2 VSOL 284/2012-A-16
KSBR 46 INS 5758/2009 2 VSOL 284/2012-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Křižínkov 69, Osová Bitýška, PSČ 594 53, o insolvenčním návrhu věřitele 1. faktorská s. r. o., identifikační číslo: 267 77 355, se sídlem Brandýs nad Labem, Svatopluka Čecha 413/7, PSČ 250 01, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 18.2.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. února 2011, č.j. KSBR 46 INS 5758/2009-A-8, ve znění usnesení ze dne 14. února 2011, č.j. KSBR 46 INS 5758/2009-A-9,

takto:

I. Odvolání dlužníka ze dne 18.2.2011 proti odstavci I. výroku usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. února 2011, č.j. KSBR 46 INS 5758/2009-A-8, ve znění usnesení ze dne 14. února 2011, č.j. KSBR 46 INS 5758/2009-A-9, se o d m í t á.

II. V odstavci II. výroku se napadené usnesení p o t v r z u j e.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodněn í:

Shora označeným usnesením ze dne 1.2.2011 (A-8) ve znění opravného usnesení ze dne 14.2.2011 (A-9) Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 103 a § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) na odmítl insolvenční návrh věřitele 1. faktorské s. r. o. (výrok I.) a rozhodl, že dlužníku se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení

(výrok II.), se závěrem, že insolvenční návrh navrhujícího věřitele je vadný. Výrok o nákladech řízení odůvodnil soud prvního stupně poukazem na ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. s tím, že dlužníku dosud žádné náklady tohoto řízení nevznikly. Usnesení ze dne 1.2.2012 (A-8) bylo věřiteli doručeno dne 11.2.2011, dlužníku poštou dne 4.2.2011, opravné usnesení ze dne 14.2.2011 (A-9) bylo věřiteli doručeno dne 21.2.2011 a dlužníku dne 8.3.2011.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání v němž namítal, že údaje v návrhu jsou pravdivé, má závazky vůči navrhovateli i věřiteli České spořitelně, a.s. a je v úpadku, protože jde o závazky vůči více věřitelům, po splatnosti déle 30 dnů.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ustanovení § 128 IZ dále stanoví, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije (odst. 1). Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odst. 2). Insolvenční soud může rozhodnout, aby mu seznamy uvedené v § 104 odst. 1 předložil i dlužník, který není insolvenčním navrhovatelem; má-li insolvenční navrhovatel vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 doručí insolvenční soud zvlášť insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel. Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku; proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (odst. 4).

V přezkoumávaném případě bylo řízení zahájeno insolvenčním návrhem věřitele, který byl odmítnut. Jak vyplývá z usnesení ze dne 1.2.2011 (A-8), při jeho vyhotovení došlo k písařské chybě ve výroku I., kde bylo nesprávně uvedeno (oproti záhlaví tohoto usnesení), že se odmítá insolvenční návrh dlužníka, ač toto řízení na návrh dlužníka zahájeno nebylo, ze spisu rovněž nevyplývá, že by dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitele svým insolvenčním návrhem přistoupil (§ 107 IZ). Shora uvedené pochybení ve výroku I. soud prvního stupně napravil postupem dle ust. § 164 o.s.ř. opravným usnesením ze dne 14.2.2011 (A-9) tak, že opravil tento výrok se správným zněním, že se odmítá insolvenční návrh věřitele . Obě usnesení byla dosavadním účastníkům řádně doručena (viz zjištění v prvním odstavci odůvodnění tohoto usnesení odvolacího soudu).

Byl-li proto napadeným usnesením pro vady odmítnut insolvenční návrh navrhujícího věřitele (§ 128 odst. 1 IZ), pak ve smyslu ust. § 128 odst. 4 IZ věta druhá za středníkem měl právo podat proti němu odvolání pouze tento věřitel (1. faktorská s.r.o.) nikoliv dlužník. Jinými slovy, nebyl-li napadeným usnesením odmítnut insolvenční návrh dlužníka, pak dlužník není osobou, která by byla oprávněna podat proti němu odvolání.

Ze shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužníka do odstavce I. výroku napadeného usnesení odmítl, neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání proti tomuto rozhodnutí není oprávněn (§ 128 odst.1 v návaznosti na ust. § 128 odst. 4 IZ). V odstavci II. výroku o nákladech řízení (jde o výrok závislý) bylo napadené usnesení odvolacím soudem jako věcně správné potvrzeno (§ 219 o.s.ř.), neboť je správný závěr soudu prvního stupně, že dlužníku dle obsahu spisu s tímto řízením doposud žádné náklady nevznikly (a rovněž dlužník proti tomuto závěru soudu prvního stupně v odvolání ničeho nenamítal).

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ust. § 224 odst. 1, v návaznosti na ust. § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dle obsahu spisu navrhujícímu věřiteli, avšak ani dlužníku, žádné náklady tohoto odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhujícímu věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 27. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu