2 VSOL 31/2016-B-61
KSBR 33 INS 20461/2014 2 VSOL 31/2016-B-61

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Cooptel, stavební a.s., se sídlem Brno, Černovické nábřeží 501/7a, PSČ 618 00, IČ: 25560271, zastoupeného advokátem Mgr. Lubomírem Kinclem, se sídlem Brno, Čechyňská č. 16, PSČ 602 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, Brno, PSČ 601 52, o odměně a náhradě hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně JUDr. Mgr. Martiny Jihochové Matyášové, se sídlem Praha 1, Washingtonova 25, PSČ 110 00, o odvolání této správkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 33 INS 20461/2014-B-42, ze dne 8.12.2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 33 INS 20461/2014-B-42, ze dne 8.12.2015 s e m ě n í jen tak, že odvolané insolvenční správkyni JUDr. Mgr. Martině Jinochové Matyášové se přiznává odměna ve výši 155.485 Kč (včetně 21% DPH), a celkem tedy částka činí 165.208 Kč (včetně 21% DPH).

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně přiznal odvolané insolvenční správkyni odměnu ve výši 128.260 Kč včetně 21% DPH, na náhradě hotových výdajů 9.723 Kč včetně 21% DPH, a celkem tedy částku 137.983 Kč.

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční správkyni, která byla ustanovena do funkce 9.6.2015, odvolala schůze věřitelů a insolvenční soud toto její rozhodnutí potvrdil usnesením ze 7.8.2015 a ustanovil do funkce nového insolvenčního správce, a to společnost AS ZIZLAVSKY v.o.s. Usnesením z 24.8.2015 insolvenční soud povolil reorganizaci dlužníka. Odvolaná insolvenční správkyně podáním z 20.8.2015 požádala o přiznání náhrady hotových výdajů ve výši 9.723 Kč včetně 21 % DPH, dále odměny za přezkoumání 106 přihlášek pohledávek, které byly zařazeny na přezkum ve výši 128.260 Kč včetně 21% DPH, a dále požádala o odměnu za činnost ve výši 27.500 Kč, kde si účtovala sazbu částkou 1.000 Kč za hodinu. Soud prvního stupně s poukazem na ustanovení § 38 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), na ustanovení § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., která upravuje mimo jiné odměnu insolvenčního správce a náhradu jeho hotových výdajů, přiznal insolvenční správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů dle jejího vyúčtování s výjimkou částky 27.500 Kč, kterou vyúčtovala odvolaná správkyně za činnost, když dovodil, že tato není důvodná, neboť odměna, kterou jí přiznal, dostatečně pokrývá všechny činnosti, které odvolaná správkyně vykonala do svého odvolání z funkce.

Toto usnesení napadla odvolaná insolvenční správkyně odvoláním. V něm poukázala na to, že dle jejího názoru závěr soudu prvního stupně je založen na nesprávném právním posouzení věci, neboť jen za přezkoumání přihlášek pohledávek dle ustanovení § 2a vyhlášky 313/2007 Sb. určuje odměnu insolvenčního správce pouze za přezkoumání přihlášek pohledávek, které jsou zařazeny k přezkumnému jednání. Zásadě odměny však odporuje, aby soud odměnu za ostatní činnost správci nepřiznal. Odměna za přezkum pohledávek nemůže tedy zahrnovat odměnu za ostatní činnosti, které insolvenční správce vykonává. Dále poukázala na ustanovení § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., dle které nelze-li odměnu určit postupem dle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím k délce doby a rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti. Dle jejího názoru skutečnost, že jí za tyto činnosti soud prvního stupně žádnou odměnu nepřiznal, odporuje mimo jiné i Listině základních práv a svobod. Poukázala na rozhodovací praxi soudů v rozhodnutích, ve kterých byla hodnocena činnost insolvenčního správce částkou 1.000 Kč za hodinu, a to na usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 2 VSOL 281/2010-A-34, KSOS 36 INS 2311/2010 , a dále na usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 42 INS 2270/2015-B-24, z 26.6.2015, kde dospěl soud k témuž závěru. Tato usnesení k odvolání přiložila. Navrhla, aby odvolací soud změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že jí přizná celou odměnu dle jejího vyúčtování.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu v přezkoumávané věci vyplývá správnost skutkových zjištění, která uvedl soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o to, že insolvenční správkyně byla ustanovena do funkce 9.6.2015 a odvolána 7.8.2015, a dále že o způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací bylo rozhodnuto až po jejím odvolání z funkce insolvenční správkyně, a to usnesením ze 24.8.2015. Z obsahu spisu dále vyplývá, že odvolaná insolvenční správkyně podala soudu prvního stupně dne 20.8.2015 zprávu insolvenčního správce o své činnosti a vyúčtování odměny a hotových výdajů. V ní uvedla, že po ustavení do funkce kontaktovala dlužníka o poskytnutí součinnosti ke zjištění majetku, oslovila státní orgány, instituce, banky. Výsledek zjištění byl uveden ve zprávě z 27.7.2015 (zpráva je založena na č.l. B-8 spisu), dále uvedla, že v insolvenčním řízení bylo přihlášeno celkem 111 přihlášek pohledávek 109 věřitelů s celkovou výší pohledávek 92.284.309,73 Kč. K přezkumnému jednání bylo zařazeno 106 přihlášek pohledávek. Zjištěný majetek dlužníka zahrnula do soupisu majetkové podstaty zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Ustanovenému správci 11. 8. 2015 předala písemnou i elektronickou dokumentaci a předávací protokol ke své zprávě přiložila. Odměnu vyúčtovala dle vyhlášky 313/2007 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014, a to dle § 2a za 106 přihlášek po 1.000 Kč plus DPH ve výši 21 %, celkem odměna 128.260 Kč. Dále vyúčtovala na odměně sazbou 1000 Kč za hodinu s poukazem na rozhodovací praxi Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Hradci Králové (když odkázala na rozhodnutí, která uvedla i v odvolání proti napadenému usnesení) tuto činnost: převzetí věci a seznámení se stavem řízení 2,5 hod., vyžádání součinnosti ke zjištění majetkové situace dlužníka 2 hod., místní šetření v sídle dlužníka, včetně cesty do sídla dlužníka a pořízení podrobného zápisu z jednání 7 hod., místní šetření v ulici Gajdošova 0,5 hod., zpracování součinnosti, sestavení dílčí zprávy 3 hod., výzvy na opravu přihlášek později zařazených do přezkumného jednání 3 hod., přezkoumání přihlášek nezařazených do přezkumného jednání, výzvy o opravy přihlášených pohledávek 3 hod., účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů, cesta do místa jednání Praha-Brno a zpět 5 hod., příprava agendy k předání novému správci 1,5 hod., celkem 27,5 hod. po 1.000 Kč a k tomu 21 % DPH. Na odměně tedy celkem účtovala 161.535 Kč. Dále vyčíslila hotové výdaje částkou 9.723 Kč. Soud prvního stupně vyhláškou ze dne 2.11.2015, zveřejněnou téhož dne v insolvenčním rejstříku, oznámil, že odvolaná správkyně předložila zprávu o činnosti a vyúčtování své odměny a hotových výdajů s tím, že tato zpráva bude zveřejněna od 2.11.2015 v insolvenčním rejstříku a do 15 dnů od jejího zveřejnění lze proti ní u insolvenčního soudu podat námitky. Z obsahu spisu dále vyplývá, že námitky proti zprávě odvolané insolvenční správkyně podány nebyly a ustanovený insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. ve své zprávě z 6.11.2015 vyjádřil souhlas s výší vyúčtované odměny a hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně s tím, že dle jeho názoru je vyúčtovaná výše odměny v souladu s vyhláškou 313/2007 Sb. Poté vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

Podle ustanovení § 38 odst. 5 IZ, insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Podle ustanovení § 38 odst. 6 IZ, způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

Především je nutno uvést, že soud prvního stupně postupoval v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 insolvenčního zákona, když přiměřeně aplikoval v případě podané zprávy a vyúčtování odměny a výdajů odvolané insolvenční správkyně ustanovení § 304 insolvenčního zákona o konečné zprávě. V jeho procesním postupu tedy odvolací soud žádné vady neshledal.

Vyhláška č. 313/2007 Sb. v platném znění stanoví způsob určení odměny insolvenčního správce a náhradu jeho hotových výdajů a dále odměnu členů a náhradníků věřitelského výboru a náhradu jejich nutných výdajů. Podle ustanovení § 2a této vyhlášky, pokud způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000 Kč, nejvýše však 1 mil. Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, nejméně 45.000 Kč.

Při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem stanoví další část odměny insolvenčního správce vyhláška 313/2007 Sb. v § 1 a v případě, že je úpadek řešen reorganizací, stanoví další část odměny insolvenčního správce § 2 této vyhlášky a v případě oddlužení je odměna stanovena v § 3 vyhlášky a v § 4 vyhlášky je

řešeno určení odměny v případě přeměny reorganizace v konkurs a v případě zrušení schváleného oddlužení a řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ustanovení § 5 vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem dle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Odvolací soud se zřetelem na shora citovaná ustanovení insolvenčního zákona a vyhlášky č. 313/2007 Sb. a i s přihlédnutím k tomu, že dlužník je akciovou společností, u níž přichází v úvahu jako způsob řešení jeho úpadku buď konkurs, nebo reorganizace, shledal věcně správným usnesení soudu prvního stupně, pokud přiznal odvolané insolvenční správkyni v souladu s jejím vyúčtováním odměnu za přezkum přihlášených pohledávek dle shora citovaného ustanovení § 2a vyhlášky 313/2007 Sb. včetně DPH. Stejně tak s ohledem na vyúčtování a obsah insolvenčního spisu správně přiznal odvolané správkyni dle jejího vyúčtování i náhradu hotových výdajů včetně daně z přidané hodnoty.

Rozhodným pro přezkoumání odvoláním napadeného usnesení tedy zůstalo to, zda důvodně zahrnula odvolaná insolvenční správkyně do svého vyúčtování i částku 27.500 Kč za činnosti, které ve své zprávě označila včetně jejich časového rozsahu a za které účtovala 1000 Kč za hodinu. Ve vztahu k této skutečnosti se odvolací soud ztotožňuje s názorem vyjádřeným v odvolání i v judikatuře soudů, na kterou odvolatelka odkázala, a to v tom smyslu, že je nutno respektovat skutečnost, že odvolaná insolvenční správkyně mimo přezkumu pohledávek zajišťovala v průběhu své činnosti v insolvenčním řízení i jiné činnosti, ať již v souvislosti se soupisem majetkové podstaty a zjištěním majetkové situace dlužníka včetně příslušných šetření a včetně předání agendy novému správci. Namísto části odměny, kterou pro způsoby řešení úpadku konkursem či reorganizací stanoví vyhláška 313/2007 Sb. v citovaných ustanoveních § 1 a § 2, je tedy nutno v případě další části odměny odvolané insolvenční správkyně postupovat dle odvolacího soudu dle ustanovení § 5 této vyhlášky, a určit tedy odměnu s přihlédnutím k délce, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce, protože odměnu za tyto činnosti nelze určit dle ustanovení § 1 až 4 vyhl. 313/2007 Sb. v platném znění. Tuto svou činnost vymezila insolvenční správkyně ve zprávě o své činnosti, kde k ní také přiřadila příslušnou časovou náročnost. Odvolací soud se v tomto smyslu zcela ztotožňuje s rozsahem její činnosti tak, jak ji uvedla ve své shora citované zprávě z 20.8.2015 včetně jejího časového rozsahu s dále uvedenými výjimkami. Odvolací soud nesouhlasí s rozsahem činnosti 3 hod., pokud jde o výzvy na opravu přihlášek později zařazených do přezkumného jednání. Pokud jde totiž o tento druh činnosti, má odvolací soud za to, že tyto činnosti jsou zcela kryty odměnou dle § 2a vyhlášky 313/2007 Sb., tedy odměnou z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek. Stejně tak, pokud jde o účast na přezkumném jednání. Proto odvolací soud považuje za správné vyčíslení těchto činností insolvenční správkyně pouze v rozsahu 22,5 hod. Nezahrnuje tedy do odměňovaných činností správkyně výzvu na opravu přihlášek později zařazených do přezkumného jednání v rozsahu 3 hod. a dále účast při přezkumném jednání v rozsahu 2 hod. Ostatní odvolanou správkyní vymezené činnosti nepochybně správkyně vykonávala a i časový rozsah jí uváděný odpovídá těmto činnostem. Odvolací soud se rovněž ztotožňuje se shora citovanou judikaturou soudů, pokud jde o výši ocenění hodiny činnosti insolvenčního správce částkou 1.000 Kč.

Se zřetelem na toto zdůvodnění odvolací soud změnil odvoláním napadené usnesení (při přiměřené aplikaci ustanovení § 220 o.s.ř.) pouze v tom smyslu, že zvýšil odměnu přiznanou soudem prvního stupně insolvenční správkyni o částku 22.500 Kč a k tomu jí přiznal i 21% DPH z této částky ve výši 4.725 Kč. Takto tedy zvýšil odměnu insolvenční správkyně na částku 155.485 Kč, takže celkem včetně hotových výdajů jí přísluší 165.208 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 22. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu