2 VSOL 309/2012-A-20
KSOS 13 INS 14878/2011 2 VSOL 309/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Petry anonymizovano , anonymizovano , bytem Dr. Antonína Vaculíka 1893, 783 01 Frýdek-Místek, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.3.2012, č. j. KSOS 13 INS 14878/2011-A-15,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení dlužnice bylo dne 22.8.2011 zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 13.12.2011, č. j. KSOS 13 INS 14878/2011-A-6 byla dlužnici uložena záloha na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo přezkoumáno Vrchním soudem v Olomouci, který jej svým rozhodnutím ze dne 13.2.2012, sp. zn. 2 VSOL 846/2011-A-11 potvrdil. Usnesení nabylo právní moci dne 22.2.2012, přičemž záloha měla být zaplacena nejpozději dne 29.2.2012. Vzhledem k tomu, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila, postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. V něm uvedla, že se změnily její osobní a majetkové poměry a předložila darovací smlouvu ze dne 12.4.2012 uzavřenou s Jiřím Šampalíkem, který se zavázal, že bude dlužnice měsíčně přispívat 1.500,-Kč. Dále dlužnice zopakovala své námitky uvedené již v jejím odvolání proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, zejména námitky týkající se sloučení řízení s insolvenčním řízením jejího manžela Milana Fedáka.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužnice insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdila, že má dva nezajištěné věřitele s pohledávkami ve výši cca 306.000,-Kč, její příjem činí 7.881,-Kč, je vdaná a má dvě vyživovací povinnosti.

Dále z obsahu spisu plyne, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 13 INS 14878/2011-A-6 ze dne 13.12.2011 uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dospěl k závěru, že dlužnice by nebyla schopna uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek (§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ). Současně dlužnici poučil, že nezaplatí-li zálohu ve stanovené lhůtě, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Z podnětu dlužnicí podaného odvolání přezkoumal usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy Vrchní soud v Olomouci, který je svým usnesením č. j. KSOS 13 INS 14878/2011, 2 VSOL 846/2011-A-11 ze dne 13.2.2012 potvrdil. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 22.2.2012 a lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uplynula dne 29.2.2012.

Za situace, kdy byla dlužnici pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení rozhodující především to, zda dlužnice jako insolvenční navrhovatelka zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatila, či nikoliv. Skutečnost, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila (a to ani v průběhu tohoto odvolacího řízení), zcela nepochybně plyne z obsahu spisu a dlužnice ji nezpochybňuje.

Odvolací námitky dlužnice považuje odvolací soud za nedůvodné. Předně se jedná o námitky obsahově shodné s námitkami, které dlužnice uplatnila již ve svém odvolání proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolací soud se s těmito námitkami vypořádal v důvodech svého usnesení č. j. KSOS 13 INS 14878/2011, 2 VSOL 846/2011-A-11 ze dne 13.2.2012, na které lze v podrobnostech odkázat. Nadto se v dané fázi insolvenčního řízení jedná o námitky bezpředmětné, neboť jejich řešení nemůže ovlivnit správnost usnesení, jímž bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy. Rovněž nevýznamné je v rovině přezkumu napadeného usnesení i to, že dlužnice ke svému odvolání doložila darovací smlouvu ze dne 12.4.2012.

Protože dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradila, je napadené usnesení o zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ věcně správné a jako takové bylo odvolacím soudem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 9. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu