2 VSOL 294/2012-A-33
KSBR 37 INS 5856/2011 2 VSOL 294/2012-A-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Komenského 525, 696 62 Strážnice, identifikační číslo osoby 13 04 74 42, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.3.2012, č.j. KSBR 37 INS 5856/2011-A-27,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 5.4.2011 domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 22.11.2011, č. j. KSBR 37 INS 5856/2010-A-18 byl dlužník vyzván , aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Současně byl poučen, že nebude-li záloha zaplacena, může soud řízení zastavit. Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka usnesením ze dne 27.2.2012, č. j. 2 VSOL 807/2011-A-24 potvrdil usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné. Usnesení nabylo právní moci dne 13.3.2012. Protože dlužník zálohu nezaplatil, postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm namítl, že byl krácen na svých právech, když dle jeho názoru, má majetek, který by měl stačit na náklady konkursu. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu projednání a rozhodnutí. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek. V návrhu tvrdil, že na označených bankovních účtech se svou manželkou nemají žádné úspory a že společně s ní vlastní běžné vybavení domácnosti. Podle seznamu dlužník vlastní nemovitosti zapsané na LV 2157 pro obec Strážnice a k.ú. Strážnice na Moravě (jedná se o pozemek parc. číslo 3329 účelově využívaný jako vinice, číslo 3330 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy bez čísla popisného, číslo 3331-zahrada a číslo 3332-orná půda). Dlužník, dle seznamu majetku, vlastní osobní automobil Ford Transit kombi, datum první registrace v červnu 2002.

Dále z obsahu spisu plyne, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSBR 37 INS 5856/2011-A-18 ze dne 22.11.2011 uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně dlužníka poučil, že nezaplatí-li zálohu ve stanovené lhůtě, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Z podnětu dlužníkem podaného odvolání přezkoumal usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy Vrchní soud v Olomouci, který je svým usnesením č. j. KSBR 37 INS 5856/2011, 2 VSOL 807/2011-A-24 ze dne 27.2.2012 potvrdil. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 13.3.2012 a lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uplynula dne 16.3.2012.

Za situace, kdy byla dlužníkovi pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení rozhodující především to, zda dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, či nikoliv.

Protože dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradil, je napadené usnesení o zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ věcně správné a jako takové bylo odvolacím soudem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu