2 VSOL 37/2011-A-15
KSOS 13 INS 13439/2010 2 VSOL 37/2011-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Pan anonymizovano v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Osvobození 103/2, 793 95 Albrechtice, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.12.2010, č.j. KSOS 13 INS 13439/2010-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem, postoupeným Krajskému soudu v Ostravě dne 17.12.2010, domáhala zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku. Její návrh vykazuje rozpory, když v bodě 21 formulářového návrhu uvedla, že má 13 peněžitých závazků, v bodech č. 14 až 17 popsala 12 závazků a v seznamu závazků uvedla pouze 9 závazků. Dlužnice v návrhu neuvedla rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek či hrozící úpadek, pouze tvrdila, že má v současné době 13 peněžitých závazků a většina z nich je více než 30 dní po lhůtě splatnosti a je vykonatelná. Dále dlužnice jednotlivé závazky vyjmenovala a uvedla, že je připravena společně se svým manželem závazky splatit. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice neuvedla žádné konkrétní skutečnosti vypovídající o délce neschopnosti plnit splatné závazky. Proto neuvedla rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek. Z tohoto důvodu soud postupoval dle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání. V něm uvedla, že insolvenční návrh zpracovávala společnost CERD INKASO s.r.o., které zaslala veškeré požadované doklady, dle obsahu odvolání žádala, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, aby v řízení bylo pokračováno.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li anonymizovano postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než dlužnice uvádí ve svém odvolání.

Podle ust. § 103 odst. 1 IZ musí insolvenční návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Podává-li insolvenční návrh dlužník, musí v něm podle § 103 odst. 2 IZ uvést rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek a označit důkazy, kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30-ti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Z ust. § 3 odst. 2 IZ pak vyplývá, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení.

Dlužník, který tvrdí, že je v úpadku, popřípadě hrozícím úpadku, a který navrhuje, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem. Návrh na povolení oddlužení lze podle 391 odst. 2 IZ podat pouze na formuláři, který umožňuje, aby jej dlužník využil i k podání insolvenčního návrhu. Dlužník může podat insolvenční návrh na tomto příslušném formuláři (pokud hodlá současně navrhnout i povolení oddlužení) anebo samostatným podáním.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala rozhodnutí o úpadku a jako způsob oddlužení navrhla plnění spl anonymizovano kalendáře. V bodě č. 21 spojeného návrhu tvrdila, že má 13 peněžitých závazků, většina těchto peněžitých závazků je více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a je vykonatelná. Konkrétně také uvedla, že má závazek č. 1 ve výši 19.625,-Kč na doplatku exekuce-Exekutorský úřad Bruntál č.j. 005 EX 479/2004, závazek č. 2 ve výši 1.379,-Kč na doplatku exekuce-Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov č.j. 32 E 996/2008-10, závazek č. 3. ve výši 17.723,08,-Kč na doplatku exekuce-Exekutorský úřad Olomouc č.j. 045 Ex 5118/09-37; u ostatních označených věřitelů uvedla výši svého závazku. V bodě č. 16 formulářového návrhu, který se vztahuje k vykonatelným závazkům bez práva na uspokojení ze zajištění, označila celkem 4 věřitele, a to věřitele INMEFIN, s.r.o., vůči němuž má závazek ve výši 17.723,08,-Kč, který je vymáhán dle rozhodnutí č.j. 045 Ex 5118/09-37 , závazek vůči zdravotní pojišťovně ve výši 1.379,-Kč, který je vymáhán dle rozhodnutí 32 E 996/2008-10 , závazek vůči Stavební spořitelně ve výši 67.389,60 Kč a závazek vůči Služby obce Město Albrechtice s.r.o. ve výši 19.625,-Kč, který je vymáhán dle rozhodnutí 005 EX 479/2004-55

Z těchto tvrzení lze podle odvolacího soudu dovodit, že dlužnice má nejméně dva věřitele, (které dostatečným způsobem označila), a to věřitele INMEFIN, s.r.o. a věřitele Služby obce Město Albrechtice s.r.o. (§ 3 odst. 1, písm. a/ IZ). Závěr, že vůči těmto věřitelům má závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, vyplývá z údaje o tom, že se jedná o vykonatelné závazky (§ 3 odst. 1, písm. b/ IZ) a skutečnost, že tyto závazky není schopna plnit (§ 3 odst. 1, písm. c/, odst. 2, písm. b/ IZ) lze dovozovat z toho, že výkon rozhodnutí pro vymožení závazku vůči věřiteli INMEFIN, s.r.o. byl nařízen již v roce 2009 a výkon rozhodnutí pro vymožení závazku vůči věřiteli Služby obce Město Albrechtice s.r.o. byl nařízen v roce 2004 (což vyplývá z bodu č. 14 formulářového návrhu). Proto jsou v návrhu obsaženy rozhodující skutečnosti, osvědčující úpadek dlužnice.

V této souvislosti možno odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 2/2008 ze dne 27.1.2010, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 88/2010, v němž Nejvyšší soud vyslovil názor, že v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, může být konkrétní dluž anonymizovano tvrzení v insolvenčním návrhu o neschopnosti dlužníka plnit uvedené závazky nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Odvolací soud nezastává názor soudu prvního stupně, že insolvenční návrh dlužnice je neprojednatelný. S tímto závěrem nejsou v rozporu ani odlišná tvrzení o počtu závazků, uváděná dlužnicí v bodech č. 21, č. 14. a 17. a v seznamu závazků. Pro posouzení toho, zda je insolvenční návrh projednatelný, postačí, když insolvenční návrh obsahuje tvrzení ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ, což tento insolvenční návrh splňuje.

Z úřední činnosti je odvolacímu soudu rovněž známo, že manžel dlužnice Jiří Žák taktéž podal soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Odvolací soud v tomto případě usnesením ze dne 24.2.2011, č.j. 2 VSOL 58/2011-A-15 potvrdil usnesení soudu prvního stupně č.j. KSOS 13 INS 13441/2010-A-10, kterým byl insolvenční návrh dlužníka Jiřího Žáka odmítnut pro vady ve smyslu ust. § 128 odst. 1 IZ, neboť jeho insolvenční návrh neobsahoval rozhodující skutečnosti, z nichž by vyplýval jeho úpadek.

Protože podle odvolacího soudu insolvenční návrh dlužnice obsahuje vylíčení rozhodujících skutečností, které jsou způsobilé osvědčit její úpadek dle ust. § 3 odst. 1 IZ, a insolvenční návrh netrpí vadami, které by bránily dalšímu pokračování v řízení, změnil odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. napadené usnesení tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25. března 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuk anonymizovano předseda senátu