2 VSOL 38/2018-B-73
č. j. KSBR 24 INS 8356/2016 2 VSOL 38/2018-B-73

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužnice: Zuzana anonymizovano , anonymizovano bytem Adamovská 37/2, 644 00 Brno zastoupená advokátkou Mgr. Hanou Wernerovou sídlem Kosmákova 28, 615 00 Brno

o návrhu dlužnice na zproštění insolvenčního správce: Mgr. David Gregor, sídlem Rašínova 2, 602 00 Brno,

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 8356/2016-B-35 ze dne 10. dubna 2017

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 8356/2016-B-35 ze dne 10. dubna 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením označeným v záhlaví rozhodnutí zamítl návrh dlužnice na zproštění insolvenčního správce Mgr. Davida Gregora (dále jen IS ) jeho funkce, neboť výhrady proti postupu správce v řízení nebyly porušením jeho povinností. Pokud dlužnice namítala, že IS pochybil, pokud nepodal incidenční žalobu na určení neexistence popřené pohledávky zajištěného věřitele KAPPA FLEX s.r.o. a tento krok nevysvětlil, insolvenční soud uvedl, že IS byl aktivně legitimován k podání incidenční žaloby jen ohledně pohledávky popřené co do výše v částce 314.160,01 Kč, nikoli v částce 2.500.000 Kč, kterou popřela dlužnice. Popěrný úkon dlužnice ohledně pohledávky zajištěného věřitele neměl tytéž účinky jako popření pohledávky IS a ani případný úspěch správce v incidenčním sporu by na výši pohledávky neměl výrazný vliv. Pokud dlužnice vznesla i námitku podjatosti IS, tuto námitku nikterak neodůvodnila, neuvedla žádné tvrzení, isir.justi ce.cz -2-KSBR 24 INS 8356/2016

z něhož by vyplývalo, že v předmětném řízení je důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce pro jeho poměr k věci či k osobám účastníků.

2. Proti uvedenému usnesení podala dlužnice v zákonné lhůtě odvolání a namítala, že dne 18. 7. 2017 podala námitku podjatosti a návrh na kontrolu činnosti insolvenčního správce v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu s poukazem na průběh celého insolvenčního řízení poté, co na schůzi věřitelského výboru došlo podle jejího názoru ke zcela neodůvodněné a nepochopitelné výměně insolvenčních správců, kdy původní insolvenční správce Ing. Alena Jánská z Insolvency Projekt v.o.s., byla nahrazena zajištěným věřitelem KAPPA FLEX, s. r. o., se sídlem Ostrava, Muglinov, Únorová 858/6, PSČ 712 00, ICO: 25883216 novým insolvenčním správcem Mgr. Davidem Gregorem. Dlužnice uznávala, že vše proběhlo v souladu s tehdejším platným zněním insolvenčního zákona tohoto zákona a nepolemizovala o skutečnosti, že v insolvenčním řízení je vždy nemovitost sloužící k zajištění pohledávky věřitele zpeněžena a výnos ze zpeněžení je částka použita pro umoření zajištěné pohledávky a pokrytí nákladů insolvenčního správce spolu s odměnou za zpeněžení nemovitosti. Poukazovala obecně na jiné případy spojení insolvenčního správce se zajištěným věřitelem vedoucí k manipulaci s majetkovou podstatou v insolvenčních řízeních a vyslovila tušení, že vzhledem k událostem, které nastaly v tomto insolvenčním řízení, že se stala obětí takového jednání.

Námitku podjatosti a návrh na dohledovou činnost podala, jsa přesvědčena, že není v souladu se zákonem skutečnost, že zajištěný věřitel a jeho zástupci se osobně znají s insolvenčním správcem. Tak usuzovala z rozhovorů mezi manželem a zástupcem zajištěného věřitele panem Matouškem, kdy slyšela hlavně po výměně insolvenčního správce výroky ve smyslu teď to pofrčí, tak už vás konečně vystěhujeme, už si sbalte své věci a další mnohem razantnější a vulgárnější, které nechci vypisovat. Dokládají to také pokusy o nastěhování nového nájemníka (rómské národnosti) do nemovitosti po zpeněžení nemovitosti a snaha o znepříjemnění pro ni již tak těžké životní situace, kdy v souladu se špatnou psychikou se začala opětovně dostávat do prohlubování deprese.

Dlužnice konstatovala, že IS od okamžiku zrušení darovací smlouvy vzal v potaz, že jí poklesly příjmy a začal insolvenčnímu soudu sdělovat, že dlužnice je problémová a nekontaktní, že nespolupracuje, což dlužnice popírá. Nakonec insolvenčnímu soudu navrhl zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu. Insolvenční soud následně konkurz na mou osobu prohlásil a teprve rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci vše změnilo a vrátilo řízení zpět do režimu oddlužení. Dále dlužnice upozornila na to, že insolvenční správce lng. Alena Jánská popřela zajištěnému věřiteli KAPPA FLEX s.r.o. u jím přihlášené pohledávky částku co do výše 273.619,82 Kč na jistině a co do výše 40.540,19 Kč na příslušenství, celkem tedy v částce 314.160,01 Kč, z důvodu nesprávného vyčíslení přihlášené pohledávky vzhledem k pohybům kurzovního koše. Insolvenční správce Mgr. David Gregor, nejenže nevzal popření pohledávky zpět, ale ve lhůtě rozhodné pro podání incidenční žaloby podle ustanovení § 199 IZ žalobu nepodal, proto byla pohledávka v plné přihlášené výši zjištěna. Současně dlužnice vyslovila podiv, že insolvenční správce nepožádal insolvenční soud o udělení výjimky prodeje nemovitostí mimo dražbu a cítila se dotčena snahou o její vystěhování z nemovitosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 24 INS 8356/2016

V insolvenčním řízení též došlo k porušení procesních práv dlužnice, která jsou zaručována Ústavním pořádkem České republiky a zejména Základní listinou práv a svobod, kde je zakotveno právo na spravedlivý proces. Dlužnice je přesvědčena, že soud nesprávně vyhodnotil skutkový stav věci a navrhované důkazy, což se bez znalosti pozadí kauzy mohlo stát. Neboť dal za pravdu důkazům, které předložil insolvenční správce, přičemž vzhledem k povaze věci mohou být tyto důkazy a také z mého pohledu jsou jednostranné a silně zavádějící, postrádající objektivitu a v mnoha případech pravdivé skutečnosti. Jsem toho názoru, že je to tak proto, že jsou zde indicie nasvědčující spojení insolvenčního správce a zástupce zajištěného věřitele, což dokazuje i výměna insolvenčních správců a následně veškeré další kroky směřující k urychlenému prodeji nemovitosti sloužící k zajištění celé pohledávky zajištěného věřitele. Z těchto důvodů nesouhlasila s rozhodnutím insolvenčního soudu a navrhla odvolacímu soudu, aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil k novému jednání.

3. K odvolání dlužnice podal IS podrobná vyjádření, které ještě na výzvu odvolacího soudu doplnil (na dok. B-54, B-58 a B-71 se pro stručnost odkazuje), nesouhlasil s odvolacími námitkami a ztotožnil se s napadeným rozhodnutím.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. listopadu 2017, na odvolací řízení proto odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Podle ustanovení § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

6. Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) přezkoumal napadené usnesení insolvenčního soudu podle ustanovení § 7 IZ a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

7. Podle ustanovení § 32 odst. 1 první věty IZ insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit.

8. Podle ustanovení § 36 odst. 1 IZ insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 24 INS 8356/2016

spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

9. Důvodem, pro který může insolvenční soud zprostit správce funkce, je zpravidla skutečnost, že při výkonu své funkce IS řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo nerespektuje vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést ke zproštění IS funkce i ojedinělé, leč závažné porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem.

10. Odvolací soud souhlasí s insolvenčním soudem, že v řízení nebylo zjištěno, že by (ne)činnost IS dosahovala takové intenzity, že by ve smyslu ustanovení § 32 IZ neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Sama okolnost, že dlužnice nesouhlasí s postupem IS v řízení, není podstatná. Z obsahu spisu je zřejmé, že IS správně monitoroval příjmy dlužnice a podával o tom insolvenčnímu soudu přesné informace. Byla to právě dlužnice, která neměla dostatečné příjmy nezbytné pro zdárné oddlužení, nekomunikovala o důvodech zrušení daru, chovala se až zpupně s tím, že bude podávat vysvětlení jen v přítomnosti zástupce. Tyto skutečnosti vedly důvodně ke zrušení oddlužení, nikoliv jednáním IS. Stav zvrátila pouze skutečnost, že dlužnice přes nepříznivý zdravotní stav navýšila pracovní úvazek a své příjmy. O podjatosti IS nijak nesvědčí ani výroky z rozhovorů mezi manželem a zástupcem zajištěného věřitele panem Matouškem , ani pokusy zajištěného věřitele o nastěhování nového nájemníka (rómské národnosti) do nemovitosti po zpeněžení nemovitosti. Osobní vztahy IS a zajištěného věřitele, které by mohly být neslučitelné s výkonem funkce IS, zůstaly pouze v rovině obecných a nekonkretizovaných tvrzení, k nimž nelze přihlížet; ani insolvenční soud provádějící dohled nad řízením ničeho negativního nezaznamenal. IS sám potvrdil, že s věřiteli přihlášenými do řízení nemá žádný bližší vztah a se statutárním orgánem zajištěného věřitele se seznámil až v rámci tohoto řízení. Nesprávná jsou tvrzení o nezákonném a překotném provádění zpeněžení nemovitosti; při zpeněžení byl IS vázán pokyny zajištěného věřitele, tyto pokyny nebyly v rozporu se smyslem a účelem řízení, pokusy o zpeněžení trvaly od října 2016 do června 2017, zpeněžení bylo realizováno za cenu převyšující cenu odhadní. V tomto směru nelze IS vytýkat ničeho. Naopak byla to opět dlužnice, která se svým manželem komplikovala prodej nemovitosti, čímž porušovala své povinnosti v řízení; nesprávné počínání dlužnice doložil IS v doplnění svého vyjádření k odvolání. K výhradám dlužnice v tom, že IS přes popření části zajištěné pohledávky nepodal incidenční žalobu, ač nevzal popření pohledávky zpět, odvolací soud konstatuje, že předchozí IS skutečně popřela zajištěnému věřiteli KAPPA FLEX s.r.o. část přihlášené pohledávky co do výše 273.619,82 Kč na jistině a co do výše 40.540,19 Kč na příslušenství,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSBR 24 INS 8356/2016

celkem v částce 314.160,01 Kč, s odůvodněním, že došlo k nesprávnému vyčíslení přihlášené pohledávky vzhledem k přepočtu kurzu. Incidenční žalobu IS nepodal. Podle odvolacího soudu jde o nesprávný postup IS ve smyslu ustanovení § 199 IZ, nikoli však o pochybení podstatné a závažné. Popření se týkalo marginální části přihlášené pohledávky zajištěné zástavou, která je v režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojována pouze z výtěžku předmětu zajištění, přičemž pohledávka byla uznána ve výši 5.063.641 Kč a zastavená nemovitost byla zpeněžena za částku 4.500.000 Kč. Lze proto souhlasit se závěrem, že případný soudní spor o pravost popřené části pohledávky by neměl pro oddlužení reálný význam. Proto ani zmíněná chyba nemůže být důvodem pro zproštění IS jeho funkce. Namítala-li dlužnice porušení procesních práv, která jsou zaručována Ústavním pořádkem České republiky a zejména Základní listinou práv a svobod, kde je zakotveno právo na spravedlivý proces , svá tvrzení nijak nekonkretizovala, přičemž odvolací soud žádné porušení procesních práv dlužnice neshledal.

11. Odvolací soud uzavírá, že nejsou dány důvody dle ustanovení § 32 odst. 1 IZ pro zproštění IS funkce, a proto v souladu s ustanovením § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona), dlužnici, věřitelskému orgánu a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá