2 VSOL 376/2015-A-10
KSBR 30 INS 3761/2015 2 VSOL 376/2015-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Velkých Karlovicích, Nám. Osvoboditelů 570, PSČ 691 02, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.2.2015, č. j. KSBR 30 INS 3761/2015-A-4,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 13.2.2015 pro absenci náležitostí insolvenčního návrhu (§ 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém pouze uvedl, že jeho insolvenční návrh je úplný a dostačující k zahájení insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 5.4.2015, doručeným insolvenčnímu soudu dne 5.5.2015, vzal dlužník své odvolání v celém rozsahu zpět. Navrhl zastavení insolvenčního řízení.

Podle § 7 věty první insolvenčního zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s .ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Podle § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal dlužník své odvolání účinně zpět dříve, než bylo o jeho odvolání rozhodnuto. Proto postupoval odvolací soud podle § 207 odst. 2 o. s. ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení insolvenčního soudu nastane v souladu s § 222 odst. 1 o. s. ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/, § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci 16. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu