2 VSOL 28/2016-A-17
KSBR 32 INS 18876/2015 2 VSOL 28/2016-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Blansko, Havlíčkova 551/9, PSČ 678 01, IČO: 415 55 937, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. října 2015, č.j. KSBR 32 INS 18876/2015-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu Brně ze dne 5. října 2015, č.j. KSBR 32 INS 18876/2015-A-10 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání dlužníka (u něhož k identifikaci v záhlaví uvedl rodné číslo a navíc vadně č. 601921/1328) ze dne 22. 9. 2015, doručené insolvenčnímu soudu dne 22. 9. 2015, proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, č. j. KSBR 32 INS 18876/2015-A-8 ze dne 27. 8. 2015 ; toto rozhodnutí soudu bylo doručeno dlužníku dne 15.08.2014, lhůta k podání odvolání počala běžet dne 16.08.2014 a skončila dnem 30.08.2014, dlužník podal odvolání proti rozhodnutí teprve dne 07.11.2014, kdy bylo odvolání předáno poště k přepravě a učinil tak až po uplynutí zákonné 15-ti denní lhůty.

Proti usnesení o odmítnutí odvolání podal dlužník včasné odvolání a namítal, že soud postavil napadené usnesení na nesprávně zjištěném skutkovém stavu. Tvrdil, že usnesení č. j. KSBR 32 INS 18876/2015-A-8 ze dne 27. 8. 2015 nebylo isir.justi ce.cz dlužníkovi doručeno dne 4.9.2015, nýbrž až dne 7.9.2015. Odvolání podané dlužníkem dne 22.9.2015 tak bylo podané v zákonné lhůtě. S ohledem na shora uvedené navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu dne 21. července 2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V projednávané věci se z obsahu spisu soudu prvního stupně podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který dlužník spojil s návrhem na povolení jeho oddlužení. Jak správně uvádí krajský soud, rozhodnutí soudu o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo dlužníku doručeno dne 4. 9. 2015, lhůta k podání odvolání počala běžet dlužníkovi dnem 5. 9. 2015, tedy dnem následujícím poté, co bylo usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení vloženo do domovní schránky dlužníka. Konec lhůty k podání odvolání připadl na sobotu 19. 9. 2015, a proto je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den 21. 9. 2015. Odvolání bylo podáno vložením do datové schránky dne 22. 9. 2015, tedy 1 den po lhůtě. Odvolatel se mýlí, pokud za den doručení považuje den 7.9.2015, kdy se mu zřejmě rozhodnutí dostalo do rukou fyzicky. Soud proto důvodně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka jako opožděné odmítl.

Z těchto důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 27. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu