2 VSOL 365/2016-P33-13
KSBR 32 INS 16325/2015 2 VSOL 365/2016-P33-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem v Halenkovicích, Halenkovice 387, PSČ 763 63, identifikační číslo 72396938, o přihlášce pohledávky věřitele: Intrum Justitia, s.r.o., identifikační číslo 25083236, sídlem v Praze, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, zastoupeného Mgr. Robertem Lukešem, advokátem, sídlem v Praze, ul. 7. května 1109/26, PSČ 149 00, o odvolání věřitele Intrum Justitia, s.r.o., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. února 2016, č. j. KSBR 32 INS 16325/2015-P33-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. února 2016, č. j. KSBR 32 INS 16325/2015-P33-2 s e r u š í a věc se vr a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele Intrum Justitia, s.r.o. (dále jen věřitel ) ve výši 37.934,04 Kč a uvědomil věřitele, že jeho účast v insolvenčním řízení právní mocí tohoto rozhodnutí končí. V důvodech usnesení uvedl, že věřitel podáním doručeným dne 21.9.2015 přihlásil do probíhajícího řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 37.934,04 Kč, která byla zaevidována pod pořadovým číslem 33. Dne 21.10.2015 se konalo přezkumné jednání, na kterém byla tato isir.justi ce.cz pohledávka popřena pouze ze strany insolvenčního správce. Jelikož se věřitel přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce jej o popření jeho pohledávky řádně vyrozuměl a poučil o možnosti podání žaloby na určení existence pohledávky včetně uvedení lhůty. Tato písemnost byla věřiteli doručena dne 23.10.2015. Lhůta k podání žaloby tedy uplynula dne 20.11.2015, věřitel však v zákonné lhůtě žalobu na určení pohledávky nepodal. Dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení se k takové pohledávce nepřihlíží a došlo tedy podle § 185 IZ rozhodnutím insolvenčního soudu k jejímu odmítnutí a uvědomění daného věřitele o ukončení jeho účasti v insolvenční řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání a nesouhlasil se závěrem, že nedoložil k přihlášce pohledávky pravomocné a vykonatelné tituly. Odvolatel uvedl, že již k přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení přiložil jako přílohu pravomocné a vykonatelné rozsudky č.j. 26C 67/2014 ze dne 28.4.2014, č.j. 11C 130/2014 ze dne 6.10.2014 a č.j. 46C 109/2014 ze dne 10.6.2014, které byly dány na exekuci. Své tvrzení odvolatel doložil kopií dodejky ze dne 21.9.2015. Jeho pohledávka neměla být tedy odmítnuta. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu projednání a rozhodnutí.

Insolvenčního správce ve vyjádření k podanému odvolání věřitele uvedl: Na přezkumném jednání, byla přihlášená pohledávka pohledávkou vykonatelnou (dříve 28) přezkoumána jako nevykonatelná a popřena insolvenčním správcem a to z důvodu, že věřitel nedoložil svůj nárok žádnými důkazy. Dlužník popěrný úkon nečinil. Věřiteli bylo dne 23. 10. 2015 doručeno vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky. V tomto vyrozumění byl poučen o tom, že může podat žalobu na určení pravosti a výše přihlášené pohledávky v zákonných lhůtách. Věřitel vyrozumění převzal na dodejku. Věřitel žalobu nepodal. Proto insolvenční soud v usnesení č.j. KSBR 32 INS 16325/2015-P33-2 přihlášku odmítl. Proti tomuto usnesení věřitel podal odvolání, ve kterém tvrdí a dokládá, že svůj nárok dostatečně prokázal připojenými listinami. Na základě tohoto odvolání insolvenční správce se soudem prověřil jednotlivá podání došlá na soud a bylo zjištěno, že předmětné přílohy byly omylem založeny u PP č. 6 jako dokument PP 62 a to z toho důvodu, že nebyly věřitelem dostatečně označeny a na soud byly doručeny samostatným podáním, nikoliv s přihláškou pohledávky. Právní tituly, u kterých se věřitel dovolává vykonatelnosti, nebyly doručeny v souladu s pravidly elektronické komunikace (konvertované) ale pouze v kopii prosté. Tedy nelze na ně, dle názoru insolvenčního správce, pohlížet jako na veřejnou listinu, jak požaduje ust. § 177 insolvenčního zákona. S ohledem na výše uvedené, s přihlédnutím k tomu, že byly dodatečně listiny nalezeny, s ohledem na nedostatečnou formu předložených listin a s ohledem na to, že věřitel nepodal žalobu, ač byl k tomu vyzván, mám za to, že není prostor, aby věřiteli bylo v odvolání vyhověno, a navrhuji, aby bylo v plném rozsahu zamítnuto.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (22.6.2015) je třeba věc posoudit podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014 (dále je IZ ).

Podle ustanovení § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř. )

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobu včas, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 177 IZ k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle ustanovení § 191 odst. 2 IZ při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle obsahu spisu, z obsahu přihlášky pohledávky věřitele, z protokolu o přezkumu, z přezkumného listu a z výzvy správce k podání žaloby vyplývá, že věřitel podáním doručeným na elektronickou podatelnu soudu dne 21. 9. 2015, přihlásil do probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 37.934,04 Kč, která byla zaevidovaná původně pod pořadovým číslem 28, posléze pod pořadovým číslem 33. Pohledávka se skládá se ze 4 dílčích pohledávek-dílčí pohledávka č. 1-3 je vykonatelná, dílčí pohledávka č. 4 je nevykonatelná. Pohledávka je tedy přihlášena v částce 28.714,04 Kč jako vykonatelná a v částce 9.220 Kč jako nevykonatelná. Věřitel jako tituly pohledávky v přihlášce označil: u dílčí pohledávky č. 1 rozsudek č.j. 46 C 109/2014 u dílčí pohledávky č. 2 rozsudek č.j. 11 C 130/2014 u dílčí pohledávky č. 3 rozsudek č.j. 26 C 67/2014 Stejně tituly (s dovětkem-pravomocný) označil i v seznamu příloh, ale s přihláškou tato rozhodnutí nedoložil. Učinil tak samostatným podáním odeslaným poštou na dodejku dne 21. 9. 2015 (téhož dne byla doručena na elektronickou podatelnu soudu doručena přihláška pohledávky bez příloh).

Seznam přihlášených pohledávek byl zveřejněn v insolvenčních rejstříku dne 5.10.2015, tj. byla dodržena zákonná doba zveřejnění před přezkumným jednáním. Věřitel proti zveřejněnému seznamu přihlášek pohledávek nic nenamítal. Na přezkumném jednání konaném dne 21. 10. 2015, jehož se věřitel nezúčastnil, byla pohledávka přezkoumána celá jako nevykonatelná a byla ze strany insolvenčního správce popřena co do pravosti z toho důvodu, že dlužník přihlásil pohledávku jako vykonatelnou, ale nedoložil žádný vykonatelný titul ve smyslu § 177 IZ, tedy že věřitel svůj nárok nijak neprokázal. Dlužník pohledávku nepopřel. Insolvenční správce vyrozuměl věřitele o popření jeho pohledávky podáním ze dne 21. 10. 2015 doručeným dne 23. 10. 2015, vyrozumění obsahuje údaje o přihlášené pohledávce, rozsahu a důvodu popření, stanovisko dlužníka a řádné poučení o možnosti podání žaloby na určení existence pohledávky včetně uvedení lhůty. Lhůta k podání žaloby uplynula dnem 20. 11. 2015. Věřitel v zákonné lhůtě žalobu na určení pohledávky nepodal. Poté soud rozhodl napadeným usnesením.

V důvodové zprávě k novele provedené zákonem č. 294/2013 Sb. se uvádí, že ustanovení § 191 odst. 2 insolvenčního zákona posiluje právní jistotu přihlašovatelů pohledávek v insolvenčním řízení potud, aby posouzení, zda pohledávka bude popřena jako vykonatelná, nebylo ponecháno na libovůli insolvenčního správce, a aby bylo postaveno najisto, že konečné posouzení, zda pohledávka se přezkoumává jako vykonatelná, je v rukou insolvenčního soudu, který vede přezkumné jednání a jehož rozhodnutí má povahu rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení. Odvolací soud uvádí, že jak plyne z citovaného ustanovení § 191 odst. 2 insolvenčního zákona, nelze přinutit věřitele k podání žaloby o určení pohledávky, tj. nastolit postup podle § 198 insolvenčního zákona jen tím, že insolvenční správce při popření pohledávky označí tuto za nevykonatelnou, byť věřitel pohledávku přihlásil jako vykonatelnou pohledávku. Z uvedeného plyne, že pokud insolvenční správce považoval předmětnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodu, pro který byla popřena, pak při pochybnostech o vykonatelnosti pohledávky nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou, nýbrž insolvenční soud do skončení přezkumného jednání rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek. Pokud při přezkumném jednání insolvenční soud nerozhodl, zda považuje pohledávku pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, tudíž platí, že insolvenční správce popřel vykonatelnou pohledávku a bylo na insolvenčním správci, aby podle § 199 insolvenčního zákona do 30 dnů od přezkumného jednání podal žalobu o popření pohledávky. Okolnost, že insolvenční správce nesprávně vyrozuměl věřitele, že určovací žalobu má podat věřitel, ne této skutečnosti nic nemění. Odvolací soud uzavírá věřitel, jehož přihlášenou pohledávku označenou věřitelem jako vykonatelnou popřel insolvenční správce jako nevykonatelnou (přičemž při přezkumném jednání insolvenční soud do skončení přezkumného jednání nerozhodl, že se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za nevykonatelnou), nemá povinnost podat žalobu o určení pohledávky, neboť tuto povinnost má podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce. Vzhledem k novelizaci § 191 odst. 2 insolvenčního zákona, účinné od 1. 1. 2014, již není použitelný právní závěr vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 25/2011 z 18. 7. 2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 105/2013, s právní větou: Věřitel, jehož přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce nebo dlužník jako nevykonatelnou, a který zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení pravosti nebo výše pohledávky určenou ve vyrozumění (výzvě) insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona, nemá v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, jež se opírá o ustanovení § 198 odst. 1, věty třetí, insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 185 insolvenčního zákona, k dispozici (jako účinnou) obranu založenou na tvrzení, že výzvu ignoroval proto, že má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou (pro niž platí režim ustanovení § 199 insolvenčního zákona). Z uvedeného vyplývá, že prvostupňové rozhodnutí není správné.

V dalším průběhu řízení správce přezkoumá přihlášenou pohledávku věřitele opětovně, přičemž nerozhodne-li insolvenční soud jinak, přezkoumá ji jako pohledávku vykonatelnou.

Dosavadní postup správce i insolvenčního soudu trpí vadami, které způsobily nesprávné rozhodnutí ve věci. Z těchto důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, věřiteli Intrum Justitia, s.r.o. věřitelskému orgánu a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu