2 VSOL 306/2011-A-26
KSBR 31 INS 8923/2010 2 VSOL 306/2011-A-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Blanky anonymizovano , anonymizovano , bytem Nábřeží 663/8, 695 01 Hodonín, o insolvenčním návrhu věřitele Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 13 58 43 23, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.1.2011, č.j. KSBR 31 INS 8923/2010-A-19,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice (výrok I.), prohlásil na její majetek konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petra Janíčka, Dis. a vyslovil další výroky dle ust. § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice dne 7.1.2011 na jednání před soudem prvního stupně ústně do protokolu odvolání, aniž by konkretizovala rozsah odvolání a uvedla odvolací důvody.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Náležitosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně upravuje § 205 o.s.ř. Podle odstavce 1 tohoto zákonného ustanovení musí být v odvolání vedle obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze zdůvodnit jen důvody, které jsou taxativně vyjmenovány v odstavci 2 tohoto ustanovení.

Z ust. § 212a odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Napadeným rozhodnutím je usnesení o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužnice, tedy rozhodnutí ve věci samé. Proto bylo možno odvolání odůvodnit jen některým z důvodů uvedených v ust. § 205 odst. 2 o.s.ř. Dlužnice na ústním jednání před soudem prvního stupně dne 7.1.2011, kdy ústně do protokolu učinila odvolání, neuvedla žádný odvolací důvod, z jejího přednesu nebylo zřejmé, co konkrétně vytýká rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně, jaké má konkrétní výhrady proti věcné správnosti rozhodnutí, která skutková zjištění soudu prvního stupně jsou nesprávná či nedostatečná, příp. který právní názor soudu prvního stupně pokládá za nesprávný. Soud prvního stupně dlužnici na tomto jednání poučil, že bude vyzvána k upřesnění a doplnění svého odvolání po doručení úplného znění usnesení o zjištění úpadku a prohlášení konkursu.

Úplné znění usnesení o zjištění úpadku a prohlášení konkursu bylo dlužnici doručeno dne 24.2.2011, avšak odvolání nedoplnila ani na výzvu soudu prvního stupně. Dlužnice konečně nedoplnila odvolání o vymezení rozsahu, v jakém rozhodnutí soudu prvního stupně napadá, ani o řádný odvolací důvod přes výzvu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.5.2011, č.j.-A-24, v níž se jí dostalo poučení, jakým způsobem má popsané vady odvolání odstranit. Současně byla poučena o následcích neodstranění vad odvolání. Na usnesení odvolacího soudu, doručené dlužnici dne 31.5.2011, tato nijak nereagovala. S ohledem na to, že neuvedení odvolacího důvodu a rozsahu, v jakém je usnesení soudu prvního stupně napadeno, je vadou, která brání dalšímu pokračování odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 14. června 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu