2 VSOL 32/2018-A-12
č. j. KSBR 47 INS 21153/2017 2 VSOL 32/2018-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: Ladislav anonymizovano , anonymizovano bytem Požární 474, 691 05 Zaječí zastoupeného JUDr. Tomášem Palíkem, advokátem sídlem třída Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSBR 47 INS 21153/2017-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSBR 47 INS 21153/2017-A-5 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zamítl insolvenční návrh na povolení oddlužení (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.) a dlužníku uložil povinnost uhradit Mgr. Tomáši Palíkovi, advokátovi se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1946/35, PSČ 602 00, ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto výroku odměnu za sepis a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem povolení oddlužení ve výši 4 840 Kč včetně DPH (výrok III.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 20. 11. 2017 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Příjmy dlužníka tvoří starobní důchod ve výši 9 371 Kč měsíčně, příjem z dohody o provedení práce v průměrné výši 4 666 Kč měsíčně a dlužník dále obdrží formou daru částku 6 400 Kč měsíčně po dobu 5 let. Čistý měsíční příjem dlužníka za období od srpna do října 2017 představoval dle insolvenčního soudu částku 13 066 Kč. V případě postižení odměny z dohody o provedení práce insolvenční soud odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 VSPH 1253/2014. Z invalidního důchodu podléhá výkonu rozhodnutí, srážkami ze mzdy (po zohlednění manželky dlužníka) částka 1 118 Kč měsíčně, když od této částky je potřeba odečíst zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 900 Kč bez DPH. Pro oddlužení by při celkové výši nezajištěných závazků 1 840 254 Kč zbývalo po přičtení 384 000 Kč (dar za 5 let) pouze 398 806 Kč, což je 21,67 % (1 118 x 60 + 384 000 + 13 066-odměna a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 65 340 Kč za pět let, které musí dlužník v rámci oddlužení rovněž uhradit-informativní výpočet lze isir.justi ce.cz -2-KSBR 47 INS 21153/2017

získat na www.insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html). Dle předloženého seznamu majetku dlužník nevlastní majetek, který by bylo možné zpeněžit a z výtěžku zpeněžení uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů, a oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty tudíž nepřichází v úvahu. Insolvenčnímu soudu tak nezbylo než insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení zamítnout, jelikož příjmy dlužníka nemohou uspokojit pohledávky věřitelů v minimální výši 30 % hodnoty plnění, a z předloženého návrhu nevyplývá, že by dlužník disponoval vyjádřením věřitelů, kteří s nižším plněním vyslovili souhlas. Současně rozhodl o zastavení insolvenčního řízení, jelikož v projednávaném případě nebyla naplněna žádná z podmínek pro jeho další pokračován.

3. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že v návrhu na povolení oddlužení doložil příjmy z dohody o provedení práce ve výši 4 666 Kč měsíčně čistého, současně pobírá starobní důchod ve výši 9.371 Kč měsíčně a po pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře mu bude dle uzavřené darovací smlouvy vyplácena částka 6.400 Kč měsíčně. Nesouhlasí proto s výpočtem provedeným insolvenčním soudem, neboť měsíčně je pro oddlužení plněním splátkového kalendáře použít částku 10 629 Kč. Věřitelům by tak za dobu 5 let byla zaplacena částka 563 930 Kč, což je více než 30 % hodnoty jejich nezajištěných závazků. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu zrušil a rozhodl o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

4. Podle § 7 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), a dospěl k následujícímu závěru.

6. Skutková zjištění insolvenčního soudu, pokud jde o určení jednotlivých příjmů dlužníka a jejich výše, majetkových poměrů dlužníka a celkové výše pohledávek nezajištěných věřitelů, kteří s nižším plnění v rámci oddlužení nesouhlasili, jsou správná a odvolací soud na ně pro stručnost odkazuje.

7. Podle § 88 odst. 1 IZ insolvenční soud rozhoduje v insolvenčním řízení usnesením.

8. Podle § 157 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 47 INS 21153/2017

důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním.

9. Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

10. Podle § 398 odst. 1 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části.

11. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

12. Při určení rozsahu, v jakém lze příjmy dlužníka při oddlužením plněním splátkového kalendáře postihnout odkazuje insolvenční zákon výslovně na úpravu obsaženou v § 279 o. s. ř.

13. Podle § 279 odst. 1 o. s. ř. z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

14. Podle § 279 odst. 3 o. s. ř. vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině.

15. Dle názoru odvolacího soudu jsou skutkové závěry insolvenčního soudu obsažené v odůvodnění napadeného rozhodnutí ve vztahu k určení míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů neurčité, neboť není zřejmé, jak insolvenční soud s ohledem na zjištěnou výši jednotlivých příjmů dlužníka dospěl k částce 13 066 Kč, jež má představovat jeho průměrný čistý měsíční příjem za období od srpna do října 2017, a zda z této částky vycházel při stanovení postižitelné výše dlužníkových příjmů, když ji při svém výpočtu zohlednil ve výši 1 188 Kč měsíčně, ačkoliv tato by měla z jím uvedeného příjmu (po zohlednění nezabavitelné částky na manželku) činit částku 4 560 Kč měsíčně. Není tedy zřejmé, které z příjmů dlužníka a v jakém rozsahu vzal insolvenční soud pro účely stanovení

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 47 INS 21153/2017

výše měsíční splátky dlužníka a z ní plynoucí částky určené za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v úvahu.

16. Za situace, kdy není zřejmé, jakým způsobem insolvenční soud dospěl k částce 398 806 Kč, určené k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, jejichž celková výše činí 1 840 254 Kč, nelze ověřit správnost závěru, že by míra upokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činila v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře 21,67 %.

17. Shora uvedené skutečnosti pak vedou logicky k závěru, že rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí návrhu dlužníka na povolení oddlužení (nikoli insolvenčního návrhu na povolení oddlužení, jak nesprávně uvádí ve výroku I. napadeného rozhodnutí insolvenční soud) odkazující na ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, tedy že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, když tito věřitelé s nižším plněním nesouhlasili, je pro svoji nesrozumitelnost nepřezkoumatelné.

18. Proto odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř. zrušil a s odkazem na ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

19. V něm insolvenční soud znovu rozhodne o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, přičemž vezme v úvahu vyjádření věřitele EFEKT, spol. s r.o. (č. d. A-8) a přihlédne k dlužníkem předložené darovací smlouvě ze dne 18. 7. 2016 na částku 6 900 Kč měsíčně (č. d. A-10). Své rozhodnutí pak řádně, srozumitelně a přesvědčivě odůvodní.

20. Odvolací soud dále připomíná, že dle § 299 odst. 1 o. s. ř., účinného od 1. 9. 2015, se ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce, a právní závěry obsažené v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 8. 2014, sen. zn. 3 VSPH 1253/2014 tak již nelze použít.

21. V dalším průběhu řízení je insolvenční soud právním názorem odvolacího soudu vázán (§ 226 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání dle § 237 odst. 1 písm. k) o. s. ř. přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá