2 VSOL 288/2012-P86-8
KSBR 28 INS 13461/2011 2 VSOL 288/2012-P86-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenčním řízení ve věci dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci, identifikační číslo: 270 88 600, se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, o přihlášce pohledávky věřitele SICO RENT s.r.o., identifikační číslo: 289 57 857, se sídlem Jenštejn, Vinořská 96, PSČ 250 73, zastoupeného advokátem JUDr. Václavem Luťchou, se sídlem Praha 1, Opatovická 18, PSČ 110 00, rozhodl o odvolání věřitele doručeném soudu dne 28.3.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 2012, č.j. KSBR 28 INS 13461/2011-P86-3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 2012, č.j. KSBR 28 INS 13461/2011-P86-3, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 173 odst. 1 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávek věřitele SICO RENT s.r.o., (odstavec I. výroku) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení končí (odstavec II. výroku).

V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 3.2.2012, č.j. KSBR 28 INS 13461/2011-A-23 byl zjištěn úpadek dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Soud současně vyzval věřitele dlužníka, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení se nebudou uspokojovat. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 3.2.2012. Poslední den třicetidenní lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů byl 5.3.2012, k zachování této lhůty postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu, nebo podána u insolvenčního soudu. V daném případě byla přihláška pohledávky věřitele SICO RENT s.r.o. insolvenčnímu soudu doručena elektronickou poštou dne 7.3.2012, tedy po stanovené třicetidenní lhůtě. Soud proto postupoval podle ust. §185 IZ a přihlášku pohledávky tohoto věřitele odmítl pro její opožděnost.

Proti tomuto usnesení podal věřitel SICO RENT s.r.o. včasné odvolání, v němž namítal, že přihlášku dle jeho přesvědčení podal včas a důvody k jejímu odmítnutí nebyly dány. Je sice pravdou, že rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno 3.2.2012, následně však byla dne 6.2.2012 zveřejněna v insolvenčním rejstříku výzva, kterou soud vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. Dle § 110 odst. 2 IZ platí, že je-li výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, oznamuje se stejným způsobem, jakým se zahajuje insolvenční řízení, tedy zveřejněním v insolvenčním rejstříku. S ohledem na zveřejnění této výzvy uplynula lhůta k podání přihlášky dne 7.3.2012 a tedy odvolatel, který podal přihlášku elektronickou poštou dne 7.3.2012 ji podal včas ve lhůtě stanovené touto výzvou. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 110 IZ věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (odstavec 1). Insolvenční soud vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení insolvenčního řízení; je-li výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, oznamuje se stejným způsobem, jakým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení (odstavec 2). Přihlášky pohledávek na základě výzvy podle odstavce 2 mohou věřitelé podávat až do rozhodnutí o úpadku. Kratší lhůtu není insolvenční soud oprávněn stanovit. Náležitosti této výzvy stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 3).

Podle ust. § 136 IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2 písm. d/). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (odstavec 3). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odstavec 4).

Ustanovení § 173 odst. 1 IZ určuje, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Konečně ust. § 430 IZ dále stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Dále je třeba uvést, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně vplývá, že předmětné řízení bylo zahájeno dne 1.8.2011 insolvenčním návrhem dlužníka. Vyhláška o zahájení tohoto insolvenčího řízení byla soudem vydána a zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne. V průběhu řízení k insolvenčnímu návrhu dlužníka přistoupil věřitel Volksbank CZ, a.s. Usnesením ze dne 3.2.2012, č.j. KSBR 28 INS 13461/2011-A-23 soud prvního stupně rozhodl o zjištění dlužníkova úpadku, na majetek dlužníka prohlásil konkurs, ustanovil insolvenční správkyní JUDr. Andreu Maláskovou a v odstavci V. výroku tohoto usnesení vyzval všechny věřitele, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k později podaným přihláškám soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dále soud věřitele mimo jiné poučil, že přihlášku je nutno podat na předepsaném formuláři a poučil je o dalších jejích náležitostech. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 3.2.2012 ve 14.25 hod.

Dle obsahu spisu je rovněž skutečností, že dne 6.2.2012 v 8.58 hod. byla insolvenčním soudem zveřejněna v insolvenčním rejstříku též formulářová výzva datovaná dne 3.2.2012, jež je uvozena záhlavím Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty a tato výzva v jejím záhlaví je přeložena do všech jazyků Evropské unie. Dále tato výzva obsahuje v českém jazyce mimo jiné identifikační údaje o dlužníkovi, poučení, že lhůta k přihlášení pohledávky činí 30 dnů od doručení této výzvy a že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Tato výzva nebyla dle obsahu spisu odvolateli zvlášť doručena (ani dle pokynu soudce neměla být); jiné výzvy (než uvedené shora) k podání přihlášek pohledávek se ze spisu nepodávají. Odvolatel přihlásil svou pohledávku v celkové výši 56.160,27 Kč z titulu pronájmu pracovních plošin, včetně dopravy, elektronicky dne 7.3.2012 v 15:13 hod. a téhož dne ji předal k poštovní přepravě; soudu byla doručena dne 9.3.2012.

Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že z hlediska výzvy insolvenčího soudu učiněné v rozhodnutí o úpadku vůči všem dosud nepřihlášeným tuzemským věřitelům počala 30-ti denní lhůta k přihlášení pohledávek plynout ode dne 3.2.2012 (zveřejněním v insolvenčním rejstříku) a skončila v pondělí dne 5.3.2012. Lhůta pro přihlášení pohledávek byla insolvenčním soudem (v usnesení ze dne 3.2.2012 o úpadku) určena v rozmezí, které insolvenční zákon připouští, věřitelé byli o povinnosti přihlásit své pohledávky u tohoto soudu řádně poučeni a byli poučeni i o následcích v případě, že své pohledávky nepřihlásí včas. Toto usnesení bylo tuzemským věřitelům (tedy i odvolateli) oznámeno způsobem předpokládaným v insolvenčním zákoně, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku a současným vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu (§ 71 odst. 3 IZ), co by veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (§ 419 IZ). Stejným způsobem byli všichni tuzemští věřitelé (tedy i odvolatel) informováni o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a to vyhláškou ze dne 1.8.2011.

Zbývá vyhodnotit, zda výzva soudu prvního stupně ze dne 3.2.2012 (zveřejněná v insolvenčním rejstříku 6.2.2012), jež byla určená známým věřitelům z jiných členských států Evropské unie (čl. 40 a čl. 42 Nařízení 1346/2000/ES, ust. § 430 odst. 3 IZ), mohla vyvolat u věřitele(ů) z tuzemska dojem, že je určena i jim a tedy, že právě tato výzva je rozhodná pro počátek lhůty k podání přihlášek pohledávek, to je od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jinými slovy, zda se jedná o totožnou výzvu, jež byla učiněna v rozhodnutí o úpadku.

Odvolací soud je přesvědčen, že přestože tato výzva neobsahuje výslovné oznámení, že neplatí pro věřitele z České republiky, nemohla v odvolateli vyvolat dojem, že je určena právě i jemu. Již proto, že jednak byla zveřejněna až po výzvě v rozhodnutí o úpadku (ze dne 3.2.2012, zveřejněné již 3.2.2012), dále proto, že byla přeložena do všech úředních jazyků států Evropské unie, a především proto, že obsahuje jinou (individuální) lhůtu k přihlášení pohledávek a to do 30 dnů od jejího doručení , nikoliv od zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Známým věřitelům z jiných členských států Evropské unie musí být totiž tato výzva (§ 430 odst. 3 IZ) doručena i zvláštním způsobem, nejen zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Odvolateli tato výzva doručována zvlášť nebyla, což odvolatel ani netvrdí. Odvolatel je navíc v dané věci právně zastoupen (na základě procesní plné moci ze dne 11.4.2011), musel být proto schopen rozlišit význam obou výzev.

Ze shora uvedených důvodů proto odvolací soud uzavírá, že odvolateli, stejně jako všem tuzemským věřitelům skončila lhůta k přihlášení jeho pohledávek dne 5.3.2012, podal-li tedy svou přihlášku k poštovní přepravě až 7.3.2012, jde o přihlášku podanou opožděně a s ohledem na jím udávaný právní důvod vzniku jeho pohledávky k ní nelze pro její pozdní přihlášení ve smyslu § 173 odst. 1 IZ přihlížet. V případě nároku odvolatele se nejedná o výjimku ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, ani o pohledávku za majetkovou podstatou dle ust. § 168 IZ či o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169 IZ, které se nemusí v insolvenčním řízení přihlašovat. Soud prvního stupně proto postupoval správně když podle ust. § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení.

Ze všech uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 odst.1 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné v celém rozsahu potvrdil.

Na adresu soudu prvního stupně je však nutno (pro jiná další řízení, aby se předešlo jakýmkoliv možných spekulacím) poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.7.2011, č.j. MSPH 60 INS 3731/2008, 29 NSČR 21/2009-P336-20, v němž Nejvyšší soud učinil mimo jiné závěr, že tam, kde příslušné ustanovení zákona (zde § 430 IZ) může vyvolat určité (byť nikoli opodstatněné) pochybnosti o okruhu osob, jimž má být adresována výzva soudu učiněná na jeho základě, je vhodné a žádoucí, aby soud výzvu konkretizoval způsobem, jenž takové pochybnosti již nevyvolá. Jinak řečeno, je vhodné a žádoucí, aby insolvenční soud formuloval výzvu k podávání přihlášek pohledávek dle § 430 odst. 3 IZ tak, že ji adresuje "známým věřitelům z ostatních (jiných) členských států Evropské Unie s výjimkou Dánska" a doplní poučení, že tato výzva neplatí pro věřitele z České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 27. dubna 2012 Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu