2 VSOL 337/2010-P28-7
KSBR 38 INS 6525/2009 2 VSOL 337/2010-P28-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka SV STEEL s.r.o., se sídlem 1. května 289, 687 34 Uherský Brod-Těšov, IČ: 27 67 26 03, o přihlášce pohledávky věřitele č. 28 VESTAV Ostrava s.r.o., se sídlem Mírová 97/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25 87 18 54, rozhodl o odvolání věřitele č. 28 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.6.2010, č.j. KSBR 38 INS 6525/2009-P28-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 28 (výrok I.) a výrokem II. uvědomil věřitele o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V důvodech tohoto usnesení uvedl, že usnesením ze dne 29.9.2009, č.j. KSBR 38 INS 6525/2009-A-2 bylo zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci dlužníka. Usnesením ze dne 25.11.2009, č.j. KSBR 38 INS 6525/2009-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka. Výrokem IV. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 45 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Současně byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.11.2009 v 15 hod. 48 minut a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek uplynula dne 11.1.2010. Věřitel č. 28 podal přihlášku pohledávky pro částku 150.209,36 Kč k poštovní přepravě dne 7.6.2010. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky věřitele č. 28 byla podána po uplynutí lhůty stanovené soudem pro podání přihlášek, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. V něm uvedl, že svou přihlášku pohledávky za dlužníkem podal do insolvenčního řízení sp.zn. KSBR 32 INS 5003/2009. Tvrdil, že v majetkové podstatě dlužníka je v seznamu neuhrazených faktur evidována jeho pohledávka ve výši 21.831,50,-Kč, která však nemá takový význam jako jeho další pohledávka ve výši 150.209,36,-Kč, jež není registrována vůbec. Na základě těchto skutečností odvolatel dovozuje, že je věřitelem dobře známým a mělo mu být doručeno rozhodnutí insolvenčního soudu ze dne 25.11.2009. Navrhl, aby odvolací soud jeho pohledávku ve výši 150.209,36,-Kč uznal jako oprávněnou v plném rozsahu.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25.11.2009, č.j. KSBR 38 INS 6525/2009-A-12 zjistil úpadek dlužníka, ustanovil insolvenčním správce Mgr. Libora Rojara, určil, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 45 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku s tím, že k pozdě podaným přihláškám se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se neuspokojují. Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 25.11.2009. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 26.11.2009 a její poslední čtyřicátý pátý den připadl na pondělí 11.1.2010. Věřitel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 7.6.2010 a tato byla doručena soudu prvního stupně dne 8.6.2010. Přihlášku pohledávky tak věřitel podal po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ), s výjimkou případů ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatele dle ust. § 185 IZ odmítl.

I kdyby odvolatel byl známým věřitelem, jak tvrdí, žádná zvláštní práva, týkající se jiného způsobu vyrozumívání o skutečnostech rozhodných pro jeho postup v insolvenčním řízení, by mu nevznikla (v této souvislosti odvolací odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu v usnesení sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4.9.2008, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek v roce 2009 pod č. 25 a podle něhož se známým věřitelem dlužníka, nejedná-li se o věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nedoručuje zvlášť. V posuzované věci byl věřitel o zahájení insolvenčního řízení a o rozhodnutí o úpadku vyrozuměn v souladu s ust. § 71 a násl. IZ vyvěšením příslušných listin (rozhodnutí o úpadku) na úřední desce insolvenčního soudu a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 3 IZ) coby veřejně přístupnému informačnímu systému veřejné správy (srov. § 419 odst. 1 a 2 IZ). Odvolací námitky věřitele tak nelze mít za důvodné.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 22. září 2010

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu