2 VSOL 310/2016-B-109
KSOS 14 INS 9423/2010 2 VSOL 310/2016-B-109

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Lidečku 459, PSČ 756 12, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, rozhodl o odvolání věřitele Miroslava Kunety, bytem ve Zlíně, Karolíny Světlé 490, PSČ 760 01, zastoupeného Mgr. Martinem Zvoníčkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Lešetín VI./671, PSČ 760 01, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2015, č. j. KSOS 14 INS 9423/2010-B-88,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) udělil insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěného majetku dlužníka sepsaného pod položkou č. 15 až 18 Doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 16.4.2013, založeného na č. l. B-43 spisu, to je nemovitostí na LV č. 861, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Lidečko, obec Lidečko a okres Vsetín-zajištěnému věřiteli č. 29 Ing. Ivo Šenkyříkovi, Zámecká 329, Zlín-Štípa, PSČ 761 86, ve výši 1.387.945,20 Kč, s tím, že insolvenční správce je povinen tuto částku zajištěnému věřiteli vyplatit do 15 dnů od právní moci usnesení (bod I. výroku), insolvenčnímu správci uložil povinnost podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli do 30 dnů od právní moci usnesení (bod II. výroku) a povolil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 33.729,94 Kč včetně DPH (bod III. výroku). isir.justi ce.cz

Podle odůvodnění tohoto usnesení navrhl insolvenční správce vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli Ing. Ivo Šenkyříkovi. Pohledávka tohoto věřitele byla zjištěna jako zajištěná ve výši 2.047.100 Kč, zajištěná je nemovitostmi uvedenými ve výroku usnesení a věřitel je zajištěným věřitelem prvním v pořadí, s datem vzniku zajištění 8.2.2010. Pohledávka věřitele č. 30 Miroslava Kunety byla zjištěna ve výši 887.731,92 Kč jako nezajištěná. Tento věřitel nebude uspokojen z výtěžku zpeněžení této nemovitosti, neboť má vůči dlužníkovi pouze tuto peněžitou nezajištěnou pohledávku. Nemovitosti byly zpeněženy za 1.500.000 Kč, náklady se správou činily 78.324,86 Kč, insolvenční správce vypočetl svoji odměnu z částky určené k vydání zajištěným věřitelům (33.729,94 Kč včetně DPH).

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel č. 30 Miroslav Kuneta (dále jen odvolatel ). Namítal, že jeho nárok je odvozený od skutečnosti, že vůči dlužníkovu majetku dosáhl jako první rozhodnutí o neúčinnosti právních úkonů dlužníka vůči své osobě. Rozhodnutí nabylo právní moci před právní mocí rozhodnutí o úpadku, proto má odvolatel právo na uspokojení své pohledávky z plnění z neúčinného právního úkonu s prioritou vůči majetkové podstatě, insolvenčnímu správci i vůči všem subjektům s pozdějšími právy včetně zajištěného věřitele č. 29. Tento názor zastával i insolvenční správce, který insolvenčnímu soudu opakovaně navrhl vydání výtěžku odvolateli. O sepsání majetku do majetkové podstaty nebyl odvolatel vyrozuměn, nebyl ani vyzván, aby své lepší právo uplatnil incidenční žalobou proti insolvenčnímu správci, byť o tomto právu nebylo až do dne 17.9.2015 z pohledu postupu insolvenčního správce pochyb. Podle odvolatele je možné odstranit vytýkané vady v řízení před odvolacím soudem a po zopakování důkazů (přihlášky pohledávky odvolatele a návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení) rozhodnout. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že udělí insolvenčnímu správci souhlas s tím, aby z výtěžku zpeněžení bylo prioritně vydáno plnění odvolateli ve výši 887.731,92 Kč.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda odvolatel jako věřitel, který nepodal námitky proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení, je oprávněn podat proti usnesení insolvenčního soudu o vydání výtěžku zpeněžení odvolání. Dospěl k závěru, že tomu tak v daném případě není.

Podle § 298 odst. 1 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Podle odstavce 2, výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. Podle odstavce 3, proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví. Podle odstavce 7, rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Z výše uvedených ustanovení insolvenčního zákona je zřejmé, že právo podat odvolání proti usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení je ti z nich, kteří proti návrhu správce včas uplatnili své námitky. V posuzované věci byl návrh insolvenčního správce Ing. Borka Placra o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení a s vydáním odměny insolvenčnímu správci ze dne 30.9.2015 zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 30.9.2015. Proti tomuto návrhu nebyly podány žádné námitky. Insolvenční soud tedy na základě tohoto návrhu insolvenčního správce vydal dne 22.10.2015 usnesení, kterým návrhu vyhověl a udělil insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěného majetku dlužníka zajištěnému věřiteli Ing. Ivo Šenkyříkovi.

Výklad, dle něhož by měl legitimaci k podání odvolání i věřitel, který proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení nepodal žádné námitky, by byl v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Lze tedy uzavřít, že proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat odvolání věřitelé, kterým nemá být dle usnesení výtěžek zpeněžení zajištěného majetku dlužníka vydán, pouze tehdy, nebylo-li vyhověno jejich (podaným) námitkám. Jen ti věřitelé, kterým výtěžek má být vydán, mohou odvolání podat i tehdy, pokud námitky sami nepodali.

Odvolací soud proto postupoval podle § 218, písm. b) o. s. ř. a odvolání věřitele Miroslava Kunety odmítl jako odvolání podané osobou neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 25. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu