2 VSOL 322/2012-A-30
KSOS 14 INS 4059/2011 2 VSOL 322/2012-A-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 63 01 72 29, bytem Úvalno 106, PSČ 793 91, o insolvenčním návrhu dlužníka, spojeném s návrhem na oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 15.4.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.3.2012, č.j. KSOS 14 INS 4059/2011-A-25,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.3.2012, č.j. KSOS 14 INS 4059/2011-A-25, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 108 odst. 1, odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka s odůvodněním, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 11.03.2011. Usnesením ze dne 29.11.2011, č.j. KSOS 14 INS 4059/2011-A-16 uložil soud dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč (správně 15.000,-Kč), a to ve lhůtě sedmi dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, které bylo dlužníku doručeno 12.12.2011. Dlužník proti tomuto usnesení podal včas odvolání, usnesením ze dne 25.1.2012, č.j. 2 VSOL 37/2012-A -21 Vrchní soud v Olomouci uvedené usnesení potvrdil, právní moci nabylo dne 22.2.2012 a lhůta pro zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uplynula dne 29.2.2012. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.3.2012 nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení do 15.3.2012 zaplacena. Proto postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu ve výši 15.000,-Kč, aniž přihlédl k tomu, že požádal o splátkování nákladů řízení ani k jiným skutečnostem. Nyní napadené usnesení však nemůže obstát proto, že v odůvodnění se soud odvolává na nezaplacení jiné částky, než sám soud požadoval. Navrhl zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Jak již poukázal soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Ustanovení § 108 odst. 3 IZ dále stanoví, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužník svým insolvenčním návrhem, spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal zjištění jeho úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 29.11.2011, č.j. Krajský soud v Ostravě vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů od jeho právní moci, současně v něm vysvětlil účel a důvody pro uložení zálohy a rovněž dlužníka náležitě poučil, jednak o následcích pro případ, že záloha nebude ve stanovené lhůtě zaplacena a dále, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Na základě včasného odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil svým usnesením ze dne 25. ledna 2012, č.j. 2 VSOL 37/2012-A-21. Posledně uvedené usnesení bylo dlužníku doručeno dne 22.2.2012, téhož dne nabylo právní moci. Jelikož dlužník ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu v požadované výši nezaplatil, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Jestliže tedy dlužník na základě pravomocného usnesení soudu prvního stupně ze dne 29.11.2011 (A-16), ve znění potvrzujícího usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.1.2012 (A-21) zálohu v požadované výši a lhůtě nezaplatil, pak byl další postup soudu prvního stupně zcela v souladu se zákonem a to s ust. § 108 odst. 3 IZ, když předmětné řízení zastavil. O tomto následku byl dlužník soudem prvního stupně řádně poučen.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. Na věcné správnosti nápadného usnesení nemůže nic změnit ani to, že se v jeho odůvodnění soud prvního stupně dopustil pochybení ohledně konstatování výše požadované zálohy.

Dále pro úplnost, s ohledem na obsah odvolacích námitek, odvolací soud dodává, že povolit dlužníku zaplacení zálohy ve splátkách nebylo možné, protože záloha na náklady insolvenčního řízení (jejíž smysl a účel, včetně výše byl dlužníku již v předchozích pravomocných rozhodnutí vysvětlen) je pro činnost insolvenčního správce potřebná (a měl by jí mít k dispozici) bezprostředně po rozhodnutí o úpadku. Proto není-li záloha zaplacena do vydání rozhodnutí o úpadku, může insolvenční soud řízení zastavit. Tak se také stalo v přezkoumávaném případě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu