2 VSOL 268/2012-P4-10
KSBR 28 INS 15289/2010 2 VSOL 268/2012-P4-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Havlíčkova 2963/15 Prostějov, o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele Home Credit, a.s., se sídlem Moravské náměstí 249/8 Brno, IČ: 26 97 86 36, zastoupeného JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem v Brně, Havlíčkova č.p. 13, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 23.3.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2012, č.j. KSBR 28 NS 15289/2010-P4-4,

takto:

Usnesení insolvenčního soudu se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 4 ze dne 19.8.2011, doručená insolvenčnímu soudu 13.9.2011, věřitele Home Credit a.s. se sídlem Moravské náměstí 249/8, Brno, IČ 26 97 86 36, kterou věřitel přihlásil pohledávku č. 1-jistina ve výši 18.453,60 Kč, úrok z úvěru ve výši 2.567,82 Kč, úrok z prodlení ve výši 100,-Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 15.499,-Kč a pohledávka č. 2 na jistině ve výši 5.415,-Kč, se jako pozdě podaná, n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud či soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 4, specifikovanou ve výroku I. jeho usnesení, a uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení dlužníka v rozsahu předmětné přihlášky pohledávky končí

(výrok II.). Na odůvodnění uvedl, že tato přihláška pohledávky byla doručena opožděně po uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek stanovené v usnesení ze dne 29.7.2011, č.j. KSBR 28 INS 15289/2010-A-14, která uplynula dne 29.8.2011. Proto soud postupoval podle § 185 IZ a přihlášku pohledávky odmítl.

Proti usnesení insolvenčního soudu podal věřitel odvolání, ve kterém namítal, že jeho přihláška pohledávky byla podána včas. Tvrdil, že přihláškou pohledávky, datovanou dne 19.8.2011, kterou doručil soudu osobně dne 23.8.2011, přihlásil pohledávky v celkové výši 42.036,-Kč. V této přihlášce uplatnil dvě pohledávky, a to pohledávku č. 1 ve výši 59.695,20 Kč, (na jistině 30.520,50 Kč, příslušenství ve výši 29.174,70 Kč) a pohledávku č. 2 ve výši 5.415,80 Kč na smluvní pokutě. Insolvenční správce věřitele neformálně vyzval k opravě chyby v součtu přihlášených pohledávek, neboť ten neodpovídá jejich součtu. Při kontrole přihlášené pohledávky věřitel zjistil, že z důvodu administrativně technického pochybení došlo k chybě v psaní při vyhotovování přihlášky pohledávky č.1. Proto svou přihlášku opravil tak, že pohledávka č. 1 činí 36.620,42 Kč, a to na jistině 18.453,60 Kč a na příslušenství 18.166,82 Kč. Tato oprava přihlášky byla insolvenčnímu soudu doručena 13.9.2011. Poté insolvenční správce věřitele opět neformálně vyzval k doplnění přihlášky ohledně výpočtu úroku a k doložení splátkového kalendáře, z nějž bude výše úroku patrná. Proto věřitel dne 19.9.2011 přihlášku doplnil, toto (druhé) doplnění bylo soudu doručeno 20.9.2011. Na přezkumném jednání dne 20.9.2011 insolvenční správce a dlužník popřeli co do pravosti žalobcem přihlášenou pohledávku do výše 59.695,20 Kč proto, že jeho pohledávka z úvěrové smlouvy č. 3811228555 ze dne 19.11.2008, kterou žalobce uplatnil, neexistuje. Z toho vyplývá, že insolvenční správce a dlužník popřeli pohledávku č. 1 tak, jak byla přihlášena podáním doručeným soudu dne 23.8.2011, aniž by zohlednili opravu, která byla soudu doručena 13.9.2011. Proto věřitel dne 20.10.2011 zahájil řízení o určení této pohledávky. Podle věřitele byla jeho pohledávka přihlášena včas, podání doručené insolvenčnímu soudu dne 13.9.2011 nebylo přihláškou pohledávky, ale pouze její opravou, a nemůže proto být pro opožděnost odmítnuto. V odvolacím řízení se věřitel domáhal změny napadeného usnesení tak, že jeho přihláška pohledávky se neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení dlužnice se nekončí.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, (insolvenční zákon, dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož zákonného ustanovení nesmí být lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 174 odst. 2, 4 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá.

Podle ust. § 188 odst. 1 IZ, insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Podle odstavce 2, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby jí opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu přihlášky pohledávky č. přihlášky 4 věřitele č. 4 Home Credit a.s. ze dne 19.8.2011, která byla doručena insolvenčnímu soudu dne 23.8.2011, vyplývá, že věřitel v této přihlášce, podané na příslušném formuláři, označil dvě vykonatelné pohledávky. Jako důvod vzniku pohledávky č. 1 uvedl úvěrovou smlouvu č. 3811228555 ze dne 19.11.2008, s tím, že tato je vykonatelná pro částku přihlášené jistiny 30.520,50 Kč dle rozhodčího nálezu sp. zn. H2010/08833. Dále přihlásil její příslušenství, a to úrok z prodlení a náklady nalézacího řízení ve výši 29.174,70 Kč, přitom v poli č. 11 formuláře, pro způsob výpočtu příslušenství, odkázal na přílohu č. 4 přihlášky. Pohledávka č. 2 ve výši 5.415,58 Kč je smluvní pokutou, vzniklou na základě ustanovení hlavy 7, § 6 úvěrových podmínek k úvěrové smlouvě č. 3709093789 ze dne 15.9.2007, s tím že věřitel dále odkazuje na přílohu č. 4. Tato pohledávka byla splatná 21.7.2011 a její vykonatelnost věřitel opírá o rozhodnutí sp. zn. A505/2010. Celkový součet přihlášených pohledávek dle přihlášky činí 42.036,-Kč. V poli č. 52 přihlášky (seznam příloh) je pod bodem 4 označen rozhodčí nález sp. zn. A 505/2010 ze dne 8.7.2010, vydaný JUDr. Radimem Kuchtou. Pod č. 4 přílohy je k přihlášce připojen rozhodčí nález, vydaný dne 8. července 2010 JUDr. Radimem Kuchtou pod sp. zn. A505/2010, z jehož odůvodnění vyplývá, že přisouzené částky se žalobce domáhal s ohledem na úvěrovou smlouvu č. 3709093789, uzavřenou mezi dlužnicí a věřitelem dne 15.9.2007.

Dne 13.9.2011 bylo soudu doručeno podání věřitele ze dne 12.9.2011, označené jako oprava přihlášky pohledávky vedené pod č. P4-1 věřitele Home Credit, a.s. , ve kterém se uvádí, že přílohou věřitel zasílá opravu přihlášky pohledávky, vedené pod č. P4-1. K tomuto podání je připojen (nepodepsaný) formulář přihlášky, datované dne 19.8.2011, jehož obsah je, s výjimkou veškerých údajů o pohledávce č. 1, totožný s obsahem přihlášky pohledávky, doručené soudu dne 23.8.2011. Jako důvod vzniku pohledávky č. 1 je uvedena úvěrová smlouva č. 3709093789 ze dne 15.9.2011 ve výši jistiny 18.453,60 Kč, tato pohledávka je na jistině vykonatelná dle rozhodnutí sp. zn. A 505/2010, výše příslušenství (úroku z úvěru, úroku z prodlení a nákladů nalézacího řízení) činí 18.166,82 Kč, celková výše pohledávky činí 36.620,42 Kč. V poli 11 formuláře je odkaz na způsob výpočtu příslušenství s tím, že úrok z úvěru činí 2.567,82 Kč, úrok z prodlení 100,-Kč s náklady nalézacího řízení 15.499,-Kč a je zde učiněn odkaz na přílohu č. 4.

Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že dne 20.9.2011 proběhlo přezkumné jednání, na které byla insolvenční správkyní zařazena i pohledávka věřitele č. 4/1 ve výši 59.695,20 Kč vyplývající z úvěrové smlouvy č. 3811228555 ze dne 19.11.2008, ve výši jistiny 30.520,50 Kč, úroku z prodlení 8.400,30 Kč a nákladů nalézacího řízení ve výši 20.774.40 Kč, uplatněná přihláškou doručenou soudu dne 23.8.2011. Tato pohledávka byla k přezkumu zařazena jako pohledávka nevykonatelná, s tím, že rozhodčí doložka je neplatná a proto je neplatný i rozhodčí nález. Správce i dlužník tuto pohledávku popřeli proto, že označenou úvěrovou smlouvu věřitel s dlužníkem neuzavřel. Dále byla na přezkum zařazena pohledávka č. 4/2, uplatněná rovněž přihláškou doručenou soudu dne 23.8.2011, která představuje smluvní pokutu vyplývající z úvěrové smlouvy č. 3708093789 ze dne 15.9.2007. Tato pohledávka byla zařazena jako pohledávka vykonatelná v celé přihlášené částce a dlužník i správce tuto vykonatelnou pohledávku uznali.

Dne 20.10.2011 byla soudu doručena žaloba na určení pohledávky, kterou se věřitel jako žalobce domáhal proti insolvenční správkyni Ing. Monice Fabrinské a dlužnici určení pohledávky č. 1 co do částky 21.101,42 Kč. Jedná se o pohledávku na jistině 18.433,60 Kč, úroku z úvěru ve výši 2.567,82 Kč a úroku z prodlení ve výši 100,-Kč, které přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 19.8.2011, ve znění její opravy ze dne 12.9.2011 (určení popřené pohledávky co do nákladů rozhodčího řízení se žalobce nedomáhal). V žalobě věřitel jako důvod vzniku této pohledávky uváděl, úvěrovou smlouvu č. 3709093789 ze dne 15.9.2007, a popsal pochybení, ke kterému (podle něj chybou v psaní) při přihlášení této pohledávky podáním ze dne 19.8.2011 došlo, jež však zhojil opravou přihlášky ze dne 12.9.2011 (viz články III., IV. žaloby).

Jak vyplývá ze shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona, věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1 IZ). Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhl. č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna na webových strákách Ministerstva spravedlnosti. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

Odvolací soud se nejprve zabýval vyhodnocením podání věřitele, které je datováno dne 12.9.2011, z hlediska jeho obsahu (§ 7 odst. 1 IZ, § 41 odst. 2 o.s.ř.). Insolvenční soud toto podání vyhodnotil jako přihlášku pohledávky , která byla podána až dne 13.9.2011, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, stanovené v usnesení o zjištění úpadku (která uplynula v pondělí dne 29.8.2011), a proto tuto přihlášku pohledávky odmítl. Se závěrem insolvenčního soudu však odvolací soud nesouhlasí.

Z obsahu průvodního dopisu ze dne 12.9.2011 a obsahu k němu připojeného formuláře přihlášky pohledávky totiž jednoznačně vyplývá, že věřitel podáním doručeným soudu dne 13.9.2011 nemínil podat druhou samostatnou přihlášku pohledávky, kterou by přihlásil další dvě pohledávky, ale mínil pouze opravit svou předchozí přihlášku, datovanou dne 19.8.2011, doručenou soudu dne 23.8.2011, a to pouze ve vztahu k pohledávce č. 1. (ostatně je nelogické, aby věřitel v období cca dvou týdnů, navíc po uplynutí zákonné lhůty, přihlašoval dvě totožné pohledávky č. 2). Závěr soudu, že se jedná o další přihlášku pohledávky, podanou po lhůtě k přihlášení, správný není.

Dále se odvolací soud zabýval tím, zda v dané procesní situaci byla oprava přihlášky pohledávky, doručené soudu dne 23.8.2011, opodstatněna. Toto posouzení je významné proto, že oprava přihláška pohledávky byla podána po lhůtě k přihlášení pohledávek. Proto pokud by by věřitel po stanovené lhůtě opravil perfektní přihlášku pohledávky tak, že by přihlásil zcela jinou pohledávku, nebylo by možno k této opravě přihlížet, neboť by to odporovalo zásadě spravedlivosti insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ).

Jak popsáno shora, věřitel ve lhůtě přihlásil dvě pohledávky. Jako důvod vzniku pohledávky č. 1 uvedl úvěrovou smlouvu č. 3811228555 ze dne 19.11.2008, tato pohledávka činí celkem 59.695,20 Kč a sestává z jistiny 30.520,50 Kč a příslušenství 29.174,70 Kč; je vykonatelná dle rozhodnutí sp. zn. H/2010/088833. Ve vztahu k příslušenství této pohledávky však věřitel odkazuje na přílohu č. 4, v níž je označeno jiné rozhodnutí, než o které opírá vykonatelnost pohledávky na jistině. Pohledávka č. 2 na smluvní pokutě činí 5.415,58 Kč a je vykonatelná podle rozhodnutí sp. zn. A 505/2010 Kč. Součet obou pohledávek dle pole č. 47 formuláře je přitom nižší než je první přihlášená pohledávka (59.695,20 Kč). Z důvodu rozporu součtu obou pohledávek a výše pohledávky č. 1 a z důvodu rozdílu v označeném rozhodnutí k vykonatelnosti pohledávky na jistině a na příslušenství pohledávky č.1, jsou tvrzení v přihlášce pohledávky ze dne 19.8.2011, doručené soudu dne 23.8.2011, ve vztahu k přihlášené pohledávce č. 1, vnitřně rozporná. V důsledku toho je přihláška ve vztahu k této pohledávce vadná a oprava přihlášky pohledávky byla opodstatněna.

O tom ostatně svědčí i tvrzení věřitele, kterému nemá odvolací soud důvod nevěřit, že věřitel byl insolvenční správkyní neformálně vyzván k opravě výše přihlášené částky (součtu první a druhé pohledávky). Vady přihlášky však odvolací soud pouze v chybném součtu částek obou pohledávek nespatřuje.

Opravu přihlášky pohledávky hodnotí odvolací soud jako včasnou, neboť nebylo tvrzeno a doloženo, že správkyně by věřitele vyzvala k odstranění rozporu v označení vykonatelného titulu pohledávky č. 1 a ve vztahu k chybě součtu obou pohledávek mu určila lhůtu k odstranění této vady. Lhůta k opravě přihlášky pohledávky ze dne 12.9.2011, doručené soudu dne 23.8.2011, věřiteli nezačala běžet, proto ani nemohla uplynout. K opravě, doručené soudu dne 13.9.2011, je třeba přihlížet. Odvolací soud proto dovozuje, že věřitel do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil včas dne 23.8.2011 dvě pohledávky vzniklé z úvěrové smlouvy č. 3709093789 ze dne 15.9.2007, a to pohledávku č. 1 na jistině úvěru ve výši 18.453,60 Kč, úroku z úvěru ve výši 2.567,82 Kč, úroku z prodlení ve výši 100,-Kč a nákladech nalézacího (rozhodčího) řízení ve výši 15.499,-Kč, a pohledávku č. 2 na smluvní pokutě z téže smlouvy ve výši 5.415,58 Kč.

Vzhledem k tomu, že podání věřitele ze dne 19.8.2011, doručené soudu dne 13.9.2011, není přihláškou pohledávky, ale opravou přihlášky pohledávky ze dne 19.8.2011, doručené soudu dne 23.8.2011, nelze tuto (neexistující) přihlášku pohledávky odmítnout pro opožděnost. Přezkoumávané usnesení insolvenčního soudu, kterým odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 4 ze dne 19.8.2011, doručenou insolvenčnímu soudu dne 13.9.2011, není správné, neboť takováto přihláška pohledávky nebyla věřitelem podána. Podána byla jen přihláška pohledávky věřitele č. 4, ze dne 19.8.2011, doručená insolvenčnímu soudu dne 23.8.2011, jejíž vady byly podáním, doručeným soudu dne 13.9.2011 odstraněny.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 IZ změnil tak, jak uvedeno ve výroku jeho usnesení.

Závěrem, nad rámec důvodů, pro které bylo napadené usnesení změněno, odvolací soud uvádí, že věřitel přihláškou pohledávek č. 4, doručenou soudu dne 23.8.201, přihlásil dvě vykonatelné pohledávky, jejichž vykonatelnost opíral o stejný titul. Vykonatelná pohledávka č. 2 na smluvní pokutě ve výši 5.415,58 Kč, byla správkyní zařazena k přezkumu jako vykonatelná a na přezkumném jednání dne 20.9.2011 přezkoumána a byla zjištěna. Věřitelem včas přihlášená pohledávka č. 1 z úvěrové smlouvy č. 3709093789 ze dne 15.9.2007 na jistině úvěru ve výši 18.453,60 Kč, úroku z úvěru ve výši 2.567,82 Kč, úroku z prodlení ve výši 100,-Kč a nákladech nalézacího řízení ve výši 15.499,-Kč (celkem ve výši 36.620,42 Kč) dosud k přezkumu zařazena nebyla a nemohla tedy být ani přezkoumána, čímž je dosud vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení. Pokud insolvenční soud, po doručení tohoto usnesení odvolacího soudu, nebude ve vztahu k zařazení této pohledávky správkyní k přezkumu postupovat dle § 11 IZ a tato pohledávka k přezkumu správkyní zařazena nebude, může se věřitel jejího zařazení do seznamu přihlášených pohledávek domáhat návrhem, aby tato pohledávka byla zařazena do seznamu přihlášených pohledávek (srovnej např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.3.2010 č.j. KSOS 33 INS 5524/2009, 2 VSOL 13/2010-B-21, dostupné v insolvenčním rejstříku, případně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.12.2008, sp. zn. 29 Cdo 3972/2008, a usnesení ze dne 22.3.2006, sp. zn. 29 Odo 601/2005, obě dostupná na webových stránkách tohoto soudu).

Přezkoumání a popření věřitelem nepřihlášené vykonatelné pohledávky č. 1 ve výši 59.695,20 Kč, ze smlouvy o úvěru č. 3811228555 ze dne 19.11.2008, sestávající z jistiny 30.520,50 Kč a příslušenství 29.174,70 Kč, která byla nesprávně k přezkumu zařazena (jako pohledávka nevykonatelná, byť její vykonatelnost dokládal věřitel shodným titulem jako vykonatelnost pohledávky č. 2) je ve vztahu k jejímu uspokojování v tomto insolvenčním řízení bez právního významu, protože takováto pohledávka do řízení přihlášena nebyla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu