2 VSOL 384/2010-A-25
KSBR 31 INS 2505/2010 2VSOL 384/2010-A-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka AUTO ŠVEHLA, s.r.o., Brněnská 346, 674 01 Třebíč, IČ 47916354, zastoupeného JUDr. Ludmilou Hudcovou, advokátkou se sídlem Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč, o insolvenčním návrhu věřitele Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČ: 35828161, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem se sídlem Soběšická 151,638 00 Brno, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.6.2010, č.j. KSBR 31 INS 2505/2010-A-20

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.) insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Ilonu Chládkovou (výrok II.), a dále rozhodl podle § 136 odst.1, písm. c) až i) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, kterým se domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 15.10.2010 vzal dlužník své odvolání zpět v celém rozsahu.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. 2VSOL 384/2010-A-25

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V této věci vzal dlužník odvolání zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle výše uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 21. října 2010

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu