2 VSOL 288/2011-A-9
KSBR 28 INS 5750/2011 2 VSOL 288/2011-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Kociánka REALITY, a.s., se sídlem Brno, Rašínova 8, identifikační číslo 269 19 231, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2011, č. j. KSBR 28 INS 5750/2011-A-3, takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužníka postupem podle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), v platném znění (dále jen IZ ), neboť tento návrh neobsahoval všechny náležitosti řádného insolvenčního návrhu.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Uvedl v něm pouze, že proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, podává odvolání, které blíže zdůvodní ve lhůtě pěti dnů.

Podáním ze dne 19.5.2011 vzal dlužník své odvolání zpět, aniž by tento svůj procesní úkon jakkoli odůvodnil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočítá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal dlužník své odvolání účinně zpět dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 26. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu