2 VSOL 350/2010-A-62
KSBR 24 (46) INS 7412/2009 2 VSOL 350/2010-A-62

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka MORAVAN SB, s.r.o., se sídlem Junácká 10, 832 84 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 97 01 38, MORAVAN SB, s.r.o., organizační složka ČR, se sídlem Letiště 1065, 765 81 Otrokovice, IČ: 27 67 60 48, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Věry Miklové, nar. 21.1963, bytem Hložkova 761, 765 02 Otrokovice, b) ZÁLESÍ a.s., se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 00 13 51 43, zastoupeného Mgr. Petrou Křenkovou, advokátkou se sídlem Jurkovičova alej 210, 763 26 Luhačovice, c) Advanced Plastics s.r.o., se sídlem Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 18 95 35 57, d) Energetika Malenovice, a.s., se sídlem tř. 3. května 1173, 763 02 Zlín-Malenovice, IČ: 47 91 63 89, e) Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice, IČ: 46 34 70 89, věřitelé d) a e) zastoupeni JUDr. Stanislavem Knotkem, advokátem se sídlem Kvítková 1569, 760 01 Zlín, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, rozhodl o odvolání věřitelů b), d) a e) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2010, č. j. KSBR 24 (46) INS 7412/2009-A-36,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. m ě n í tak, že insolvenční řízení se z a s t a v u j e ve vztahu k věřitelce a) Věře Miklové. II. Ve vztahu mezi věřitelkou a) Věrou Miklovou a dlužníkem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení (výrok I.), věřitelce Věře Miklové nepřiznal náhradu nákladů řízení (výrok II.) a zrušil jednání nařízené na pondělí 28.6.2010 v 10.15 hodin v budově Krajského soudu v Brně (výrok III.).

V důvodech usnesení uvedl, že vyhláškou vydanou dne 27.10.2009 bylo na základě insolvenčního návrhu věřitelky a) zahájeno insolvenční řízení dlužníka MORAVAN SB, s.r.o. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14.6.2010 vzala tato věřitelka insolvenční návrh zpět, neboť dlužník jí uhradil veškeré závazky, které vůči ní měl. Jelikož nebylo dosud vydáno rozhodnutí o úpadku, ani jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 130 odst. 1, věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil. O nákladech řízení rozhodl dle ust. § 146 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), když dospěl k závěru, že zastavení řízení zastavil dlužník tím, že po zahájení řízení své závazky vůči věřitelce a) zaplatil. Z důvodu zastavení řízení soud zrušil jednání nařízené na den 28.6.2010.

Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání věřitelé ZÁLESÍ a.s., Energetika Malenovice, a.s. a Teplárna Otrokovice a.s. Věřitel ZÁLESÍ a.s. uvedl, že je přesvědčen o úpadku dlužníka ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ, neboť v době po zahájení řízení přihlásili věřitelé celkem 30 svých pohledávek za dlužníkem a uspokojeny byly jen některé z nich. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Věřitelé Energetika Malenovice, a.s. a Teplárna Otrokovice a.s. v odvolání tvrdili, že dlužník je v úpadku, neboť má další věřitele, kterými jsou ZÁLESÍ a.s., SPEDITION FEICO, s.r.o., O.T.E.C. s.r.o a Coface Finanz GmbH. Navrhli, aby odvolací soud zrušil usnesení soudu prvního stupně v části, jíž bylo řízení o insolvenčním návrhu zastaveno.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

V přezkoumávané věci bylo řízení zahájeno dne 27.10.2009, kdy podala u soudu prvního stupně insolvenční návrh věřitelka Věra Miklová. Podáním ze dne 7.6.2010 vzala tato věřitelka insolvenční návrh v celém rozsahu zpět. Proto soud prvního stupně postupoval správně, pokud napadeným usnesením insolvenční řízení zastavil (§ 130 odst. 1 IZ).

Z obsahu spisu však dále vyplývá, že v době po vydání usnesení o zastavení insolvenčního řízení a po jeho doručení dlužníkovi (18.6.2010) a věřitelce Věře Miklové (17.6.2010), byl u soudu prvního stupně podán dne 23.6.2010 další insolvenční návrh. Jednalo se o insolvenční návrh věřitele ZÁLESÍ a.s., jehož odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení bylo soudu doručeno dne 24.6.2010, tedy předtím, než rozhodnutí soudu prvního stupně nabylo právní moci. Lze tedy uzavřít, že věřitel ZÁLESÍ a.s. svým insolvenčním návrhem přistoupil k řízení ve smyslu ust. § 107 odst. 1 IZ a jako další insolvenční navrhovatel je osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení. Do řízení dále přistoupil svým insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 1.7.2010 věřitel Advanced Plastics s.r.o. I tento věřitel se považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele, neboť insolvenční návrh podal dříve, než rozhodnutí soudu prvního stupně nabylo právní moci. Dne 2.7.2010 byly soudu prvního stupně doručeny insolvenční návrhy věřitelů Energetika Malenovice, a.s. a Teplárna Otrokovice a.s., kteří téhož dne podali odvolaní proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení. I tito věřitelé podali insolvenční návrhy dříve, než napadené usnesení nabylo právní moci. Jsou tedy osobami oprávněnými podat odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení insolvenčního řízení.

Za situace, kdy po vydání napadeného usnesení přistoupili do řízení o původním insolvenčním návrhu Věry Miklové čtyři další věřitelé dlužníka, dospěl odvolací soud k závěru, že podmínky pro zastavení celého insolvenčního řízení nejsou dány. V řízení o insolvenčních návrzích věřitelů ZÁLESÍ s.r.o., Advanced Plastics s.r.o., Energetika Malenovice a.s. a Teplárna Otrokovice a.s. bude totiž nutno pokračovat, a to pod stejnou spisovou značkou. Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se zastavuje insolvenční řízení pouze ve vztahu k věřitelce Věře Miklové.

O nákladech řízení mezi dlužníkem a věřitelkou Věrou Miklovou (původní insolvenční navrhovatelkou), pro níž se řízení končí, rozhodl odvolací soud tak, že žádnému z nich právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal. Na toto své rozhodnutí za řízení před soudem prvního stupně aplikoval odvolací soud ust. § 224 odst. 2 a § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř. a za řízení odvolací ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř. O nákladech odvolacího řízení mezi dlužníkem a přistoupivšími navrhovateli odvolací soud nerozhodoval, protože jejich účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 26. října 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Heleny Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu