2 VSOL 3/2018-A-21
č. j. KSBR 45 INS 14571/2017 2 VSOL 3/2018-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníci: a) Radim anonymizovano , anonymizovano bytem 768 13 Nítkovice 47 b) Dagmar anonymizovano , narozená 15. 2. 1990 bytem 767 01 Lubná 102

o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 14571/2017-A-16 ze dne 7. listopadu 2017

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Radima anonymizovano a Dagmar anonymizovano . V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 19. 10. 2017 byli dlužníci vyzváni, aby opravili a doplnili insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že předloží seznam svých závazků se zákonem stanovenými náležitostmi s poučením o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě řádně doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Na tuto výzvu soudu reagovali dlužníci podáním doručeným soudu dne 31. 10. 2017, kterým předložili seznam závazků, avšak tento seznam neobsahuje údaje o splatnosti a výši u všech závazků. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční návrh odmítl.

2. Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Uvedli, že byli vyzváni k doplnění insolvenčního návrhu, což i učinili, tedy předložili seznam závazků se zákonem stanovenými náležitostmi včetně údajů o splatnosti všech jejich závazků, isir.justi ce.cz -2-KSBR 45 INS 14571/2017

a to dne 31. 10. 2017. Splnili tak všechny podmínky pro to, aby bylo rozhodnuto o jejich úpadku a oddlužení plněním splátkového kalendáře.

3. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Z obsahu spisu vyplývá, že dne 30. 6 .2017 dlužníci podali u soudu insolvenční návrh spojený s návrhem dlužníků-manželů na povolení oddlužení, kterým se domáhají rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 14571/2017-A-7 ze dne 30. 6. 2017 soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. K odvolání dlužníků Vrchní soud v Olomouci usnesením č. j. KSBR 45 INS 14571/2017, 2 VSOL 808/2017-A-12 ze dne 12. 9. 2017 toto rozhodnutí změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč se neukládá. V rozhodnutí vyslovil závazný názor, že rozhodnutí soudu o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 IZ je předčasné, neboť dlužníci k návrhu nepřipojili řádný seznam závazků, seznam závazků připojený k návrhu neobsahuje údaje o splatnosti všech jejich závazků. Z tohoto důvodu je třeba, aby soud vyzval dlužníky podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ k odstranění vad této zákonem stanovené přílohy. Usnesením č. j. KSBR 45 INS 14571/2017-A-14 ze dne 19. 10. 2017 byli dlužníci vyzváni, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení opravili a doplnili insolvenční návrh ze dne 28. 6. 2017 tak, že připojí seznam závazků s poučením o náležitostech tohoto seznamu, včetně uvedení údaje o splatnosti závazků a jejich výše. Toto usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 25. 10. 2017. Dlužníci dne 31. 10. 2017 předložili seznam závazků, ve kterém uvedli mimo jiné závazky vůči věřitelům COFIDIS s.r.o., M.B.A. Finance s.r.o., APS CZ & SK services s.r.o., Provident Financial s.r.o., ESSOX s.r.o., O2 Czech Republic, a.s., u kterých neuvedli údaje o jejich splatnosti, pouze uvedli, že je nehradí, případně označili datum poslední úhrady, u závazků vůči věřitelům M.B.A. Finance s.r.o. a APS CZ & SK services s.r.o. pak dlužníci neuvedli ani jejich výši.

6. Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

7. Podle § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 45 INS 14571/2017

majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

8. Podle § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

9. Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

10. V posuzované věci odvolací soud shodně se soudem dospěl k závěru, že dlužníci k insolvenčnímu návrhu nepřipojili seznam závazků, který má náležitosti stanovené v ustanovení § 104 odst. 3 IZ, neboť dlužníci v něm, přes výzvu soudu s poučením o následcích jejího nesplnění, neuvedli údaje o výši a splatnosti u všech svých závazků. Tvrzení o tom, že závazek není hrazen, případně uvedení data jeho poslední úhrady nelze považovat za údaj o splatnosti závazku. Soud proto postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníků podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

11. Na základě shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 45 INS 14571/2017

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá