2 VSOL 336/2012-A-22
KSBR 26 INS 20429/2011 2 VSOL 336/2012-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem 798 56 Bohuslavice 48, zastoupené Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem nám. T. G. Masaryka 11, 796 01 Prostějov, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.3.2012, č. j. KSBR 26 INS 20429/2011-A-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že usnesením č. . KSBR 26 INS 20429/2011-A-6 ze dne 24.11.2011, které nabylo právní moci v souvislosti s usnesením odvolacího soudu č. j. 2 VSOL 785/2011-A-11 ze dne 9.3.2012, bylo dlužnici uloženo, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byla dlužnice poučena, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o návrhu řízení zastavit. Záloha měla být zaplacena do 14.3.2012, přičemž ze sdělení účtárny vyplynulo, že záloha nebyla k 15.3.2012 zaplacena. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. V něm namítla, že záloha na náklady insolvenčního řízení je institutem, který má toliko subsidiární povahu a měl by být používán pouze v případě, že prostředky ke krytí těchto nákladů nelze zajistit jinak, což není její případ. Soudu prvního stupně vytýkala, že se dostatečně nezabýval otázkou, zda dlužnice splňuje podmínky pro povolení oddlužení či nikoliv a zda by náklady insolvenčního řízení nemohly být uspokojeny v rámci oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Odkázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 VSOL 119/2008-A-15. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolventní řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1, věta první IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000,-Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužnice insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdila, že celková výše jejích nezajištěných závazků činí 440.317,50,-Kč, má dvě vyživovací povinnosti a soudně stanoveno výživné ve výši 1.700,-Kč, pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč a má sjednanou dohodu o provedení práce, na základě níž pobírá cca 2.000,-Kč měsíčně.

Dále z obsahu spisu plyne, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSBR 26 INS 20429/2011-A-6 ze dne 24.11.2011 uložil dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, když dospěl k závěru, že dlužnice by ze svého příjmu ničeho nezaplatila nezajištěným věřitelům a veškeré náklady by nesla třetí osoba (§ 395 odst. 1 písm. a/ IZ). Současně dlužnici poučil, že nezaplatí-li zálohu ve stanovené lhůtě, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Z podnětu dlužnicí podaného odvolání přezkoumal usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy Vrchní soud v Olomouci, který je svým usnesením č. j. KSBR 26 INS 20429/2011, 2 VSOL 785/2011-A-11 ze dne 31.1.2012 potvrdil. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 9.3.2012 a lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uplynula dne 14.3.2012.

Za situace, kdy byla dlužnici pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení rozhodující především to, zda dlužnice jako insolvenční navrhovatelka zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatila, či nikoliv. Skutečnost, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila (a to ani v průběhu tohoto odvolacího řízení), zcela nepochybně plyne z obsahu spisu a dlužnice ji nezpochybňuje.

Odvolací námitky dlužnice považuje odvolací soud za nedůvodné. Předně se jedná o námitky obsahově shodné s námitkami, které dlužnice uplatnila již ve svém odvolání proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolací soud se s těmito námitkami vypořádal v důvodech svého usnesení č. j. KSBR 26 INS 20429/2011, 2 VSOL 785/2011-A-11 ze dne 31.1.2012, na které lze v podrobnostech odkázat. Nadto se v dané fázi insolvenčního řízení jedná o námitky bezpředmětné, neboť jejich řešení nemůže ovlivnit správnost usnesení, jímž bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy.

Protože dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradila, je napadené usnesení o zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ věcně správné a jako takové bylo odvolacím soudem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu