2 VSOL 311/2015-A-15
KSOL 10 INS 25576/2014 2 VSOL 311/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Brhlem v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem 783 16, Dolany 186, o insolvenčním návrhu dlužnice s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 27. ledna 2015, č.j. KSOL 10 INS 25576/2014-A-8

takto:

I. Odvolací řízení o odvolání dlužnice Jany anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 27. ledna 2015, č.j. KSOL 10 INS 25576/2014-A-8 s e z a s t a v u j e .

II. Dlužnice nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením insolvenční návrh pro neodstraněné vady příloh odmítl.

Navrhovatelka podala proti usnesení blanketní odvolání, které posléze po výzvě soudu k odstranění vad odvolání podáním ze dne 9.3.2015 vzala zcela zpět.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 9.9.2014, proto je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění po novele provedené zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas oprávněnou osobou a odvolatelka s odvoláním disponovala, rozhodl v souladu s ustanovením § 207 odst. 2 o.s.ř. tak, že předseda senátu odvolacího soudu odvolací řízení zastavil (§ 218c o.s.ř.). Současně nepřiznal dlužnici náhradu nákladů odvolacího řízení (§ 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.)

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 25. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu