2 VSOL 334/2016-B-34
KSBR 29|NS18166/2014 2 VSOL 334/2016-B-34

Usnesení

Vrchní soud vO|omouci rozhodl vsenátě složeném zpředsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. lvany Wontrobové vinsolvenční věci dlužníka: a) Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kubšicích, Kubšice 6, PSČ 671 76, identifikační číslo 10110011, b) Marcela anonymizovano , nar. 21.4.1956, bytem vKubšicích, Kubšice 6, PSČ 67176, o návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu vBrně ze dne 13. ledna 2016, č.j. KSBR 29 INS 18166/2014-B-23 takto:

Usnesení Krajského soudu vBrně ze dne 13. ledna 2016, č.j. KSBR 29 INS 18166/2014-B-23 se vodstavcích l., ll. a lll. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením označeným vzáhlaví rozhodnutí rozhodl, že oddlužení dlužníka (pod pojmem dlužník se zde rozumí manželé Milan anonymizovano a Marcela anonymizovano , nebot, manželé jsou podle § 394a odst. 3 IZ ve věci společného oddlužení manželů považováni za jediného dlužníka, což krajský soud vzáhlaví, ve výroku a vodůvodnění rozhodnutí opakovaně náležitě nepostihl) se neschvaluje (odstavec l. výroku), že úpadek dlužníka a) i b) bude řešen konkursem, který bude veden jako nepatrný (odstavec ll. a lll. výroku) a že po právní moci tohoto usnesení bude řízení vůči dlužníku b) vyloučeno ksamostatnému řízení (odstavec lV. výroku). V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že vdané insolvenční věci jsou naplněny všechny zákonné předpoklady pro neschválení oddlužení, dlužník za svých současných příjmů není schopen splnit hranici plnění nezajištěným věřitelů minimálně ve výši 30 % přihlášených nezajištěných pohledávek, za dobu 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře by dlužník musel uhradit částku ve výši 581.62 Kč, což má soud pokračování-2-KSBR 29 INS 18166/2014 za nedoložené a nereálné vzhledem ke skutkovému zjištění, že ke dni rozhodnutí nemá dlužník žádné příjmy a příjmy pro další období doloženy nebyly.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání a žádal, aby byl jejich případ znovu projednán. Uvedl, že se změnily jejich poměry, nebot, dlužník a) je již zaměstnán, dlužnici b) bude možná přiznán starobní důchod, budou tedy schopni splácet soudem určené splátky. Tvrdil, že kodvolání přikládají pracovní smlouvu dlužníka b), ovšem podání nic takového neobsahovalo. Následně insolvenční soud vyzval dlužníka, aby odvolání doplnil tak, že svá tvrzení doloží příslušnými listinami. Výzva byla doručena dlužníkovi dne 8.2.2016, insolvenční soud stanovil kdoplnění odvolání lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy, lhůta k doplnění skončila bezvýsledně dne 23.2.2016.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení byl insolvenčnímu soudu podán dne 2. 7. 2014, proto sohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilé odvolací důvody, které lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. f) o.s.ř.-dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, nebot, tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny (§ 205a) a g) o.s.ř.-rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci, o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. pokračování-3-KSBR 29 INS 18166/2014

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývají tyto skutečnosti:

-dlužník podal dne 2.7.2014 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení společného oddlužení manželů. V návrhu uvedl, že má 11 věřitelů a 20 závazků, podle seznamu pohledávek má 7 věřitelů s 13 nezajištěnými a vykonatelnými pohledávkami, 1 věřitele s pohledávkou vykonatelnou a zajištěnou, ve výši celkem 1.278.658 Kč, všechny více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužník (oba manželé) byli nezaměstnaní, vevidenci ÚP a již bez podpory v nezaměstnanosti a mají mít pro případ pravomocně schváleného oddlužení příjem z darovací smlouvy od pana Marcela Holase měsíčně 8.700 Kč. Dlužník v prohlášení o podnikání uvedl, že a) je ke dni podání návrhu nepodnikající fyzickou osobou, b) nepodnikala, oba nemají závazky z podnikání. Usnesením ze dne 16. 9. 2014, č. j. KSBR 29 INS 18166/2014-A-11 soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil oddlužení dlužníka, vtěchto výrocích nabylo rozhodnutí soudu právní moci dne 16. 9. 2014.

-insolvenční správce vzhledem ke zjištěným příjmům a stavu majetku a v případě, že se finanční situace dlužníků nezmění do doby konání první schůze věřitelů, která se uskuteční dne 1. 12. 2014 (tzn. v případě, že si dlužníci najdou zaměstnání, příp. budou schopni doložit novou darovací smlouvu na částku min. ve výši 9.700 Kč měsíčně či jiný postižitelný příjem), navrhl (nezajištěným věřitelům, popř. soudu), zamítnutí schválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníků.

V rámci schůze věřitelů insolvenční správce doplnil, že pro věřitele by bylo výhodnější oddlužení dlužníků, příslib zaměstnání dlužníka lze možno považovat za reálné, stím že v měsíci lednu doloží dlužník pracovní smlouvu, z které bude zřejmé, jakou částku bude za svou práci pobírat. Na schůzi věřitelů uvedla dlužnice b), že dlužnici bude přiznán starobní důchod a dlužník a) uvedl, že má závazný příslib zaměstnání.

Ke svým příjmům dlužník doložil pracovní smlouvu dlužnice b) na dobu určitou od 1.4.2015 do 31.10.2015 na veřejně prospěšné práce s hrubou mzdou 9.200 Kč, kterou neplnila správci. Dlužnici b) měl být přiznán starobní důchod ve výši 7.000 Kč, zkterého nelze ničeho zadržovat a dále pracovat nehodlá. Dlužník a) nedoložil pracovní smlouvu.

Insolvenční soud nařídil před rozhodnutím o prohlášení konkursu jednání na den 30. listopadu 2015. K jednání se dostavila pouze dlužnice b) stím, že dlužník a) je nemocný. Insolvenční správce doložil zprávu, zkteré vyplývá, že dlužník a) se vrátil ze zahraničí, onemocněl, zatím není evidován na úřadu práce a nepobírá žádné dávky. Dlužnice sdělila, že má zatím požádáno o starobní důchod a je evidována na úřadu práce a nepobírá žádné dávky. Celková výše nezajištěných závazků činí 1.612.037,64 Kč. Aby dlužníci uhradili alespoň 30 % pokračování-4-KSBR 29 INS 18166/2014 svých závazků, musela by činit měsíční splátka 9.700 Kč (včetně zálohy a odměnu IS). Dlužník uhradili zálohy a odměnu insolvenčnímu správci pouze za měsíce září až listopad 2014. Celková dlužná částka na zálohách činí za měsíce prosinec 2014 až listopad 2015 částku 19.602 Kč. Insolvenční správce navrhl na prohlášení konkursu na majetek dlužníků. Podle sdělení dlužníka z příjmu v Anglii přivezl 400-600 liber, správci neplnil ničeho, předpokládá zaměstnání dlužníka a) a plnění z daru.

Později přes pokyn soudu dlužník již nedoložil ničeho a soud rozhodl napadeným usnesením.

Odvolací soud se ztotožňuje se skutkovým stavem zjištěným soudem prvního stupně a na něj odkazuje. Z něj je zcela správný závěr, že je dán důvod pro zrušení oddlužení proto, že dlužník ze svých příjmů není schopen splnit hranici plnění nezajištěným věřitelů minimálně ve výši 30 % přihlášených nezajištěných pohledávek za pět let a že dlužník jednal vůči věřitelům nepoctivě, nebot, příjmy měl, ale na úhradu věřitelům je nepoužil. Odvolací soud pak nemá žádných pochyb o tom, že dlužník koná nedbale (přinejmenším co do zavinění ve formě nedbalosti nevědomé), jestliže neustále slibuje doložit příjmy a pracovní smlouvy, dokonce je uvádí jako přílohy svých podání, avšak přes pokyny soudu reálně nedokládá ničeho.

Ztěchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumatjen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. srpna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu