2 VSOL 351/2012-P3-11
KSOS 31 INS 7666/2011 2 VSOL 351/2012-P3-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Mgr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Gen. Hrušky 1197/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Koněvova 2747/99, 130 00 Praha 3, identifikační číslo osoby 49 24 12 57, rozhodl o odvolání věřitele č. 3 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.3.2012, č. j. KSOS 31 INS 7666/2011-P3-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky č. 3 věřitele Raiffeisen stavební spořitelna a.s. ve výši 289.374,50,-Kč.

V důvodech usnesení uvedl, že věřitel č. 3 přihlásil podáním došlým soudu dne 24.6.2011 pohledávku ve výši 289.374,50,-Kč. Podáním došlým soudu dne 2.3.2012, 8.3.2012 a 19.3.2012 vzal věřitel přihlášku pohledávky zpět v plném rozsahu s tím, že již došlo k uhrazení 1. pohledávky ve výši 35.921,83,-Kč, i když k uhrazení pohledávky č. 2 ve výši 253.452,67,-Kč dosud nedošlo. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s ust. § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a vzal zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 ve výši 289.374,50,-Kč na vědomí.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen odvolatel ). V něm uvedl, že v podání ze dne 28.2.2012, kterým vzal svou přihlášku pohledávky zpět, omylem uvedl, že ji bere zpět v plném rozsahu . Poté, co si uvědomil svou chybu při formulaci zpětvzetí, kdy mělo být správně uvedeno, že bere svou přihlášku pohledávky zpět pouze částečně v rozsahu zaplacené výše, upřesnil úkon zpětvzetí v podání ze dne 2.3.2012 tak, že zdůraznil uhrazení jedné ze dvou přihlášených pohledávek, a to pohledávky č. 1 ve výši 35.921,83 Kč. Tuto skutečnost zopakoval i v podání ze dne 16.3.2012. Dále uvedl, že uznává svou chybu v označení úkonu zpětvzetí, avšak je toho názoru, že soud prvního stupně vůči němu postupoval tvrdě a formalisticky, když z obsahu podání zřetelně vyplývalo, že byla zaplacena pouze část pohledávky. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že soud bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3, a to ve výši 35.921,83,-Kč.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 184 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

V posuzované věci podal odvolatel u soudu prvního stupně dne 24.6.2011 přihlášku pohledávky za dlužnicí v celkové výši 289.374,50,-Kč. Přihláška se skládala ze dvou pohledávek, přičemž první pohledávka ve výši 35.840,04,-Kč vznikla z titulu smlouvy o úvěru ze stavebního spoření ze dne 16.4.2007 a druhá pohledávka ve výši 245.000,-Kč z titulu smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření ze dne 2.9.2009. V rovině přezkumu správnosti napadeného usnesení je rozhodné, že podáním doručeným soudu prvního stupně dne 2.3.2012 vzal odvolatel zpět přihlášku pohledávky ze dne 22.6.2011, a to v plném rozsahu.

Zjištění, která učinil ve věci soud prvního stupně, jsou správná. Správné je také právní posouzení věci. Ustanovení § 184 IZ upravuje ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení v případě zpětvzetí jeho přihlášky, neboť věřitel není v dispozici s přihláškou pohledávek žádným způsobem omezen. Přihlášku pohledávky lze vzít zpět kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení, zcela nebo zčásti a bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je podstatné, že odvolatel ve svém podání doručeném soudu dne 22.3.2012 zcela určitě a nepochybně uvedl, že bere v plném rozsahu zpět svou přihlášku pohledávky ze dne 22.6.2011 . Odvolací soud nesdílí názor odvolatele, že tento úkon byl pouze nesprávně označen a dalšími dvěma podáními dostatečně uvedl na pravou míru pravý obsah tohoto podání . Zpětvzetí přihlášky pohledávky je jednostranný právní úkon věřitele a jednou učiněné zpětvzetí již nelze dalším úkonem vzít zpět (vyjma případů, kdy odvolání zpět vzatého úkonu dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem ve smyslu ust. § 41 odst. 4 o.s.ř.) a navrátit tak řízení do původního stavu, a to ani v případě, že by ke zpětvzetí přihlášky pohledávky došlo v důsledku omylu či chybné formulace.

K námitce odvolatele, že z jeho podání doručeného soudu prvního stupně dne 22.3.2012 zřetelně vyplývalo, že byla zaplacena pouze část pohledávky ve výši 35.921,83 Kč, nutno uvést, že soud nezkoumá pohnutky, které vedly věřitele ke zpětvzetí jeho přihlášky pohledávky.

Lze tedy uzavřít, že soud prvního stupně postupoval zcela v souladu s ust. § 184 IZ, když vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 289.374,50 Kč. Odvolací soud proto napadené usnesení potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu