2 VSOL 359/2015-B-94
KSBR 32 INS 9238/2009 2 VSOL 359/2015-B-94

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Zhořova 1216, Rosice, PSČ 665 01, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, rozhodl o odvolání insolvenčního správce Ing. Miloše Bačíka, se sídlem Brno, Popelákova 24, PSČ 628 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 9238/2009-B-80 ze dne 10.2.2015,

tak to :

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSBR 32 INS 9238/2009, 2 VSOL 359/2015-B-89 ze dne 14.7.2015 se ve výroku o p r a vu j e tak, že slova JUDr. PhDr. Radku Mylbachrovi se nahrazují slovy Ing. Miloši Bačíkovi a slova Ing. Miloši Bačíkovi se nahrazují slovy JUDr. PhDr. Radku Mylbachrovi .

Odův odně ní:

Usnesením č. j. KSBR 32 INS 9238/2009,-B-89 ze dne 14.7.2015 odvolací soud rozhodl o odvolání insolvenčního správce Ing. Miloše Bačíka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 9238/2009-B-80 ze dne 10.2.2015. Ve výroku tohoto usnesení došlo k zřejmé nesprávnosti, a to chybě v psaní, když bylo nesprávně uvedeno, že ze schválené odměny insolvenčních správců celkem ve výši 143.101,26 Kč připadá insolvenčnímu správci JUDr. PhDr. Radku Mylbachrovi odměna ve výši 95.400,84 Kč, z toho 21% daň z přidané hodnoty ve výši 20.034,20 Kč, namísto insolvenčnímu správci Ing. Miloši Bačíkovi, a odměna ve výši 47.700,42 Kč, z toho 21% daň z přidané hodnoty ve výši 10.017,10 Kč, insolvenčnímu správci Ing. Miloši Bačíkovi namísto insolvenčnímu správci JUDr. PhDr. Radku Mylbachrovi. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 164 o.s.ř., předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 167 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Vzhledem k tomu, že došlo k zřejmé nesprávnosti v záhlaví shora uvedeného rozhodnutí, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř. a § 7 IZ a tuto zřejmou nesprávnost opravil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčním správcům a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 17. srpna 2015

Vypracovala: JUDr. Ivana Wontrobová

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu