování o podání návrhu na odvolání své osoby. Při posouzení, zda o podání návrhu na odvolání věřitele č. 52 PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o. může hlasovat také věřitel č. 53 PKC Praha s.r.o. a naopak, se soud prvního stupně vypořádá s odvolatelem uváděnými důvody, pro které mají být tito věřitelé v koncernovém vztahu. Teprve na základě výsledku zkoumání hlasovacího práva těchto věřitelů rozhodne o jejich hlasovacích právech v dané záležitosti (§ 52 IZ). V případě, že schůze věřitelů nepřijme usnesení o tom, že podává návrh na odvolání některého z členů VV, nebude soud o členství stávajících členů VV rozhodovat.

Pokud schůze přijme usnesení o podání návrhu na odvolání některého z členů VV, případně každého z nich (fakticky tedy celého VV) bude se soud tímto návrhem zabývat z hlediska § 63 odst. 3, věta druhá IZ a rozhodne o něm. Právo podat odvolání proti jeho rozhodnutí upravuje § 64 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 26. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu